Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2012 roku a) w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; b) dostawa z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania; c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego. z podziałem na 8 części - nr postępowania 170/11


Numer ogłoszenia: 341325 - 2011; data zamieszczenia: 21.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2012 roku a) w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; b) dostawa z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania; c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego. z podziałem na 8 części - nr postępowania 170/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ 1 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy- 788 Mg b) dostawa MMA z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania - 123 Mg CZĘŚĆ 2 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 450 Mg CZĘŚĆ 3 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. c)odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego - 750 Mg CZĘŚĆ 4 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 600 Mg CZĘŚĆ 5 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 1 708 Mg c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego - 920 Mg CZĘŚĆ 6 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 400 Mg CZĘŚĆ 7 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 520 Mg CZĘŚĆ 8 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 1 383 Mg.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50%. wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1 - 14 000 zł słownie: czternaście tysięcy złotych i zero groszy dla części 2 - 4 300 zł słownie: cztery tysiące trzysta złotych i zero groszy dla części 3 - 3 600 zł słownie: trzy tysiące sześćset złotych i zero groszy dla części 4 - 5 800 zł słownie: pięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy dla części 5 - 14 100 zł słownie: czternaście tysięcy sto złotych i zero groszy dla części 6 - 3 200 zł słownie: trzy tysiące dwieście złotych i zero groszy dla części 7 - 7 400 zł słownie: siedem tysięcy czterysta złotych i zero groszy dla części 8 - 13 500 zł słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych i zero groszy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie z frezowaniem i wbudowaniem, a w przypadku części trzeciej tylko dostawie mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 o wartości nie mniejszej niż: dla części 1 - 430 000 zł słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych dla części 2 - 135 000 zł słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych dla części 4 - 180 000 zł słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych dla części 5 - 435 000 zł słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych dla części 6 - 98 000 zł słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i zero groszy dla części 7 - 230 000 zł słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych dla części 8 - 415 000 zł słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych - warunek ten nie dotyczy części 3 zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie w ciągu dwóch godzin masy bitumicznej do miejsca wskazanego przez Rejon Drogowy z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania (zgodnie ze specyfikacją techniczną), na terenie którego będzie dostarczana mieszanka. - warunek dotyczy wszystkich części


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, bez względu na liczbę części do których Wykonawca przystepuje. - warunek ten nie dotyczy części 3 zamówienia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt 3 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4, 5, 6 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
termin realizacji Zamówienia dla poszczególnych wariantów: dla wariantu a) do 30 czerwca 2012 r. dla wariantu b) do 31 października 2012 r. dla wariantu c) do 31 października 2012 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy- 788 Mg b) dostawa MMA z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania - 123 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 450 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  c)odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego - 750 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołęka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 600 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 1 708 Mg c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego - 920 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 400 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 520 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 1 383 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Gdynia: świadczenie usług na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi


