Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 347116 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego, w tym na terenach zamkniętych (tereny wojskowe, kolejowe)- zamówienie uzupełniające.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego, zostało przewidziane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ref.: DOA-ZP-V.271.2.51.2012 (część 4 zamówienia podstawowego). Informację zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym nr 2011/S 247-401704 z dnia 23.12.2011.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne Michał Pawłowski, Maciej Jasik S.C., ul. Narutowicza 77 lok.201, 90-138 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości - zamówienie uzupełniające.


Numer ogłoszenia: 379712 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 347116 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości - zamówienie uzupełniające..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego, w tym na terenach zamkniętych (tereny wojskowe, kolejowe)- zamówienie uzupełniające.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne Michał Pawłowski, Maciej Jasik S.C., ul. Narutowicza 77 lok.201, 90-138 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60480,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  74390,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  74390,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74390,40


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego, zostało przewidziane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr ref.: DO-ZP-V.271.2.51.2012 (grupa 4 zamówienia podstawowego).

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34711620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71300000-1 Usługi inżynieryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości - zamówienie uzupełniające. Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne Michał Pawłowski, Maciej Jasik S.C.
ul. Narutowicza 77 lok.201, 90-138 Łódź, woj. łódzkie
2012-10-03 74 390,00