TI Tytuł Polska-Góra Kalwaria: Usługi wywozu odpadów
ND Nr dokumentu 341261-2014
PD Data publikacji 08/10/2014
OJ Dz.U. S 193
TW Miejscowość GÓRA KALWARIA
AU Nazwa instytucji Gmina Góra Kalwaria
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 03/10/2014
DT Termin 18/11/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90511000 - Usługi wywozu odpadów
90511200 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
OC Pierwotny kod CPV 90511000 - Usługi wywozu odpadów
90511200 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
IA Adres internetowy (URL) http://bip.gorakalwaria.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/10/2014    S193    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Góra Kalwaria: Usługi wywozu odpadów

2014/S 193-341261

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
Osoba do kontaktów: Aneta Szeręga-Kochańska
05-530 Góra Kalwaria
POLSKA
Tel.: +48 227273414
E-mail: przetargi@gorakalwaria.pl
Faks: +48 227273414

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.gorakalwaria.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Góra Kalwaria.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria z:
a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
b) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Góra Kalwaria odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania tj.:
a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła
w 2015 roku - co najmniej 16 %
w 2016 roku – co najmniej 18 %
w 2017 roku – co najmniej 20 %
b.recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych :
w 2015 roku - co najmniej 40 %
w 2016 roku – co najmniej 42 %
w 2017 roku – co najmniej 45 %
c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku do masy tych odpadów
w 2015 roku – co najmniej 50 %
w 2016 roku – co najmniej 45 %
w 2017 roku – co najmniej 45 %
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 645).
c.ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
co najmniej 50% - liczony w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 645 z póź. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wraz ze sprawozdaniem kwartalnym,
zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Góra Kalwaria przyjętego uchwałą numer LX/648/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Uchwały numer LX/647/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów.
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska.
W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na:
a) Zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz odpady zielone i popiół na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
b)wprowadzeniu systemu ewidencji pojemników, worków w postaci kodów kreskowych,
c) sporządzaniu harmonogramu usług na zasadach określonych w pkt 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
d) sporządzaniu raportów na zasadach określonych w pkt 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
e) wykonywaniu kontroli na zasadach określonych w pkt 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
f) zarządzaniu niezgodnościami i reklamacjami na zasadach określonych w pkt 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
g) wykonywaniu dyżurów na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w taki sposób, aby wokół pojemników zachowana była czystość i porządek. Odbieranie odpadów może następować od godz. 7.00 do 20.00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości i z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym zgodnie z zasadą, iż podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
a)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tego zdarzenia (wykonać zdjęcie) i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w dziennym raporcie o którym mowa w pkt. 6.1. Wykonawca musi powiadomić o zdarzeniu właściciela nieruchomości poprzez pozostawienie informacji z ostrzeżeniem, iż oddano odpady nieposegregowane (ulotki). Wykonawca odbierze takie odpady jako zmieszane odpady komunalne.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do:
a) dysponowania bazą magazynowo- transportową usytuowaną w gminie Góra Kalwaria
lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
b)dysponowania na terenie bazy magazynowo- transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511000, 90511200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria z:
a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
b) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Góra Kalwaria odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj.:
a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła
w 2015 roku –- co najmniej 16 %
w 2016 roku – co najmniej 18 %
w 2017 roku – co najmniej 20 %
b.recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych :
w 2015 roku - co najmniej 40 %
w 2016 roku – co najmniej 42 %
w 2017 roku – co najmniej 45 %
c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w stosunku do masy tych odpadów
w 2015 roku – co najmniej 50 %
w 2016 roku – co najmniej 45 %
w 2017 roku – co najmniej 45 %
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 645).
c.ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
co najmniej 50% - liczony w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 645 z póź. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wraz ze sprawozdaniem kwartalnym,
zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Góra Kalwaria przyjętego uchwałą numer LX/648/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Uchwały numer LX/647/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów.
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska.
W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na:
a) Zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków
na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz odpady zielone i popiół na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
b)wprowadzeniu systemu ewidencji pojemników, worków w postaci kodów kreskowych,
c) sporządzaniu harmonogramu usług na zasadach określonych w pkt 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
