Ćmielów: Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie


Numer ogłoszenia: 346359 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie , ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8612143, faks 0-15 8612143.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.cmielow.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w okresie 12 miesięcy. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zakup o szacunkowej ilości: - oleju napędowego w ilości: 50.000 litrów, - benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w ilości: 3.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w ilości i zakresie określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu wykonawcy. Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy może ulec zmianie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu stałego upustu wykonawcy. Jakość paliw musi być zgodna z Polskimi Normami (PN-EN 228:1999 i PN-EN 590:2009) i obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 Nr 221 poz. 1441) Sposób wykonania zamówienia: ze względu na brak możliwości jednorazowego zakupu przez Zamawiającego większych ilości paliw, realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów będących własnością Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na stacji paliw położonej w promieniu nie większym niż 4km mierzone osią utwardzonej drogi publicznej od siedziby SZWiGK w Ćmielowie mieszczącego się przy ul. Kolejowej 43, 27-440 Ćmielów. Tankowanie odbywać się będzie na stacji paliw wybranego wykonawcy bezpośrednio do pojazdów będących własnością SZWiGK w Ćmielowie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) lub inną ważną koncesję na obrót paliwami w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje stacją paliw położoną w odległości nie większej niż 4km mierzone osią utwardzonej drogi publicznej od siedziby SZWiGK w Ćmielowie mieszczącego się przy ul. Kolejowej 43, 27-440 Ćmielów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowę można zmienić w przypadku: - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy; - z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); - zmiany danych teleadresowych stron umowy określonych w umowie; - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego (np. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT); - okoliczności leżących po stronie zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji umowy, ilość zamówionego paliwa oraz wartość umowy, - zmniejszenie lub zwiększenie przedmiotu umowy w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego; - przewlekłość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związana z odwołaniami wykonawcy powodującymi, że wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn techniczno - organizacyjnych stanie się niemożliwe- zamawiający w tym przypadku dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy; - działanie siły wyższej; - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.cmielow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.01.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - sekretariat (pokój Nr 15)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Ćmielów: Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie


Numer ogłoszenia: 17221 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 346359 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 8612143, faks 0-15 8612143.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w okresie 12 miesięcy. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zakup o szacunkowej ilości: - oleju napędowego w ilości: 50.000 litrów, - benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w ilości: 3.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w ilości i zakresie określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu wykonawcy. Wielkość przedmiotu zamówienia oraz wartość umowy może ulec zmianie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu stałego upustu wykonawcy. Jakość paliw musi być zgodna z Polskimi Normami (PN-EN 228:1999 i PN-EN 590:2009) i obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 Nr 221 poz. 1441) Sposób wykonania zamówienia: ze względu na brak możliwości jednorazowego zakupu przez Zamawiającego większych ilości paliw, realizacja zamówienia będzie odbywać się poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów będących własnością Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie na stacji paliw położonej w promieniu nie większym niż 4km mierzone osią utwardzonej drogi publicznej od siedziby SZWiGK w Ćmielowie mieszczącego się przy ul. Kolejowej 43, 27-440 Ćmielów. Tankowanie odbywać się będzie na stacji paliw wybranego wykonawcy bezpośrednio do pojazdów będących własnością SZWiGK w Ćmielowie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marianna Chodakowska Firma Handlowo - Usługowa, {Dane ukryte}, 27-440 Ćmielów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 245487,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  299800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  299800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  299800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: KOLEJOWA 43, 27-440 ĆMIELÓW
woj. brak
Dane kontaktowe: email: wodociagicmielow.ki@home.pl
tel: 158612143
fax: 158612143
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34635920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.cmielow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09134100-8 Olej napędowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa paliw płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie Marianna Chodakowska Firma Handlowo - Usługowa
Ćmielów
2012-01-18 299 800,00