Suszec: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r.


Numer ogłoszenia: 34694 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZGODNIE Z PKT. 3: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r., zwana dalej zamówieniem. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania: 3.1 Zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - oświetlenie uliczne. Sumaryczna moc zamówieniowa: ok. 120,12 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 73 szt., ilość opraw: 1087. Planowane zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 384.383,34 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 1.384,17 kWh, Dzienna C12 b - 124.272,50 kWh, Nocna C12 b - 258.726,67 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1a`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej. 3.2 Zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec. Sumaryczna moc zamówieniowa: ok. 377,30 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 17 szt. Planowane zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 74.244 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 73.271 kWh, Dzienna G11 całodobowa - 973 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1b`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09310000-5 Elektryczność.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT 13 A-D: a) wykonawca może złożyć jedną ofertę, b) oferta musi być wypełniona i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy lub przez wykonawcę, zgodnie z treścią zał. nr 1a i/lub 1b do SIWZ, c) wraz z ofertą należy złożyć wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, do której Zamawiający będzie miał ma prawo wnieść swoje uwagi, zawierającej istotne dla stron postanowienia, zawarte w pkt 21 SIWZ, d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 8.4.6 i pkt 13 lit. e) SIWZ,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI OKREŚLONYMI W PKT. 20.2 SIWZ: 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 20.2.1. ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 21 SIWZ, 20.2.2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na: a) przedłużenie procedury przetargowej, b) zmiany ustawodawstwa, c) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej. B. Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 20.2.3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.suszec.iap.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Informacje dodatkowe - zgodnie z pkt. 21 SIWZ: 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 21.1 Dla części opisanej w pkt 3.1. SIWZ: a) Zobowiązania Sprzedawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1a`. b) Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń pomiarowych (liczników). c) Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie faktury zbiorczej, wystawionej przez Sprzedawcę co 2 miesiące, wg zestawienia zbiorczego punktów poboru energii elektrycznej, stanowiącego zał. nr 1a`. d) W przypadku przyłączenia do sieci dodatkowych punktów poboru energii elektrycznych oświetlenia ulicznego lub likwidacji istniejących punktów w czasie trwania obowiązującej umowy, strony zobowiązują się do bieżącego wprowadzania zmian w załączniku nr 1a`, w formie pisemnej, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. e) Umowa nie dotyczy spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączaniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja GZE S.A. f) Zobowiązanie zamawiającego, że umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych ważna jest przez cały okres obowiązywania umowy sprzedaży, w przypadku jej rozwiązania Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę pisemnie do 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej umowy. g) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, h) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w umowie (zmiany ceny) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego); w tych przypadkach zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości, tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 21.2 Dla części opisanej w pkt 3.2. SIWZ: a) Zobowiązania Sprzedawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1b`. b) Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań urządzeń pomiarowych (liczników). c) Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie faktury zbiorczej, wystawionej przez Sprzedawcę co 2 miesiące, wg zestawienia zbiorczego punktów poboru energii elektrycznej, stanowiącego zał. nr 1b`. d) W przypadku przyłączenia do sieci dodatkowych punktów poboru energii elektrycznych oświetlenia ulicznego lub likwidacji istniejących punktów w czasie trwania obowiązującej umowy, strony zobowiązują się do bieżącego wprowadzania zmian w załączniku nr 1b`, w formie pisemnej, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. e) Umowa nie dotyczy spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączaniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja GZE S.A. f) Zobowiązanie zamawiającego, że umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych ważna jest przez cały okres obowiązywania umowy sprzedaży, w przypadku jej rozwiązania Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę pisemnie do 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej umowy. g) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, h) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w umowie (zmiany ceny) w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego); w tych przypadkach zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości, tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 21.3 Wykonawca nie powinien określać w umowie żadnych kar umownych wobec zamawiającego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - oświetlenie uliczne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - oświetlenie uliczne. Sumaryczna moc zamówieniowa: ok. 120,12 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 73 szt., ilość opraw: 1087. Planowane zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 384.383,34 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 1.384,17 kWh, Dzienna C12 b - 124.272,50 kWh, Nocna C12 b - 258.726,67 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1a`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec Sumaryczna moc zamówieniowa: ok. 377,30 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 17 szt. Planowane zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 74.244 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 73.271 kWh, Dzienna G11 całodobowa - 973 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1b`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Suszec: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r.


Numer ogłoszenia: 85308 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 34694 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. zwana dalej zamówieniem. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania: 3.1 Zadanie 1: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - oświetlenie uliczne. Sumaryczna moc zamówieniowa: ok. 120,12 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 73 szt., ilość opraw: 1087. Planowane zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 384.383,34 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 1.384,17 kWh, Dzienna C12 b - 124.272,50 kWh, Nocna C12 b - 258.726,67 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1a`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej. 3.2 Zadanie 2: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec. Sumaryczna moc zamówieniowa: ok. 377,30 kW, ilość punktów poboru mocy na dzień wszczęcia postępowania: 17 szt. Planowane zużycie energii w okresie realizacji zamówienia: 74.244 kWh, w tym: Taryfa C11 całodobowa - 73.271 kWh, Dzienna G11 całodobowa - 973 kWh, Zbiorcze zestawienie punktów poboru energii (zał. nr 1b`) Zmiana ilości punktów poboru mocy w trakcie realizacji zamówienia nie zmienia warunków postępowania przetargowego na pobór energii elektrycznej. 3.3 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nazwa 09310000-5 Elektryczność.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - oświetlenie uliczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117247,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  99939,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  99939,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106180,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20967,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19303,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  19303,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20788,32


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zam_publ.@suszec.pl
tel: 3 244 993 050
fax: 324 493 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3469420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 330 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.suszec.iap.pl
Informacja dostępna pod: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - - oświetlenie uliczne Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2013-03-01 99 939,00
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r. - obiekty administrowane przez Urząd Gminy Suszec Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2013-03-01 19 303,00