d) sporządzaniu raportów na zasadach określonych w pkt 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
e) wykonywaniu kontroli na zasadach określonych w pkt 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
f) zarządzaniu niezgodnościami i reklamacjami na zasadach określonych w pkt 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,
g) wykonywaniu dyżurów na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w taki sposób, aby wokół pojemników zachowana była czystość i porządek. Odbieranie odpadów może następować od godz. 7.00 do 20.00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości i z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym zgodnie z zasadą, iż podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tego zdarzenia (wykonać zdjęcie) i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w dziennym raporcie o którym mowa w pkt. 6.1. Wykonawca musi powiadomić o zdarzeniu właściciela nieruchomości poprzez pozostawienie informacji z ostrzeżeniem, iż oddano odpady nieposegregowane (ulotki). Wykonawca odbierze takie odpady jako zmieszane odpady komunalne.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do:
a) dysponowania bazą magazynowo- transportową usytuowaną w gminie Góra Kalwaria lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
b)dysponowania na terenie bazy magazynowo- transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych.
Charakterystyka Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Gmina zajmuje obszar 14 511 ha (145 km2), z czego 1 372 ha przypada na miasto Góra Kalwaria, natomiast 13 139 ha stanowią tereny wiejskie. Liczba mieszkańców, zameldowanych : 25 548 osób, w tym 11 511 w mieście i 14 037 w gminie (stan na dzień 15.09.2014r.). Szacuje się, że ok. 19 348 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej i ok. 6200 osób w zabudowie wielorodzinnej.
W skład gminy Góra Kalwaria wchodzą 42 wsie. Liczba mieszkańców nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji wynosi 24 824 osoby.
Nazwa sołectwa
Ilość nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji
Aleksandrów
18
Coniew
88
Czarny Las
125
Buczynów
31
Brzumin
17
Borki
7
Czachówek
167
Dębówka
23
Ługówka
21
Moczydłów
95
Mikówiec
52
Obręb
61
Ostrówik
28
Potycz
81
Podosowa
18
Brześce
173
Dobiesz
154
Karolina
64
Kąty
323
Julianów
53
Kępa Radwankowska
3
Podłęcze
92
Podgóra
42
Pęcław
84
Solec
282
Sobików
73
Czersk
260
Czaplin
58
Czaplinek
112
Cendrowice
84
Krzaki Czaplinkowskie
158
Królewski Las
33
Linin
46
Sierzchów
123
Szymanów
92
Tomice
146
Wojciechowice
77
Wólka Dworska
79
Wólka Załęska
76
Baniocha
498
Łubna
141
Wicentów
71
Razem
4229
Ilość nieruchomości:
a. Przybliżona ilość wspólnot mieszkaniowych: 43.
b. Przybliżona ilość nieruchomości jednorodznnych: 6100
c. Przybliżona ilość nieruchomości wielorodzinnych w gminie Góra Kalwaria: 142.
d. Przybliżona liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomości wielorodzinne w gminie Góra Kalwaria: ok. 6200.
Oprócz gospodarstw domowych na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty w których zamieszkują mieszkańcy:
Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – ok. 500 osób
Ośrodek dla Cudzoziemców – ok. 200 osób
Spokojna Przystań w Baniosze – ok. 30 osób
Dom Muzyka Seniora w Kątach – ok. 10 osób
Zgromadzenie Księży Marianów w Górze Kalwarii – ok. 20 osób
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii – ok. 15 osób
Zgromadzenie Sióstr w Czersku – 4 osoby
z którego muszą zostać odebrane odpady komunalne bez zlewek kuchennych.
Uwaga: Wyżej podane dane są orientacyjne.
Zakres odbierania odpadów w podziale na typy punktów odbioru
3.1 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy odbioru odpadów komunalnych:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 120 l, lub z pojemników o pojemności 240 l.
Odpady te powinny być odbieranie z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie.
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane - tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wielomateriałowe):
Selektywnie zbierane odpady komunalne, (tj. zbierane i pakowane łącznie tworzywa sztuczne, papier, , metal, odpady wielomateriałowe) powinny być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane jeden raz na dwa tygodnie .
a)Selektywnie zebrane szkło
Szkło powinno być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz w miesiącu
d) Odpady zielone
Odpady zielone powinny być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od maja do września.
e) Popiół
Popiół powinien być zbierany do worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz na dwa tygodnie do października do kwietnia.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna, budynki szeregowe, grupowe
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 120 lub z pojemników o pojemności 240 l.
Odpady te powinny być odbieranie z częstotliwością jeden raz w tygodniu od maja do sierpnia ( w pozostałych miesiącach raz na dwa tygodnie)
b) Selektywnie zbierane odpady komunalne, (tj. zbierane i pakowane łącznie tworzywa sztuczne, papier, , metal, odpady wielomateriałowe) powinny być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane jeden raz na dwa tygodnie
c) Selektywnie zebrane szkło
Szkło powinno być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz w miesiącu
d) Odpady zielone
Odpady zielone powinny być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od maja do września.
e) Popiół
Popiół powinien być zbierany do worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz na dwa tygodnie do października do kwietnia.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1 100 l. Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 240 l, oraz większe.
Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością co najmniej dwa razy na tydzień.
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach.
b) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane - tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wielomateriałowe):
Selektywnie zbierane odpady komunalne (tj. zbierane łącznie tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wielomateriałowe) powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1 100 l. Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 240 l, oraz większe.
Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością co najmniej jeden raz na tydzień.
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach.
c) Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane - szkło):
Szkło powinno być odbieranie j z pojemników o pojemności 1 100 l. Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 120 l i 240 l oraz większe
Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania i opróżniania pojemników z częstotliwością gwarantującą niezaleganie odpadów przy pojemnikach
d) Odpady zielone
Odpady zielone powinny być odbierane z worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od maja do września.
e) Popiół
Popiół powinien być zbierany do worka lub worków na takie odpady.
Odpady te powinny być odbierane raz na dwa tygodnie od października do kwietnia.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie odbierać:
a) odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itp. (wszystkie wymienione w 20 grupie katalogu odpadów),
b) odpady wielkogabarytowe (np. meble),
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, płytki ceramiczne) wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie
e) odpady zielone,
f) popiół.
e) zużyte opony z samochodów osobowych.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Lokalizacja stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: zlokalizowany przy ul. Skierniewickiej w Górze Kalwarii.
Zasady obsługi stacjonarnego PSZOK:
Zbiórka odpadów będzie prowadzona w systemie kontenerowym w kontenerach KP-7, stanowiących własność Zamawiającego, oraz kontenerach specjalistycznych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych stanowiących własność Wykonawcy.
Opróżnianie kontenera odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego faksem e-mailem lub telefonicznie w ciągu 12 godzin.
Po opróżnieniu kontenerów Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu
w ich otoczeniu w czystości i porządku.
3.5 Odbiór wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zużytych opon.
1.Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz zużytych opon samochodowych odbywać się będzie na podstawie harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych:
a) miasto - dwa razy w roku
b) wieś – dwa razy w roku
Zbiórka Odpadów Komunalnych wielkogabarytowych będzie funkcjonowała na zasadzie objazdu terenu gminy i odbiorze odpadów wystawionych przed posesją danego dnia.
W ramach mobilnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebrane zostaną odpady takie jak:
wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
opony z samochodów osobowych.
2.Ponadto w zabudowie wielorodzinnej odbiór przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych wymienionych w ust. 1 odbywać się będzie raz na kwartał wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu z miejsc wyznaczonych przez zarządcę budynku (np. przy pojemnikach na odpady lub altankach śmietnikowych, itp.).
Zakup i dostarczanie właścicielom nieruchomości worków na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz kodów kreskowych.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczania właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli takich nieruchomości.
a) Dostarczone worki koloru żółtego półprzeźroczystego służą do łącznego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
— tworzywa sztuczne,
— papier,
— metal,
— odpady wielomateriałowe itp.
b) Dostarczone worki koloru niebieskiego półprzeźroczystego służą do zbierania frakcji odpadów komunalnych:
— szkło.
c) Dostarczone worki koloru zielonego półprzeźroczystego służą do zbierania frakcji odpadów komunalnych:
— odpady zielone.
d) Dostarczone worki koloru brązowego półprzeźroczystego służą do zbierania frakcji odpadów komunalnych:
— popiół.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia Zamawiającemu worków, o których mowa w ust. 1 pkt. a,c,d w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z przeznaczeniem dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Zamawiający przekazuje w.w. worki właścicielom nieruchomości w ilości uzgodnionej z właścicielem (zarządcą nieruchomości).
Przed dniem pierwszej zbiórki w ramach objazdu terenu objętego zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do rozdysponowania pakietu zawierającego:
worki żółte na selektywną zbiórkę odpadów (tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady wielomateriałowe) w ilości co najmniej 4 sztuk na nieruchomość,
worki niebieskie na szkło w ilości 2 sztuk na nieruchomość,
worki zielone na odpady zielone w ilości 8 sztuk na nieruchomość (w miesiącu kwietniu),
worki brązowe na popiół w ilości 8 sztuk na nieruchomość (w miesiącu wrześniu),
harmonogram wywozu,
zestaw kodów kreskowych,
informator (dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego).
Worki na zbiórkę odpadów zielonych i na popiół Wykonawca dostarcza właścicielom nieruchomości najpóźniej na 14 dni przed dniem pierwszej zbiórki.
Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczone dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu na zasadach określonych w ustępie powyżej. Pierwszy pakiet wynosić będzie:
— na odpady zielone 1 000 szt.,
— na popiół 500 szt.
Uzupełnianie worków odbywać się będzie odpowiednio na zasadach określonych w pkt 4 ppkt 3.
Worki powinny spełniać następujące wymagania:
a) posiadać pojemność 120 l,
b) być wykonane z folii polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości minimum 60 mikrometrów,
c) być odporne na rozerwanie - wytrzymałość minimum 30 kg,
d) być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych,
e) tworzywa i substancje użyte do wykonania worków nie powinny zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
Worki na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych powinny:
posiadać kolor żółty półprzeźroczysty
być oznakowane nadrukiem co najmniej o treści:
ODPADY SEGREGOWANE
(suche)
papier
plastik
metal
wielomateriałowe
GMINA GÓRA KALWARIA
INFOLINIA ODPADOWA: /22/727-13-76

