Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 348069 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.12.00-1, 32.30.00.00-6, 38.65.00.00-6, 32.32.00.00-2, 32.55.21.00-8, 33.45.10.00-0, 33.45.31.00-0, 19.22.20.00-0, 30.12.51.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzedu Miasta Łodzi - 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III pietro, pokój nr 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.12.2010 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych Urzedu Miasta Łodzi - 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III pietro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Organizacyjnego UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Organizacyjnego UMŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.32.12.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 23.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów UMŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 27.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa sprzętu fotograficznego i audiowizualnego dla Wydziału Obsługi Administracyjnej UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu fotograficznego i audiowizualnego dla Wydziału Obsługi Administracyjnej UMŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.65.00.00-6, 32.32.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa aparatów telefonicznych PTSN dla Wydziału ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatów telefonicznych PTSN dla Wydziału ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej UMŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.55.21.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 5.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa sprzętu fotograficznego dla Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu fotograficznego dla Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.45.10.00-0, 33.45.31.00-0, 19.22.20.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 24.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 373483 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 348069 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.12.00-1, 32.30.00.00-6, 38.65.00.00-6, 32.32.00.00-2, 32.55.21.00-8, 33.45.10.00-0, 33.45.31.00-0, 19.22.20.00-0, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S24A Przemysław Godłów, ul. Halna 11, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32788,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35610,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  35610,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39179,30


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 376745 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 348069 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.12.00-1, 32.30.00.00-6, 38.65.00.00-6, 32.32.00.00-2, 32.55.21.00-8, 33.45.10.00-0, 33.45.31.00-0, 19.22.20.00-0, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. W.Dalkowski i S-ka Spółka Jawna, ul. Traugutta 17/19, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17104,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21540,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21540,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22365,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa materialów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Delegatury Łódź-Śródmieście


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRIM, ul. Lotnicza 15d m.15, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10637,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4078,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  4078,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14260,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 30509 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 348069 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa urządzeń multimedialnych i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.32.12.00-1, 32.30.00.00-6, 38.65.00.00-6, 32.32.00.00-2, 32.55.21.00-8, 33.45.10.00-0, 33.45.31.00-0, 19.22.20.00-0, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa aparatów telefonicznych dla Wydziału ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andra Sp. z o.o., ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21197,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  21197,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31505,95


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34806920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 17 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzedu Miasta Łodzi - 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III pietro, pokój nr 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
32552100-8 Zestawy do aparatów telefonicznych
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa aparatów telefonicznych dla Wydziału ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej Andra Sp. z o.o.
ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-01-27 21 197,00
Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów P.H.U. W.Dalkowski i S-ka Spółka Jawna
ul. Traugutta 17/19, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie
2010-12-30 21 540,00
Dostawa materialów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Delegatury Łódź-Śródmieście Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRIM
ul. Lotnicza 15d m.15, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
2010-12-30 4 078,00