Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór)


Numer ogłoszenia: 348716 - 2014; data zamieszczenia: 18.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pełnienie kompleksowo obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: sanitarnej, drogowej elektrycznej Zakres rzeczowy nadzorowanych robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Batalionów Czwartaków, Granicznej, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę etap V, VI, VII (od S 33 do S143 włącznie). W ramach zamówienia należy wykonać: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m o długości ok. 1437m odejścia do posesji z rur PCV o160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ok. 252m odejścia boczne z PCV o 200 ok. 9m studnie rewizyjne z kręgów betonowych o1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 6kpl. studnie z PCV o600 z włazem żeliwnym 40t - 59kpl. studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315 mm zamknięcie rurą teleskopową - 3 kpl. sieć kanalizacji tłocznej PE o110 ok. 1133m studnię odwadniającą z kręgów betonowych o1200 - 1 kpl. zespół odpowietrzająco- napowietrzający - 1 kpl. przewierty dł. ok. 37,5m przecisk sterowany z rur kamionkowych DN 200, szczelności 2,4 bara ok. 53,5m kompletne tłocznie ścieków P2, P3, P4, zgodnie z załącznikiem dotyczącym wymogów dla tłoczni wraz z zasilaniem elektrycznym, sterowaniem, monitoringiem, sygnalizacją, alarmem, wentylacją (komora podziemna tłoczni ma być z rury wielowarstwowej PEHD). Wykonawca do oferty ma załączyć kompletną dokumentację techniczną producenta wycenionej tłoczni. zasilania energetyczne do poszczególnych przepompowni ścieków: przyłącza i wlz-t kablowy nN -0,4kV, złącze kablowe Z {ZK1(1*160A)+SL1}, tablicę sterującą SZS do tłoczni - zgodnie z załączonymi projektami - koordynacja dokumentów z Zakładem Energetycznym dotyczących podpisania umowy i przekazania do eksploatacji (umowa UP3) wycinkę drzew, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew (w załączeniu Decyzja z 15.07.2014r. na terenie stadionu, Decyzja z 4.08.2014r. w ul. Batalionów Czwartaków, Decyzja nr 966/2014 z 11.07.2014r. w pasie ul. Wojska Polskiego) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych po trasie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z decyzjami zezwalającymi na ich usuniecie tj. drzew liściastych wys. 2,5m, min. obwód drzew 12-14 cm gat. klon globosum (sezonowanych w pojemniku C33) 60 szt. w miejscu wskazanym przez inwestora i GDDKIA. Wykonawca we własnym zakresie zagospodarowuje materiał z wycinki drzew. Drzewa z ul. Wojska Polskiego należące do GDDKiA Wykonawca ma zagospodarować zgodnie ze wskazaniem właściciela terenu tj. oczyszczone dłużyce należy przekazać Rejonowi GDDKiA w Grójcu ul. Szczęsna 10, zaś pozostałości zagospodarować we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do wycinki w ul. Woj. Polskiego Wykonawca musi wykonać i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu w GDDKiA. budowę nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. na drogach niezaasfaltownch ułożyć nawierzchnię żwirową - 12 cm na całej szerokości ulic, zaś na ul. Granicznej 4cm beton asfaltowy - warstwa ścieralna na całej szerokości ulicy zaś na trasie wykopu dodatkowo 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, Prace przy działkach prywatnych muszą być wykonane ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego, zrekultywować, obsiać trawą, posadzić krzewy lub drzewa. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów należy usunąć powstałe szkody. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji. Drzewa i krzewy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W zakres zadania wchodzi również opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 4 egz. (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD), Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na wykonany zakres (zgodnie z pozwoleniami na budowę). Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów. Po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Zapłata faktury końcowej możliwa będzie po dostarczeniu inwestorowi decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz kompletną dokumentację powykonwaczą. Wykonawca uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego drogi krajowej, wojewódzkiej i gminnej na czas budowy, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG. Etap V będzie mógł być realizowany po wyburzeniu budynków przez GDDKiA. Wycinka drzew i wykonanie nasadzeń musi odbyć się zgodnie z decyzjami na wycinkę drzew. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres zadań związany z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór nad umową na roboty budowlane. Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiązków zapewni nadzór nad robotami sanitarnymi i drogowymi, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi przepisami. Jego rola obejmie co najmniej następujące czynności: Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, Monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty; Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia; Wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatwierdzanie: materiałów budowlanych i instalacyjnych, przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonania umowy na roboty, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia robót, Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych , Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. Udział w naradach dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy. Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego. Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót; sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji. Przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego; Obecność na budowie w dni tygodnia, w których wykonywane są roboty budowlane przez wykonawcę robót, zapewniając skuteczność nadzoru oraz na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie. Udział w przeglądach w okresie rękojmi, gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego Ocena i weryfikacja robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym, Udział w przeprowadzanych próbach niezbędnych do oddania do eksploatacji. Sporządzanie na wniosek Zamawiającego dla potrzeb składania wniosków o płatność dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wytycznymi POIiŚ. Uczestnictwo w prezentacji Projektu społeczeństwu lokalnemu, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów lokalnych wynikłych z tytułu realizacji robót budowlanych. W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac kontraktu na roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji Egzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań wynikających z umowy w okresie zgłaszania wad w okresie gwarancji RAPORTOWANIE Inspektor nadzoru dostarczy następujące raporty podczas realizacji umowy: Miesięczne raporty i raport końcowy postępu prac budowlanych i stanu finansowego umowy na roboty w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim do 10 dnia następnego miesiąca; MONITORING I OCENA Osiągnięty postęp mający prowadzić do osiągnięcia celu postawionego w niniejszym zakresie wymagań projektu: rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w umowie na roboty, zakończenie umowy na roboty w odpowiednim czasie zakończenie robót ze spełnieniem założeń technicznych, nie przekroczenie budżetu. Wymagania szczególne Inspektor nadzoru, jeżeli otrzyma takie polecenie od Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron, że działania podejmowane w ramach projektu są finansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach i informacjach prasowych związanych z projektem, a także podczas szkoleń, seminariów i konferencji Inspektor nadzoru musi w bardzo wyraźny i widoczny sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej w finansowaniu. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące działań wynikających z niniejszego kontraktu powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu przez UE oraz logo UE. Działania związane z wizualizacją udziału UE w realizacji Projektu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi POIiŚ..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w pkt. IV SIWZ na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): - do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: Inspektor nadzoru robót sanitarnych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o wartości minimum 100.000,00 zł (brutto) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektora nadzoru robót drogowych - posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w robotach branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektora nadzoru robót elektrycznych - posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w robotach branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenegetycznych wydane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót elektrycznych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie zawodowe będzie liczone do dnia składania ofert. Wszyscy ww. specjaliści powinni posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego, posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1) prawa budowlanego oraz muszą posiadać ważne ubezpieczenie, należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Dopuszcza się posiadanie przez wskazane osoby: - równoważnych uprawnień uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394); - równoważnych kwalifikacji zawodowych ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z tymczasowym wpisem na listę właściwej izby samorządu zawodowego umożliwiającym świadczenie usług transgranicznych w rozumieniu art. 20A ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 932 z późn. zm.).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy: 1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 2) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie, 3) zmiany osób przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, 4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy, 5) zmiany umówionego wynagrodzenia, 6) innych zmian Umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7) zmiana danych adresowych 8) w przypadku zmiany okresu realizacji umowy i innych zmian wprowadzonych do umowy z wykonawcą robót budowlanych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór) Wymagany termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30.05.2015 r. lub do końcowego rozliczenia zadania. Uwaga !!! Termin możne ulec przesunięciu z uwagi na nie wyburzenie budynków GDDKiA kolidujących z trasą kolektora sanitarnego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 361240 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348716 - 2014 data 18.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  20.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zakończenie: 30.05.2015..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zakończenie: 29.05.2015..