www.gorakalwaria.odpadywgminie.com

Worki na szkło powinny:
posiadać kolor niebieski półprzeźroczysty
być oznakowane nadrukiem co najmniej o treści:
SZKŁO
GMINA GÓRA KALWARIA
INFOLINIA ODPADOWA: /22/727-13-76

www.gorakalwaria.odpadywgminie.com

Worki na odpady zielone powinny:
posiadać kolor zielony półprzeźroczysty
być oznakowane nadrukiem co najmniej o treści:
ODPADY ZIELONE
GMINA GÓRA KALWARIA
INFOLINIA ODPADOWA: /22/727-13-76

www.gorakalwaria.odpadywgminie.com

Worki na popiół powinny:
posiadać kolor brązowy półprzeźroczysty
być oznakowane nadrukiem co najmniej o treści:
POPIÓŁ
GMINA GÓRA KALWARIA
INFOLINIA ODPADOWA: /22/727-13-76

www.gorakalwaria.odpadywgminie.com

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (odpady suche, szkło, odpady zielone, popiół), poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru odpadów, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć właścicielom/zarządcom nieruchomości jednorodzinnych indywidualne kody kreskowe wg następujących warunków:
jednorazowe samoprzylepne kody kreskowe na worki/pojemniki w zabudowie jednorodzinnej raz na kwartał w ilości 18 szt. dla jednej nieruchomości.
Kody dla każdej nieruchomości bądź punktów wywozu odpadów wygenerowane zostaną w systemie informatycznym Zamawiającego, z którego Wykonawca pobierze plik konieczny
do wydrukowania kodów kreskowych.
Opis wymiany danych o wywozach , warunki techniczne wobec realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów stanowi załącznik nr: 8 do SIWZ.
Minimalne parametry jednego kodu to:
80255-050D - Label, Polyester, 76x51mm; Thermal Transfer, Z-Ultimate 3000T White, Permanent Adhesive, 25mm Core
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia poprzez system informatyczny Zamawiającego następujących zdarzeń:
- brak kodu na worku
Ponadto, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięcznie do 5-go dnia każdego miesiąca po 500 sztuk worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (kolor żółty), 200 worków na szkło (kolor niebieski), 500 worków na odpady zielone.(kolor zielony) oraz 300 worków na popiół (kolor brązowy).
Harmonogram usług
1. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania Harmonogram usług w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy, nie później niż do 10 grudnia 2014 r. (chyba, że zawarcie umowy nastąpi po tej dacie w takim przypadku obowiązuje termin 7 dniowy).
2. Wykonawca pobierze z systemu informatycznego Zamawiającego dane dotyczące adresów punktów wywozu odpadów w celu wygenerowania dziennych harmonogramów (trasówek), kalendarzy wywozu z podziałem na odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych. Harmonogramy na wywóz odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie nie mogą się pokrywać tzn. nie mogą być realizowane tego samego dnia z danej nieruchomości, Wykonawca opracowany Harmonogram usług zarejestruje w systemie informatycznym Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wygenerowania przez Wykonawcę harmonogramu usług za pomocą mechanizmów dostępnych w systemie informatycznym Zamawiającego.
4. Elementem Harmonogramu będą zestawienia trasowe (tzw. "trasówki"), w tym dni przejazdu przez poszczególne nieruchomości, miejsca rozpoczęcia i zakończenia dniówki oraz:
miejsca rozpoczęcia i zakończenia trasówki,
miejsca rozładunku pojazdu realizującego trasówkę,
nr rejestracyjny pojazdu,
rodzaj odpadu odbieranego w ramach trasówki np. odpady selektywne.
5. Harmonogram usług zgodnie z umową winien być opracowany w cyklu czterotygodniowym.
6. Trasówki muszą być opracowane w taki sposób, aby każdy pojazd do zbiórki odpadów był optymalnie wykorzystany, ale nie przeciążony (z uwzględnieniem przepisów o dopuszczalnej masie całkowitej).
7. Ponadto harmonogram usług powinien zawierać informacje o utrudnieniach występujących na danym obszarze, takich jak (lecz nie ograniczając się do nich) wąskie drogi, "ślepe" ulice, inne problemy z dojazdem do punktów odbioru odpadów itp.
8. Harmonogram usługi oraz jego aktualizacje musi być zarejestrowany w systemie informatycznym Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do harmonogramu usług. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w Harmonogramie usług najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń.
10. Harmonogram usług stanowi integralną część umowy.
11. W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w harmonogramie usług (w tym w Zestawieniach Trasowych), Wykonawca zobowiązany jest poinformować wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.
12. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości informacji o terminie odbierania odpadów w formie wydruku podczas objazdu terenu przed dniem pierwszej zbiórki (informacja musi być zgodna z harmonogramem usług).
13. W przypadku zmiany harmonogramu usług, Wykonawca ma obowiązek aktualizować informację o terminie odbierania odpadów i przekazywać ją właścicielom nieruchomości (w formie wydruków) na co najmniej 3 dni przed następną zbiórką odpadów.
14. Harmonogram, który Wykonawca ma przekazać właścicielom nieruchomości ma zawierać informacje:
daty odbioru odpadów (z zaznaczeniem ich rodzaju)
numer infolinii odpadowej.
adres e-mail urzędu
6. Raporty
6.1 Raporty dzienne
1. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji w systemie informatycznym Zamawiającego dziennych raportów z wykonania tzw. trasówek ustalonych i zarejestrowanych zgodnie z pkt. 6. Raport musi być dostarczony do godziny 10.00 dnia następnego.
