Łaziska Górne: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli z terenu Łazisk Górnych


Numer ogłoszenia: 345940 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łaziska Górne , pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 3248000, faks 32 3248006.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.laziska.um.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli z terenu Łazisk Górnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli poniżej wymienionych, znajdujących się na terenie Miasta Łaziska Górne : Część A: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych przy ul. Szkolnej 4. Część B: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych ul. Dworcowa 49. Część C: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych ul. Dworcowa 4. Część D: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 6 w Łaziskach Górnych ul. Kard. Wyszyńskiego 27. Część E: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 5 w Łaziskach Górnych ul. Chopina 1. Część F: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Szkoła Podstawowa nr 6 w Łaziskach Górnych ul. Wyrska 4. Część G: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 4 w Łaziskach Górnych ul. Mokierska 4. Część H: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 3 w Łaziskach Górnych ul. Zielona 9. Część I: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Gimnazjum nr 1 w Łaziskach Górnych ul. Ogrodowa 48. Część J: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych ul. . Powstańców 6. Część K: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Zespołu Szkół Im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych ul. Cieszyńska 12. Zamawiający przewiduje zużycie energii do 31.12.2014r. w ilości podanej poniżej: Dla części A Sumaryczna moc zamówiona 113 kW, ilość punktów poboru mocy 2 szt. Całkowite zużycie energii - 81 068 kWh na podstawie ubiegłego roku, w tym: - taryfa C11 - 81 068 kWh, Dla części B Sumaryczna moc zamówiona 42,2 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 27 470 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 27 470 kWh, Dla części C Sumaryczna moc zamówiona 212,6, ilość punktów poboru mocy 4 szt. Całkowite zużycie energii - 191 190 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 191 190 kWh, Dla części D Sumaryczna moc zamówiona 80 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 42 232 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 42 232 kWh, Dla części E Sumaryczna moc zamówiona 65,8 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 35 710 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 35 710 kWh, Dla części F Sumaryczna moc zamówiona 236 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 152 084 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C21 - 152 084 kWh, Dla części G Sumaryczna moc zamówiona 80 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 39 412 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 39 412 kWh, Dla części H Sumaryczna moc zamówiona 26,4 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 27 382 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 27 382 kWh, Dla części I Sumaryczna moc zamówiona 80 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt. Całkowite zużycie energii - 84 722 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 84 722 kWh, Dla części J Sumaryczna moc zamówiona 130 kW, ilość punktów poboru mocy 3 szt. Całkowite zużycie energii - 97 470 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 94 654 kWh, - taryfa G11 - 2 816 kWh Dla części K Sumaryczna moc zamówiona 207,2 kW, ilość punktów poboru mocy 4 szt. Całkowite zużycie energii - 110 478 kWh na podstawie ubiegłego roku w tym: - taryfa C11 - 109 450 kW - taryfa G11 - 1 028 kWh..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.50.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagane jest wadium 6000 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wykonawca winien: a) posiadać aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), b) posiadać zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną pomiędzy Sprzedawcą a OSD Tauron Dystrybucja GZE SA (przynajmniej do 31.12.2013 r). W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie powyższy warunek musi spełniać każdy z wykonawców. Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych w/w dokumentów .


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunk udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty. Odpowiednio przygotowany formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji. 2.Formularz cenowy (ofertowy od części A do K) Odpowiednio przygotowany formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej specyfikacji. 3.Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.Dowód wniesienia wadium.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT w zakresie ceny jednostkowej brutto za 1 kWh b) zwiększenie lub zmniejszenie energii elektrycznej w przypadku przyłączenia do sieci dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub likwidacji istniejących punktów w czasie trwania obowiązującej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.laziska.um.gov.pl/ZP-026-12.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Łaziska Górne , 43-170, Pl. Ratuszowy 1 , Punkt Obsługi Interesanta.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Łaziska Górne , 43-170, Pl. Ratuszowy 1 , Punkt Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łaziska Górne: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli z terenu Łazisk Górnych.


Numer ogłoszenia: 385680 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 345940 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 3248000, faks 32 3248006.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli z terenu Łazisk Górnych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli poniżej wymienionych, znajdujących się na terenie Miasta Łaziska Górne : Część A: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych przy ul. Szkolnej 4. Część B: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych ul. Dworcowa 49. Część C: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych ul. Dworcowa 4. Część D: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 6 w Łaziskach Górnych ul. Kard. Wyszyńskiego 27. Część E: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 5 w Łaziskach Górnych ul. Chopina 1. Część F: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Szkoła Podstawowa nr 6 w Łaziskach Górnych ul. Wyrska 4. Część G: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 4 w Łaziskach Górnych ul. Mokierska 4. Część H: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Przedszkole nr 3 w Łaziskach Górnych ul. Zielona 9. Część I: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Gimnazjum nr 1 w Łaziskach Górnych ul. Ogrodowa 48. Część J: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych ul. . Powstańców 6. Część K: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Zespołu Szkół Im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych ul. Cieszyńska 12..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.50.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 458760,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  586883,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  586883,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  586883,88


 • Waluta:
  PLN.

Adres: pl. Ratuszowy, 43-170 Łaziska Górne
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp@laziska.um.gov.pl
tel: 323 248 000
fax: 323 248 006
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34594020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 831 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.laziska.um.gov.pl
Informacja dostępna pod: Łaziska Górne , 43-170, Pl. Ratuszowy 1 , Punkt Obsługi Interesanta
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65500000-8 Odczyty liczników
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania 11 budynków szkół i przedszkoli z terenu Łazisk Górnych. Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o
Gliwice
2012-10-08 586 883,00