Łódź: JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY: rękawiczki diagnostyczne, narzędzia neurochirurgiczne, cewniki silikonowe


Numer ogłoszenia: 34966 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY: rękawiczki diagnostyczne, narzędzia neurochirurgiczne, cewniki silikonowe.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY: rękawiczki diagnostyczne, narzędzia neurochirurgiczne, cewniki silikonowe.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0, 33.18.41.00-4, 33.10.90.00-2, 33.14.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dwóch dostaw sprzętu medycznego w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania i odbiorców na wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostawy. Wykaz wykonanych dwóch dostaw sprzętu medycznego - każda o wartości odpowiadającej 50% ceny (brutto) tj.: Pakiet 1 - 143 720,00 zł słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia PLN Pakiet 2 poz. 1 - 33 980,00 zł słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt PLN Pakiet 2 poz. 2 - 6 360,00 zł słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt PLN Pakiet 2 poz. 3 - 45 850,00 zł słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt PLN Pakiet 2 poz. 4 - 11 600,00 zł słownie: jedenaście tysięcy sześćset PLN Pakiet 2 poz. 5 - 9 670,00 zł słownie: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt PLN Pakiet 3 - 240,00 zł słownie: dwieście czterdzieści PLN Pakiet 4 - 11 990,00 zł słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt PLN Pakiet 5 - 9 280,00 zł słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania i odbiorców na wykazie stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostawy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: - DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, - CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, - ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), - POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; (dopuszcza się możliwość złożenia informacji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o przeniesieniu danych wyrobu medycznego do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych) o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment ww. dokumenty nie są wymagane. 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczno-laboratoryjne lateksowe lekko pudrowane.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice diagnostyczno-laboratoryjne lateksowe lekko pudrowane - wartość 2666143,68 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 1 -Stabilizacja szyjna międzytrzonowa ACIF - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stabilizacja szyjna międzytrzonowa ACIF - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 62914,50 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.41.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 2 - Stabilizacja szyjna tylna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stabilizacja szyjna tylna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 11764,50 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.41.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 3 -Stabilizacja potyliczno - szyjna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stabilizacja potyliczno - szyjna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 84903,68 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.41.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 4 -Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa śrubami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa śrubami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 21483,00 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.41.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 5 -Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa kotwami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa kotwami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 17902,50 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.41.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 3 - Akcesoria zastawkowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 3 - Akcesoria zastawkowe wartość 435,31 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.10.90.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Pakiet 4 - Implanty do zepolenia kości pokrywy czaszki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 4 - Implanty do zepolenia kości pokrywy czaszki wartość 22199,10 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.41.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 5 -cewniki silikonowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 5 -cewniki silikonowe, wartość 17186,40 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 39508 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
34966 - 2012 data 06.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 godzina 09:00,.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2012 godzina 09:00,.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załączniki.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 poz. 1 -Stabilizacja szyjna międzytrzonowa ACIF - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja szyjna międzytrzonowa ACIF - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 62914,50 PLN netto..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 poz. 1 -Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na ruchomych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na ruchomych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 62914,50 PLN netto..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załączniki.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 2 poz. 2 - Stabilizacja szyjna tylna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja szyjna tylna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 11764,50 PLN netto..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 2 poz. 2 - Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na sztywnych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na sztywnych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. wartość 11764,50 PLN netto..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załączniki.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 2 poz. 3 -Stabilizacja potyliczno - szyjna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja potyliczno - szyjna międzyłukowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 84903,68 PLN netto..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 2 poz. 3 -Stabilizacja repozycyjna - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja repozycyjna - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 84903,68 PLN netto..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załączniki.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 2 poz. 4 -Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa śrubami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa śrubami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 21483,00 PLN netto..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 2 poz. 4 -Stabilizacja przeskórna - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja przeskórna - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. wartość 21483,00 PLN netto..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Załączniki.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 2 poz. 5 -Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa kotwami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja potyliczno - szyjna przeznasadowa kotwami przeznasadowymi - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 17902,50 PLN netto.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 2 poz. 5 -Stabilizacja dynamiczna międzykolcowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stabilizacja dynamiczna międzykolcowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. wartość 17902,50 PLN netto.


Łódź: JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY: rękawiczki diagnostyczne, narzędzia neurochirurgiczne, cewniki silikonowe


Numer ogłoszenia: 138618 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 34966 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY: rękawiczki diagnostyczne, narzędzia neurochirurgiczne, cewniki silikonowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY: rękawiczki diagnostyczne, narzędzia neurochirurgiczne, cewniki silikonowe.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0, 33.18.41.00-4, 33.10.90.00-2, 33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 1 - Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na ruchomych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medtronic Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62914,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54750,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 2 - Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na sztywnych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medtronic Poland Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 04-041 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11764,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18250,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18250,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 4 - Stabilizacja przeskórna - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medtronic Poland Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 04-041 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21483,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21750,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 5 -Stabilizacja dynamiczna międzykolcowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medtronic Poland Sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17902,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3496620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141420-0 Rękawice chirurgiczne
33184100-4 Implanty chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 2 poz. 1 - Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na ruchomych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. Medtronic Poland Sp. z o.o.
Warszawa
2012-04-30 54 750,00
Pakiet 2 poz. 2 - Stabilizacja krótkoodcinkowa przeznasadowa na sztywnych przegubach - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. Medtronic Poland Sp. z o.o.,
Warszawa,
2012-04-30 18 250,00
Pakiet 2 poz. 4 - Stabilizacja przeskórna - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. Medtronic Poland Sp. z o.o.,
Warszawa,
2012-04-30 17 000,00
Pakiet 2 poz. 5 -Stabilizacja dynamiczna międzykolcowa - (opis szczegółowy załacznik 1C) Wymagany kompletny wykaz elementów zestawu z podaniem cen jednostkowych. Medtronic Poland Sp. z o.o.,
Warszawa
2012-04-30 16 000,00