2. Zakres raportów dziennych dokonywanych przez Wykonawcę w systemie informatycznym Zamawiającego obejmuje:
odbiory w stosunku do zaplanowanego harmonogramu usług powód niezrealizowania odbioru zgodnie z następującą systematyką (kodami):
B/W – brak wystawienia
B/D brak dojazdu
A – awaria
ilość odebranych worków/pojemników na podstawie kodów kreskowych z podziałem na nieruchomość lub punkt wywozu odpadów pojazd realizujący trasówkę tj. nr rejestracyjny miejsce rozładunku z uwzględnieniem daty, czasu oraz wagi pojazdu przed dokonaniem rozładunku
3. Raporty dzienne ponadto winny zawierać co najmniej:
a. informacje nt. trudności z dostępem do ulicy bądź do punktu zbiórki,
b. informacje o pojemnikach lub workach zawierających odpady niezgodne z ich przeznaczeniem (odpady zmieszane zamiast zbiórki selektywnej) oraz dokładną lokalizację danego punktu odbioru odpadów, właściciela nieruchomości oraz dokumentację fotograficzną,
W raporcie tą informacje należy oznaczyć kodem „N – niewłaściwy odpad”
a) informacje na temat reklamacji i skarg złożonych wykonawcy przez właścicieli nieruchomości, punkty odbioru odpadów, w których odpady znajdują się poza pojemnikiem, w workach lub luzem,
b) punkty odbioru odpadów, w których występują pojemniki zniszczone, wymagające naprawy,
c) informacje o zauważonych odpadach wielkogabarytowych oraz dzikich wysypiskach.
6.2 Pozostałe wymagania
a) Zarejestrowanie w systemie informatycznym miejsc zagospodarowania odpadów, do których Wykonawca będzie kierował zebrane odpady
b) Rejestrację w systemie informatycznym kwitów wagowych z miejsca zagospodarowania odpadów ze wskazaniem kodu odpadu, wagi, procesu zagospodarowania. Rejestracja musi się odbywać z uwzględnieniem każdego pojedynczego transportu realizowanego w ramach dziennego harmonogramu.
c) W przypadku, kiedy Wykonawca będzie wykorzystywał miejsce przeładunkowe odpadów, jest zobowiązany zarejestrować w systemie odpadywgminie.com kwit wagowy do każdego transportu odpadów z terenu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
d) Zarejestrowanie w systemie informatycznym Zamawiającego danych o ilości/masie odpadów powstałych w wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia miejsca przeładunkowego w systemem wagowym umożliwiający przesył danych do systemu informatycznego Zamawiającego.
Wymaga się również, aby Wykonawca zapewnił elektroniczną wymianę danych z systemami wagowymi w miejscach zagospodarowania odpadów.
Formaty i zakres wymiany danych pomiędzy system informatycznym Zamawiającego a systemem Wykonawcy zostały opisane w załączniku nr 8 do SIWZ.
6.3 Raporty miesięczne
1. Do 5. dnia każdego miesiąca, Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych za poprzedni miesiąc dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów.
2. Raporty miesięczne, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej (w zaakceptowanym przez Zmawiającego formacie)
3. Miesięczne raporty powinny zawierać co najmniej:
a) ilość wyjazdów i narzędzia wykorzystywane do zbiórki poszczególnych strumieni odpadów,
b) ilości zebranych odpadów w podziale na frakcje,
c) ilość przekazanych do zagospodarowania poszczególnych typów odpadów komunalnych wraz z podaniem danych adresowych instalacji odbierających odpady, czy prowadzonych, procesach przetwarzania odpadów komunalnych,
d) informacje o wszelkich niestandardowych sytuacjach z możliwością zamieszczania dodatkowych informacji, które mogłyby mieć wpływ na dokumentację stanu spraw przy ewentualnych sporach sądowych.
6.4 Raporty kwartalne
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raportów kwartalnych, za każdy 3-miesięczny okres sprawozdawczy, dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów.
2. Raporty kwartalne, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane Zamawiającemu w formie zgodnej z wymaganiami w art. 9n ustawy z dn. 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3.Wykonawca, wraz z raportami kwartalnymi, jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów.
4.Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego dostęp zapewni Wykonawcy Zamawiający, w tym wypełniania indywidualnego profilu Wykonawcy, gdzie Wykonawca będzie m.in.:
a) wypełniać formularze sprawozdawcze,
b) załączać dokumentację zdjęciową, zawierającą dane GPS z danymi miejsca i czasu wykonania,
c) wypełniać formularze rozliczeń pomiędzy stronami umowy,
d) zamieszczać dane ze wskazań systemów GPS (specyfikujących dane dotyczące położenie, datę i godzinę z dokładnością minimum co do minuty) zainstalowanych w pojazdach użytkowanych przez wykonawcę do świadczenia usług związanych z Zamówieniem.
5.Wykonawca w udostępnionym przez Zamawiającego systemie zarządzania gospodarką odpadami (odpadywgminie.com) poprzez indywidualny dostęp, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich działań w zakresie przedmiotu umowy:
a) Pobranie plików do wydruku kodów kreskowych,
b)Pobranie adresów punktów odbioru odadów w celu wygenerowania dziennych harmonogramów (trasówek), kalendarzy wywozu z podziałem na odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie. Harmonogramy na wywóz odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie nie mogą się pokrywać tzn. nie mogą być realizowane tego samego dnia z danej nieruchomości,
