Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W MIEJSCOWOŚCI JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE.


Numer ogłoszenia: 349653 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W MIEJSCOWOŚCI JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W MIEJSCOWOŚCI JAJOSTY; 2. NAD RZEKĄ GOSTYNIA W KM 3+206 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY; 4. NAD RZEKĄ KORZENIEC W KM 6+679 W MIEJSCOWOŚCI BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. 1. W trakcie pogrążenia ścianek z grodzic stalowych stwierdzono kolizję z istniejącymi zabezpieczeniami przyczółków rozbieranego mostu. Pogrążenie przerwano z uwagi na uplastycznienie się gruntu (brak wpędu) i następowało niszczenie grodzic. 2. Należy przystąpić do odpompowania wody w celu udrożnienia przeszkody. Po usunięciu gruntu stwierdzono zaleganie dźwigarów stalowych dwuteownik 450 w ilości 6 sztuk i długości 6 m każdy, betonowe pale o średnicy ok. 40 cm oraz drewniane grodzice. 3. Dla umożliwienia usunięcia zalegających konstrukcji należy zabudować tymczasowy przepust z rur stalowych fi 1000 mm w celu zabezpieczenia robót ziemnych umożliwiających usunięcie przeszkody. 4. Na ułożonych rurach fi 1000 mm konieczne jest wbudowanie płyt drogowych jako docisku zabezpieczającego rury przed wypieraniem. 5. Usunięcie przeszkody umożliwi wykonanie projektowego zabezpieczenia wykopów z modyfikacją przebiegu i ilości stalowych grodzic. Zwiększona do pogrążenia ilość grodzic wynika z usytuowania w skosie przyczółków i konieczności zabezpieczenia miejsca wykopów przed nawodnieniem. 6. Dodatkowe grodzice należy również zdemontować. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SBL - ŻELBET SP. Z O.O., ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.


Katowice: USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW PRZEBUDOWYWANEGO MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy:NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18.01.2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZ. GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZ. KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZ. DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE.


Numer ogłoszenia: 362797 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 349653 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW PRZEBUDOWYWANEGO MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy:NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18.01.2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZ. GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZ. KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZ. DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW PRZEBUDOWYWANEGO MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy:NR WM/P/090923/1/1 Z DNIA 18.01.2010 R.: PRZEBUDOWA PIĘCIU MOSTÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931: 1. NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA W KM 2+936 W M. JAJOSTY; 2. NAD RZ. GOSTYNIA W KM 3+206 W M. BOJSZOWY; 3. NAD POTOKIEM MŁYŃSKI RÓW W KM 3+680 W M. BOJSZOWY; 4. NAD RZ. KORZENIEC W KM 6+679 W M. BOJSZOWY NOWE; 5. NAD RZ. DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.20.00.00-9, 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SBL - ŻELBET SP. Z O.O., ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 76774,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  93584,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  93584,87
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93584,87


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. 1. W trakcie pogrążenia ścianek z grodzic stalowych stwierdzono kolizję z istniejącymi zabezpieczeniami przyczółków rozbieranego mostu. Pogrążenie przerwano z uwagi na uplastycznienie się gruntu (brak wpędu) i następowało niszczenie grodzic. 2. Należy przystąpić do odpompowania wody w celu udrożnienia przeszkody. Po usunięciu gruntu stwierdzono zaleganie dźwigarów stalowych dwuteownik 450 w ilości 6 sztuk i długości 6 m każdy, betonowe pale o średnicy ok. 40 cm oraz drewniane grodzice. 3. Dla umożliwienia usunięcia zalegających konstrukcji należy zabudować tymczasowy przepust z rur stalowych fi 1000 mm w celu zabezpieczenia robót ziemnych umożliwiających usunięcie przeszkody. 4. Na ułożonych rurach fi 1000 mm konieczne jest wbudowanie płyt drogowych jako docisku zabezpieczającego rury przed wypieraniem. 5. Usunięcie przeszkody umożliwi wykonanie projektowego zabezpieczenia wykopów z modyfikacją przebiegu i ilości stalowych grodzic. Zwiększona do pogrążenia ilość grodzic wynika z usytuowania w skosie przyczółków i konieczności zabezpieczenia miejsca wykopów przed nawodnieniem. 6. Dodatkowe grodzice należy również zdemontować. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34965320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USUNIĘCIE STALOWYCH DŹWIGARÓW, BETONOWYCH PALI, DREWNIANYCH GRODZIC Z MIEJSCA POSADOWIENIA PRZYCZÓŁKÓW PRZEBUDOWYWANEGO MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 931 NAD RZEKĄ DOKAWA W KM 14+173 W M. JANKOWICE roboty dodatkowe do umowy:NR WM/ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SBL - ŻELBET SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów, woj. śląskie
2010-12-16 93 584,00