Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
ND Nr dokumentu 342628-2011
PD Data publikacji 02/11/2011
OJ Dz.U. S 210
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 27/10/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 01/12/2011
DT Termin 04/12/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OC Pierwotny kod CPV 71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

02/11/2011    S210    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2011/S 210-342628

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Andrzej Szczęch
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126379000-317
E-mail: a.szczech@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Edyta Grabowska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonaczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Borowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 230 od km 3+080 do km 3+150 w m. Borowa, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania, pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 2 700,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami w cz. III.2.3),
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zgodnie z zapisami III.2.3),
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 Ustawy - składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie oraz wymagane dokumenty.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie,
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
1.5 pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (uwaga oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1),
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt 2.1 do 2.6
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. II pkt. 2 oraz cz. III pkt 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. dwa opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, min. dwa opracowania dokumentacji zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom, min dwóch dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.
Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 80 000,00 PLN.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje:
— geologiem posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania, nadzorowania i kontrolowania prac geologicznych kat. VI lub kat. VII lub równoważne, który wykonał min. jedną dokumentację geologiczno-inżynierską,
— min. jednym projektantem, posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednego opracowania zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom,
— min jednym sprawdzającym posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednego opracowania zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom,
— min. jednym projektantem, posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom,
— min. jednym sprawdzającym posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-118/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 169-277767 z dnia 3.9.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 122-202570 z dnia 29.6.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 114-187814 z dnia 16.6.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 065-105579 z dnia 4.4.2011

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.12.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 16,35 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie Zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.12.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.12.2011

Miejscowość:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, pok. 218.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.11.2012 r., w tym:
— dokumentacja geologiczno – inżynierska – 29.6.2012 r.,
— wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji – 30.11.2012 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej. Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2011 r. (tekst jednolity DZ. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND Nr dokumentu 352987-2011
PD Data publikacji 11/11/2011
OJ Dz.U. S 217
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 09/11/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 05/12/2011
DT Termin 08/12/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21

11/11/2011    S217    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2011/S 217-352987

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.11.2011, 2011/S 210-342628)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71322000

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Zamiast: 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71320000

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. dwa opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, min. dwa opracowania dokumentacji zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom, min dwóch dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.

Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 80 000,00 PLN.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— geologiem posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania, nadzorowania i kontrolowania prac geologicznych kat. VI lub kat. VII lub równoważne, który wykonał min. jedną dokumentację geologiczno-inżynierską,

— min. jednym projektantem, posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednego opracowania zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom,

— min jednym sprawdzającym posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednego opracowania zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom,

— min. jednym projektantem, posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom,

— min. jednym sprawdzającym posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 1.12.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4.12.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 8.12.2011

Powinno być: 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71322000

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy I doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy spełniają warunek jeżeli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. jedną dokumentację geologiczno-inżynierską, min. jedną dokumentację zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom, min jedną dokumentację projektową budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.

Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 80 000,00 PLN.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— geologiem posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania, nadzorowania i kontrolowania prac geologicznych kat. VI lub kat. VII lub równoważne, który wykonał min. jedną dokumentację geologiczno-inżynierską,

— min. jednym projektantem, posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom,

— min jednym sprawdzającym posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji zabezpieczenia osuwiska na drodze klasy Z lub wyższej lub na drodze odpowiadającej tym klasom,

— min. jednym projektantem, posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom,

— min. jednym sprawdzającym posiadającym odpowiednie uprawnienia, który udokumentuje wykonanie min. jednej dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej lub drogi odpowiadającej tym klasom.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 5.12.2011 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.12.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 8.12.2011 (10:00)


TI Tytuł PL-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ND Nr dokumentu 33512-2012
PD Data publikacji 01/02/2012
OJ Dz.U. S 21
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/01/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/02/2012    S21    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2012/S 21-033512

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz projektó budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Borowa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektów budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 230 od km 3+080 do km 3+150 w m. Borowa, uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania, pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-118/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 217-352987 z dnia 11.11.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 210-342628 z dnia 2.11.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 169-277767 z dnia 3.9.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 122-202570 z dnia 29.6.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 114-187814 z dnia 16.6.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 065-105579 z dnia 4.4.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sweco Infraprojekt Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Polska
Tel.: +48 124112102
Faks: +48 124111265

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 135 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 115 500,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 25,00 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamowień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.1.2012

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 34262820111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2700 ZŁ
Szacowana wartość* 90 000 PLN  -  135 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 01/12/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Stryków oraz Miasta i Gminy Głowno. Sweco Infraprojekt Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
1970-01-01 115 500,00