c) Zarejestrowanie w systemie odpadywgminie.com zaplanowanych przez Wykonawcę dziennych trasówek oraz indywidualnych wywozów. Ponadto danych samochodu realizującego wywóz oraz miejsca, do którego trafią odpady z danej trasówki,
d) Zarejestrowanie miejsc zagospodarowania odpadów,
e) Zarejestrowanie przez Wykonawcę danych z realizacji dziennych trasówek (ilość odebranych pojemników, miejsce odbioru itp.),
f) Rejestrację kwitów wagowych z miejsca zagospodarowania odpadów ze wskazaniem kodu odpadu, wagi, procesu zagospodarowania. Rejestracja musi się odbywać z uwzględnieniem każdego pojedynczego transportu realizowanego w ramach dziennej trasówki.
g) W przypadku, kiedy Wykonawca będzie wykorzystywał miejsce przeładunkowe odpadów, jest zobowiązany zarejestrować w systemie odpadywgminie.com kwit wagowy do każdego transportu odpadów z terenu Gminy Góra Kalwaria.
h) Zarejestrowanie w systemie odpadywgminie.com karty procesu przetwarzania odpadu dla każdej instalacji do której dostarczane są odpady.
i) Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji w systemie odpadywgminie.com wszelkich zdarzeń mających wpływ na realizację zadań tj. np. zmiana samochodu realizującego daną trasówkę, nieselektywne przekazanie odpadu przez właściciela nieruchomości, pojawienie się nowego punktu wystawienia nieczystości nie zarejestrowanego w harmonogramie, nie wystawiony pojemnik/worek, brak dojazdu, inne zdarzenia, pojawienie się nieoznakowanych pojemników/worków. Wykonawca jest również zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń/zdarzeń, w tym reklamacji, ze strony Zamawiającego poprzez system odpadywgminie.com.
6. W celu zapewnienia automatyzacji wymiany danych Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia samochodów realizujących odbiór w następujące urządzenia umożliwiające wymianę danych z systemem odpadywgminie.com:
a) GPS,
b) Urządzenie mobilne umożliwiające wyświetlenie harmonogramu przejazdu (trasówki) oraz rejestrację zdarzeń wynikłych podczas realizacji trasówki,
c) Czytnik kodów kreskowych,
d) Moduł GPRS,
e) aparat fotograficzny do rejestracji zdarzeń.
7. Wymaga się również, aby Wykonawca zapewnił elektroniczną wymianę danych z systemami wagowymi w miejscach zagospodarowania odpadów.
8.Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie wszystkich pojazdów mających odbierać odpady w danym dniu (podając harmonogram tygodniowy na cały tydzień kalendarzowy) w ramach świadczenia usługi odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest w tym celu do podania co najmniej:
a) dat, których dotyczy zgłoszenie;
b) nr rejestracyjnych poszczególnych pojazdów;
c) rodzajów poszczególnych pojazdów (np. śmieciarka bezpylna);
d) rodzajów odpadów jakie mają być odbierane poszczególnymi pojazdami (np. odpady zmieszane);
9. Każde zgłoszenie pojazdów, o którym mowa w punkcie powyżej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w piątek poprzedzający tydzień, którego dotyczy zgłoszenie, poprzez podanie harmonogramu tygodniowego na cały tydzień kalendarzowy, na poszczególne dni. Wykonawca powinien dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Dokonanie przez Wykonawcę zmian w dokonanym wcześniej zgłoszeniu możliwe będzie wyłącznie z przyczyn obiektywnych (np. awaria pojazdu) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Niedopuszczalne będzie odbieranie przez Wykonawcę odpadów pojazdami wcześniej nie zgłoszonymi lub których zmiana nie zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
7. Kontrola
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli i/lub audytu w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pojazdów Wykonawcy, instalacji przetwarzających odpady odbierane przez Wykonawcę, baz magazynowo- transportowych.
2. Kontrola i/lub audyt, o których mowa w pkt 1) powyżej, mogą dotyczyć zarówno dokumentów, jak i fizycznego sprawdzenia zgodności informacji podawanych
w dokumentach ze stanem faktycznym (np. przegląd pojazdu przez Zamawiającego, wizyta Zamawiającego w obiekcie instalacji i dokonanie pomiarów, wizyta Zamawiającego w bazie magazynowo- transportowej).
8. Zarządzanie niezgodnościami i reklamacjami
1. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia systemu zarządzania niezgodnościami i reklamacjami. Celem systemu jest:
a)zapewnienie efektywnego kanału przepływu informacji za pomocą nośników informatycznych o wszelkich stwierdzonych przez Wykonawcę, Zamawiającego lub właściciela nieruchomości o niezgodnościach oraz reklamacjach złożonych do Wykonawcy lub Zamawiającego.
b) niezwłoczne tj. nie później niż w terminie 24 godzin wdrożenie działań naprawczych, korygujących, zapobiegawczych.
2. W ramach systemu, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawca:
a) informuje o planowanym terminie rozwiązania zgłoszonych problemów,
b) sygnalizuje o ewentualnych problemach lub odchylniach zauważonych i zgłoszonych przez pracowników Wykonawcy zajmujących się zbiórką odpadów,
c) ewidencjonuje i rejestruje dowody wszelkich tego typu sytuacji problemowych,
d) zgłasza na bieżąco informację o niezrealizowanych odbiorach odpadów wraz z podaniem przyczyny (np. trudności w dojeździe: prace drogowe, źle zaparkowane pojazdy, wypadek samochodowy, stłuczka itp.).
9. Dyżury