Numer ogłoszenia: 1153 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Komunikacji Miejskiej , ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6233312, faks 058 6233022.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zkmgdynia.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Realizowanie płatności (głównie z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i wnoszenia opłat dodatkowych oraz odsetek za zwłokę) z uwzględnieniem przekazywania płatności z jednego terminala na dwa lub trzy różne rachunki bankowe Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (po dokonaniu wyboru rachunku bankowego przez osobę obsługującą terminal). Wykonawca zapewni codzienną obsługę transakcji płatniczych dokonywanych kartami płatniczymi (wydanymi w Polsce, UE i poza UE) typu: VISA, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Vpay. Wykonawca może dopuścić także obsługę innych kart z zachowaniem tych samych zasad obsługi i rozliczeń jakie dotyczą ww kart płatniczych. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zestawy POS (terminal POS + urządzenie PIN PAD) w lokalizacjach szczegółowo wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) : Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zestawów POS - maksymalnie o 3 (trzy) zestawy - w okresie obowiązywania umowy, w tych samych lokalizacjach, jak wskazane w SIWZ lub w lokalizacjach nowych. Oferowane zestawy POS muszą działać w oparciu o łączność przewodową lub bezprzewodową GORS. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przesyłu danych podczas operacji dokonywanych za pomocą zestawów POS. Wykonawca zapewni, w okresie obowiązywania umowy, opiekę poprzez przydzielenie Zamawiającemu opiekuna sprawującego nadzór i asystę w przypadku wystąpienia problemów z przyjmowaniem płatności lub ich rozliczaniem. Wykonawca zapewni: serwis sześciogodzinny, tj. realizowanie usług serwisowych w przypadku awarii w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego; w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00; możliwość zgłoszenia awarii w sobotę i zapewni serwis w poniedziałek do godz. 12.00. W przypadku stwierdzenia niesprawności działania zestawu Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany zestawu wadliwego POS na wolny od wad w terminie 6 (sześciu) godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zapewni możliwość weryfikacji i dokonanie ewentualnej korekty w zakresie ilościowym i wartościowym przeprowadzanych transakcji. Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników w uzgodnionych przez Strony terminach w zakresie przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych i obsługi zestawu POS . Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania bieżącej pomocy i wyjaśnień w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. Zamawiający będzie zobowiązany do korzystania wyłącznie z materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, przy czym we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać będzie wymiany papieru. 3. Wartość zamówienia: Zamawiający szacuje docelową łączną dla wszystkich terminali miesięczną wartość sprzedaży na poziomie około 340 000,00 złotych. Zamawiający szacuje, że wielkość ta może być osiągnięta nie wcześniej niż po okresie 3 miesięcznego wdrożenia. Wartość wyżej określona jest wielkością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznie zrealizowanych obrotów poprzez terminale płatnicze. Zamawiający wymaga realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.00.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia: wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/ wypełniony Formularz oferty- załącznik numer 1 do SIWZ , b/ dowód wpłacenia/wniesienia wadium- w wysokości i na zasadach określonych w SIWZ, c/ jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż w terminie wskazanym w III.4.3)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-1-11.pdf

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Komunikacji Miejskiej, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, pokój nr 8, dokument nieodpłatny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Komunikacji Miejskiej, ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1/ przedmiot zamówienia nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, 2/ Zamawiający nie dopuszcza formy elektronicznego porozumiewania się z Wykonawcami, 3/ numer postępowania : ZKM/ZP/N/1/11.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczen pozimowych nawierzchni na goraco na drogach wojewódzkich w 2012 roku a) w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; b) dostawa z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania; c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego. z podziałem na 8 czesci - nr postepowania 170/11


Numer ogłoszenia: 78107 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 341325 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa z frezowaniem i wbudowaniem mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczen pozimowych nawierzchni na goraco na drogach wojewódzkich w 2012 roku a) w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; b) dostawa z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania; c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego. z podziałem na 8 czesci - nr postepowania 170/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na czesci: CZESC 1 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy- 788 Mg b) dostawa MMA z transportem Dostawcy do miejsca wbudowania - 123 Mg CZESC 2 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 450 Mg CZESC 3 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. c)odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego - 750 Mg CZESC 4 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołeka a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 600 Mg CZESC 5 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 1 708 Mg c) odbiór MMA transportem Rejonu Drogowego - 920 Mg CZESC 6 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wegrów-Siedlce a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 400 Mg CZESC 7 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 520 Mg CZESC 8 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno a) dostawa MMA wraz z frezowaniem i wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 1 383 Mg.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.32.23.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowy w Płocku SA, ul. Przemysłowa 28, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 700651,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  609059,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  609059,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  766548,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 05-600 Mława, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 219600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  247968,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  247968,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  426195,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 180000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  221400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  221400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  249075,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołeka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 292680,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  398520,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  398520,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  518754,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
6.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna, ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 706920,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  864665,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  864665,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1923178,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wegrów-Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 160000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  189075,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  189075,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  378840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
6.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski, Henryk Karcz Spółka Jawna, ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-618 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 374400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  319793,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  319793,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  548776,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
6.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 676287,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  658321,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  658321,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1309839,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34132520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 300 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Przedsiębiorstwo Robót Drogowy w Płocku SA
ul. Przemysłowa 28, 09-400 Płock, woj. mazowieckie
2012-04-04 609 059,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.
ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 05-600 Mława, woj. mazowieckie
2012-04-04 247 968,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
Kacice 76, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
2012-04-04 221 400,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ostrołeka Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
2012-04-04 398 520,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna
ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
2012-04-04 864 665,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Wegrów-Siedlce Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. mazowieckie
2012-04-04 189 075,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Radom. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT Marek Jaworski, Henryk Karcz Spółka Jawna
ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-618 Radom, woj. mazowieckie
2012-04-04 319 793,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-04-04 658 321,00