Numer ogłoszenia: 380224 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348716 - 2014 data 18.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:00, po zmianie ogłoszenia jest 20.11.2014 r..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014.


Numer ogłoszenia: 407298 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
348716 - 2014 data 18.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.16).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór) Wymagany termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30.05.2015 r. lub do końcowego rozliczenia zadania. Uwaga !!! Zgodnie z decyzją WFOŚiGW określa się termin zakończenia realizacji V etapu na dzień 10.12.2015 r..


Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 -(nadzór)


Numer ogłoszenia: 67170 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 348716 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 -(nadzór).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie kompleksowo obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: 1) sanitarnej, 2) drogowej 3) elektrycznej Zakres rzeczowy nadzorowanych robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Batalionów Czwartaków, Granicznej, zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę etap V, VI, VII (od S 33 do S143 włącznie). Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór nad umową na roboty budowlane. Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiązków zapewni nadzór nad robotami sanitarnymi i drogowymi, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi przepisami. Jego rola obejmie co najmniej następujące czynności: Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, Monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty; Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia; Wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatwierdzanie: materiałów budowlanych i instalacyjnych, przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonania umowy na roboty, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia robót, Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych , Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. Udział w naradach dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy. Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego. Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót; sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji. Przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego; Obecność na budowie w dni tygodnia, w których wykonywane są roboty budowlane przez wykonawcę robót, zapewniając skuteczność nadzoru oraz na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie. Udział w przeglądach w okresie rękojmi, gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego Ocena i weryfikacja robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym, Udział w przeprowadzanych próbach niezbędnych do oddania do eksploatacji. Sporządzanie na wniosek Zamawiającego dla potrzeb składania wniosków o płatność dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wytycznymi POIiŚ. Uczestnictwo w prezentacji Projektu społeczeństwu lokalnemu, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów lokalnych wynikłych z tytułu realizacji robót budowlanych. W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac kontraktu na roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji Egzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań wynikających z umowy w okresie zgłaszania wad w okresie gwarancji RAPORTOWANIE Inspektor nadzoru dostarczy następujące raporty podczas realizacji umowy: Miesięczne raporty i raport końcowy postępu prac budowlanych i stanu finansowego umowy na roboty w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim do 10 dnia następnego miesiąca; MONITORING I OCENA Osiągnięty postęp mający prowadzić do osiągnięcia celu postawionego w niniejszym zakresie wymagań projektu: rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w umowie na roboty, zakończenie umowy na roboty w odpowiednim czasie zakończenie robót ze spełnieniem założeń technicznych, nie przekroczenie budżetu. Wymagania szczególne Inspektor nadzoru, jeżeli otrzyma takie polecenie od Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron, że działania podejmowane w ramach projektu są finansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach i informacjach prasowych związanych z projektem, a także podczas szkoleń, seminariów i konferencji Inspektor nadzoru musi w bardzo wyraźny i widoczny sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej w finansowaniu. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące działań wynikających z niniejszego kontraktu powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu przez UE oraz logo UE. Działania związane z wizualizacją udziału UE w realizacji Projektu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi POIiŚ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe Maciej Okrój, {Dane ukryte}, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 82646,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11992,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  11992,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83025,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34871620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 208 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap V, VI, VII współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanita Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe Maciej Okrój
Radom
2015-03-25 11 992,00