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie i bieżące aktualizowanie własnej strony internetowej (www), na której Wykonawca zamieszcza w widocznym miejscu (tj. w zakładkach widocznych bezpośrednio po uruchomieniu strony www) informacje, których obowiązek zamieszczania wynika z umowy lub zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego o adresie strony www, a także niezwłoczne informowanie o każdej zmianie adresu www. Wykonawca udostępni dane Zamawiającemu celem ich umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie osób (minimalnie 2, a maksymalnie 5 osób) do kontaktu ze strony z Zamawiającym w związku ze świadczeniem usług w ramach Zamówienia. W ramach danych kontaktowych Wykonawca zobowiązany jest podać co najmniej: imię, nazwisko, funkcję w przedsiębiorstwie, nr telefonu, nr faksów, adres e-mail każdej osoby upoważnionej do kontaktu.
3. Osoby, o których mowa w punkcie 2) powyżej winny być upoważnione do podejmowania niezbędnych decyzji operacyjnych, zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych.
4. Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy, o których mowa w pkt. 2 powyżej, powinny być wskazane w taki sposób, aby zawsze przynajmniej jedna z tych osób była dostępna telefonicznie i pod adresem e-mail dla Zamawiającego w dniach i godzinach świadczenia usług odbioru odpadów przez Wykonawcę - tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-20.00 (z wyłączeniem świąt).
5. Niezależnie od obowiązku Wykonawcy wskazania adresów e-mail poszczególnych osób, o których mowa w pkt., obowiązkiem Wykonawcy będzie również wskazanie ogólnego adresu e-mail Wykonawcy, na który powinna być kierowana od Zamawiającego cała korespondencja z Wykonawcą.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 500 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 165 000 PLN
Słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.
1.1. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 18.11.2014 r. o godzinie 10:00.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
46 80 03 00 03 20 01 00 00 06 35 00 05
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ.
2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
— zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenie między stronami następować będzie fakturami miesięcznymi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zobowiązuje grupę Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie do zawarcia umowy regulującej współpracę.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r., gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ,zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) informację o nadanym numerze rejestrowym w zakresie posiadanego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. co najmniej: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01 oraz o kodach 16 01 03,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04,17 08 02,17 09 04 wraz z podaniem numeru rejestrowego
c) zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04,
6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
6.1.1.w pkt.1: 1.2 do 1.4. i 1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.1.2. w pkt.1: 1.5. i 1.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
6.2 Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.1.1. lit a i c oraz w pkt 6.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1. i 6.1.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 6.2. stosuje się odpowiednio.
6.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt. 7.3. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. do 1.7. oraz 7.1. i 2.4.1 SIWZ.
Uwaga: w przypadku spółek cywilnych:
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. XII pkt 2.2.1 a; 2.3 a, b ; SIWZ.
Uwaga: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ)
f)Dokumenty wymienione w rozdz. XII pkt 2.1 a, b, c, SIWZ Wykonawcy
o których wyżej mowa mogą złożyć wspólnie, stosownie do zakresu świadczonych usług (dany dokument musi złożyć ten podmiot, który będzie wykonywał określony zakres wymagający stosownych uprawnień);
g)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
h)dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;
i)wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcą pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie tych prac pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się tzw. dorozumianej zgody Zamawiającego.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunku, o których mowa pkt 2.4., polega na na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.4.1 a, 2.4.2. a niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę lub usługi polegającą/ce na odbieraniu odpadów komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 8.000 Mg.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych i/lub prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej:
Nazwa i opis wymaganego sprzętu
Wymagana ilość
Samochód specjalny (śmieciarka) przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l
4 szt.
Samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach
2 szt.
Samochód specjalny umożliwiający opróżnianie pojemników KP-7-
2 szt.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Góra Kalwaria były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca musi posiadać odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo-transportową – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
b)) oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku, gdy Zamawiający – jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZAP.271.70.ZAP.2014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.11.2014 - 11:00

