Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej Urzędu Miasta Łodzi (w ramach sieci LODMAN) oraz udostępnienie Internetu


Numer ogłoszenia: 349414 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://www.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej Urzędu Miasta Łodzi (w ramach sieci LODMAN) oraz udostępnienie Internetu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej Urzędu Miasta Łodzi (w ramach sieci LODMAN) w następujących lokalizacjach: 1. Urząd Miasta Łodzi - Główny, ul. Piotrkowska 104 2. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty, ul. Zachodnia 47 3. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Górna, Al. Politechniki 32 4. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie, ul. Krzemieniecka 2B 5. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Śródmieście, ul. Piotrkowska 153 6. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Widzew, Al. Piłsudskiego 100 7. Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji, ul. Sienkiewicza 3/5 8. Urząd Miasta Łodzi - Oddział Świadczeń Socjalnych, ul. Urzędnicza 45 9. Urząd Miasta Łodzi - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Zgierska 71 10. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, ul. Traugutta 21/23 11. UMŁ - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 30/32 12. Hala Sportowa Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21 Udostępnione łącza optyczne muszą umożliwiać zestawienie kanałów transmisji danych o minimalnych przepustowościach Ethernet 200 Mbit/s z podanych wyżej lokalizacji do Centralnego Punktu Dystrybucji (CPD) sieci w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 104. Możliwe jest wykorzystanie do tego celu istniejących łączy światłowodowych będących w dyspozycji UMŁ. 2) Udostępnienie w ciągu 2011 roku kolejnych łączy optycznych o minimalnych przepustowościach Ethernet 200 Mbit/s - umożliwiające rozbudowę sieci korporacyjnej UMŁ o następujące lokalizacje: 1. Urząd Miasta Łodzi - Zarząd Dróg i Transportu, ul. Tramwajowa 2 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wierzbowa 52 3. Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Tymienieckiego 5 3) Udostępnienie styku z siecią Internet z CPD ze skalowalną przepustowością do 1 Gbit/s oraz zorganizowanie w 2011 roku styku backupowego na takich samych warunkach technicznych w lokalizacji ul. Zachodnia 47 lub al. Piłsudskiego 100. 4) W kolejnych latach umowy progresywne zwiększanie przepustowości o 20%. 2. Usługa ma być wykonywana od dnia 03.11.2010 r. przez okres 48 miesięcy do dnia 02.11.2014 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.41.10.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Do poprawnego funkcjonowania jednostek Urzędu Miasta Łodzi niezbędna jest wydajna i bezpieczna transmisja danych. Taką transmisję może zapewnić jedynie wydzielona fizycznie korporacyjna sieć oparta o łącza światłowodowe. Ze względu na duże rozproszenie terytorialne lokalizacji w obrębie miasta oraz technicznie i historycznie uwarunkowane nieciągłości łączy, sieć światłowodowa UMŁ nie jest wystarczająca dla samodzielnego połączenia wszystkich wymaganych lokalizacji. Politechnika Łódzka (PŁ), ze względu na posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną (węzły i kable światłowodowe), jest jedynym wykonawcą, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może wykonać zamówienie, to znaczy, że nikt inny, żaden operator w tym publiczny nie ma własnych światłowodów, które zapewnią łącza, zaś łącza radiowe nie pozwalają na transmisję danych o takich parametrach i bez zakłóceń.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Miejska Sieć Komputerowa LODMAN, ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej UMŁ (w ramach sieci LODMAN) oraz udostępnienie Internetu


Numer ogłoszenia: 386076 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 349414 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej UMŁ (w ramach sieci LODMAN) oraz udostępnienie Internetu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej UMŁ (w ramach sieci LODMAN) w następujących lokalizacjach: 1. Urząd Miasta Łodzi - Główny ul. Piotrkowska 104 2. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty ul. Zachodnia 47 3. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Górna Al. Politechniki 32 4. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie ul. Krzemieniecka 2B 5. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Śródmieście ul. Piotrkowska 153 6. Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Widzew Al. Piłsudskiego 100 7. Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji ul. Sienkiewicza 3/5 8. Urząd Miasta Łodzi - Oddział Świadczeń Socjalnych ul. Urzędnicza 45 9. Urząd Miasta Łodzi - Urząd Stanu Cywilnego ul. Zgierska 71 10. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi ul. Traugutta 21/23 11. UMŁ - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 30/32 12. Hala Sportowa Wydział Sportu ul. ks. Skorupki 21 Udostępnione łącza optyczne muszą umożliwiać zestawienie kanałów transmisji danych o minimalnych przepustowościach Ethernet 200 Mbit/s z podanych wyżej lokalizacji do Centralnego Punktu Dystrybucji (CPD) sieci w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 104. Możliwe jest wykorzystanie do tego celu istniejących łączy światłowodowych będących w dyspozycji UMŁ. 2) Udostępnienie w ciągu 2011 roku kolejnych łączy optycznych o minimalnych przepustowościach Ethernet 200 Mbit/s - umożliwiające rozbudowę sieci korporacyjnej UMŁ o następujące lokalizacje: 1. Urząd Miasta Łodzi - Zarząd Dróg i Transportu ul. Tramwajowa 2 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wierzbowa 52 3. Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Tymienieckiego 5 3)Udostępnienie styku z siecią Internet z CPD ze skalowalną przepustowością do 1 Gbit/s oraz zorganizowanie w 2011 roku styku backupowego na takich samych warunkach technicznych w lokalizacji ul. Zachodnia 47 lub al. Piłsudskiego 100. 4)W kolejnych latach umowy progresywne zwiększanie przepustowości o 20%. 2.Usługa ma być wykonywana od dnia 03.11.2010 r. przez okres 48 miesięcy do dnia 02.11.2014 r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Miejska Sieć Komputerowa LODMAN, ul. Wólczńska 175, 90-924 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 576000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  708240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  708240,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  708240,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Do poprawnego funkcjonowania jednostek Urzędu Miasta Łodzi niezbędna jest wydajna i bezpieczna transmisja danych. Taką transmisję może zapewnić jedynie wydzielona fizycznie korporacyjna sieć oparta o łącza światłowodowe. Ze względu na duże rozproszenie terytorialne lokalizacji w obrębie miasta oraz technicznie i historycznie uwarunkowane nieciągłości łączy, sieć światłowodowa UMŁ nie jest wystarczająca dla samodzielnego połączenia wszystkich wymaganych lokalizacji. Politechnika Łódzka (PŁ), ze względu na posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną (węzły i kable światłowodowe), jest jedynym wykonawcą, który z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może wykonać zamówienie, to znaczy, że nikt inny, żaden operator w tym publiczny nie ma własnych światłowodów, które zapewnią łącza, zaś łącza radiowe nie pozwalają na transmisję danych o takich parametrach i bez zakłóceń.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34941420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Udostępnienie łączy optycznych dla potrzeb wewnętrznej sieci korporacyjnej UMŁ (w ramach sieci LODMAN) oraz udostępnienie Internetu Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Miejska Sieć Komputerowa LODMAN
ul. Wólczńska 175, 90-924 Łódź, woj. łódzkie
2010-11-26 708 240,00