Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Gdynia: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.


Numer ogłoszenia: 344342 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gdynia.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów: Część A obejmująca wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kompletem uzgodnień oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, postanowień i opinii niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni. Część B obejmująca sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, nie przekraczających łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym terenu o wartości netto nie mniejszej niż 200 000 zł.,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń: A) w specjalności drogowej - 1 osoba, B) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, C) w specjalności architektonicznej - 1 osoba, D) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 1 osoba, E) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, F) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym), wykaz głównych usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 wraz z załączeniem dowodów że usługi te zostały wykonane należycie. Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiającym jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w Formularzu oferty -załącznik nr 1), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4. Wymagane jest dysponowanie osobami wymienionymi w pkt. 9.1.2.1. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w następującym zakresie: 1. terminu realizacji prac projektowych pod warunkiem że przyczyna powodująca konieczność zmiany terminu leży po stronie Zamawiającego, 2. terminu realizacji prac projektowych, jeżeli w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania dodatkowych badań, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 3. wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z warunków uzyskanych na etapie jej uzgadniania, w zakresie nie wykraczającym poza zakres przedmiotu zamówienia, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności uzyskania kompletu opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji celu, któremu ma służyć, 4. zmiany przedstawiciela Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami SIWZ, 5. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gdynia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (Wydział Inwestycji)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.10.2014 godzina 11:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej na parterze budynku Urzędu Miasta w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gdynia: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.


Numer ogłoszenia: 388570 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 344342 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów: Część A obejmująca wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kompletem uzgodnień oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, postanowień i opinii niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni. Część B obejmująca sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 137570,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  186960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  186960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  186960,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382 Gdynia
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: umgdynia@gdynia.pl
tel: +48 587617700
fax: +48 587617703
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34434220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gdynia.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (Wydział Inwestycji).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk, woj. pomorskie
2014-11-26 186 960,00