Miejscowość:

Urząd Miasta i Gminy; ul. 3-go Maja 10; 05-530 Góra Kalwaria sala 112 I piętro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Oficjalna nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej wyznaczonego operatora jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2014
TI Tytuł Polska-Góra Kalwaria: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
ND Nr dokumentu 74758-2015
PD Data publikacji 03/03/2015
OJ Dz.U. S 43
TW Miejscowość GÓRA KALWARIA
AU Nazwa instytucji Gmina Góra Kalwaria
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 26/02/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 90000000 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000 - Usługi związane z odpadami
90511000 - Usługi wywozu odpadów
90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
OC Pierwotny kod CPV 90000000 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90500000 - Usługi związane z odpadami
90511000 - Usługi wywozu odpadów
90512000 - Usługi transportu odpadów
90513100 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
IA Adres internetowy (URL) http://bip.gorakalwaria.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

03/03/2015    S43    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Góra Kalwaria: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 043-074758

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
Osoba do kontaktów: Aneta Szeręga-Kochańska
05-530 Góra Kalwaria
Polska
Tel.: +48 227273414
E-mail: przetargi@gorakalwaria.pl
Faks: +48 227273414

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.gorakalwaria.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Góra Kalwaria.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Góra Kalwaria.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Góra Kalwaria z:
a) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
b) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Góra Kalwaria odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj.:
a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
— w 2015 roku - co najmniej 16 %,
— w 2016 roku – co najmniej 18 %,
— w 2017 roku – co najmniej 20 %;
b. recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
— w 2015 roku - co najmniej 40 %,
— w 2016 roku – co najmniej 42 %,
— w 2017 roku – co najmniej 45 %;
c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów:
— w 2015 roku – co najmniej 50 %,
— w 2016 roku – co najmniej 45 %,
— w 2017 roku – co najmniej 45 %,
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29.5.2012 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 645);
c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: co najmniej 50 % – liczony w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29.5.2012 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 645 z póź. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu wraz ze sprawozdaniem kwartalnym, zgodnie z przepisami:
— ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
— rozporządzenia Ministra Środowiska z 29.5.2012 w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
— rozporządzenia Ministra Środowiska z 25.5.2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
— Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z 22.10.2012 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 z załącznikami,
— Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Góra Kalwaria przyjętego uchwałą numer LX/648/2014 z 29.8.2014,
— Uchwały numer LX/647/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 29.8.2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów,
— Ustawy z 27.4.2001 – Prawo Ochrony Środowiska.
W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na:
a) zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz odpady zielone i popiół na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
b) wprowadzeniu systemu ewidencji pojemników, worków w postaci kodów kreskowych;
c) sporządzaniu harmonogramu usług na zasadach określonych w pkt 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
d) sporządzaniu raportów na zasadach określonych w pkt 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
e) wykonywaniu kontroli na zasadach określonych w pkt 7 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
f) zarządzaniu niezgodnościami i reklamacjami na zasadach określonych w pkt 8 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia;
g) wykonywaniu dyżurów na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w taki sposób, aby wokół pojemników zachowana była czystość i porządek. Odbieranie odpadów może następować od godz. 7:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.
Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości i z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym zgodnie z zasadą, iż podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14.12.2012 o odpadach;
b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tego zdarzenia (wykonać zdjęcie) i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w dziennym raporcie o którym mowa w pkt 6.1. Wykonawca musi powiadomić o zdarzeniu właściciela nieruchomości poprzez pozostawienie informacji z ostrzeżeniem, iż oddano odpady nieposegregowane (ulotki). Wykonawca odbierze takie odpady jako zmieszane odpady komunalne.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do:
a) dysponowania bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Góra Kalwaria lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) dysponowania na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90000000, 90512000, 90511000, 90500000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 8 057 281,54 i najwyższa oferta 17 907 104,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZAP.271.70.2014.ZAP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 193-341261 z dnia 8.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Remondis Otwock Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
05-400 Otwock
Polska
E-mail: otwock@remondis.pl
Tel.: +48 227795001
Faks: +48 227792614

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 500 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 8 057 281,54 i najwyższa oferta 17 907 104,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwołoawczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej wyznaczonego operatora jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2015

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-18
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 34126120141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1138 dni
Wadium: 165000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 500 000 PLN  -  8 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.gorakalwaria.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi hotelowe i inne wchodzące w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjne, cateringowe, wynajem zaplecza konferencyjnego oraz rejestracji video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, o Remondis Otwock Sp. z o.o.
Otwock
2014-12-22 0,00