Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.nfz-bydgoszcz.pl

Ogłoszenie nr 349848 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.
Bydgoszcz: WAG.261.1.14.2016 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 1581798500136, ul. ul. Aleje Mickiewicza  15, 85071   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, e-mail , faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.nfz-bydgoszcz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
K-P OW NFZ w Bydgoszczy Al. Mickiewicza 15 85-071 Bydgoszcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WAG.261.1.14.2016 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny:
WAG.261.1.14.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać oznaczenie produktu, znak firmowy. Materiał eksploatacyjny winien posiadać co najmniej 12 – miesięczną gwarancję liczoną od dnia sprzedaży Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia – muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Wykonawca odbiera odpady na zasadach wyłączności, o ile nie wskaże umocowanego w tym zakresie podwykonawcy. Wykonawca winien odebrać od Zamawiającego odpady w terminie dwóch dni od dnia telefonicznego zgłoszenia, wystawić kartę przejęcia odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 672 ) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ) lub potwierdzenie dokonania obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. ) lub umowę współpracy zawartą na piśmie z podmiotem posiadającym ww. wymagane prawem zezwolenia, rejestracje


II.5) Główny kod CPV:
30125120-8

Dodatkowe kody CPV:
30124300-7, 90500000-2, 30125100-2, 30125110-5, 30192113-6, 30192300-4, 30192340-6, 30192910-3, 39830000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe:
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja / spółki cywilne: 1. przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności, 2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie, 3. przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych ( wyznaczyć lidera ), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców, 4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych ( lider ), 5. oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ w punktach: 6.1d, i oświadczenie o treści jak w pkt. 14 zał. nr 1 do SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie. 6. ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w pkt. 14.4, zał. nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, którego warunku dotyczy: -warunek zapisany w punkcie 5.2 winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców, -warunek zapisany w punkcie 5.1 winien być spełniony przez każdego z wykonawców. 7. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówień rodzajem odpowiadającym niniejszemu postępowaniu ( tj. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ) i wartością nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali roku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zdolności techniczne tego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne wymagane w warunku. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówień rodzajem odpowiadającym niniejszemu postępowaniu ( tj. dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych ) i wartością nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każde zamówienie w skali roku. Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień ( ich przedmiot i wartość ) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2 SIWZ. Dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie są : referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;w przypadku dostaw nadal wykonywanych dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W przypadku składania oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu ( np. specyfikacja towaru ). W celu stwierdzenia czy spełniają one wymogi - Zamawiający porówna treść zapisaną w tabeli zał. nr 2 do SIWZ z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt posiada nie gorsze parametry niż produkt pochodzący od producenta danego urządzenia. Dokumenty muszą odnosić się do każdego produktu przedstawionego w ofercie ( dotyczy atramentów, tonerów, kaset, taśm, folii ). Dokumenty te muszą wskazywać producenta i symbol produktu, którego dotyczy ( zgodnie z danymi zawartymi w załączniku tabeli ) W przypadku tonerów do drukarek ( lub kopiarek z funkcją drukarki ) nie pochodzących od producenta danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. W przypadku tuszy do drukarek atramentowych nie pochodzących od producenta danego urządzenia należy złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 ( testy wydajności ) lub ISO/IEC 24712 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia winny być gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, nie mogą być przyczyną nie uznania roszczeń gwarancyjnych przez serwisy fabryczne, tj. proponowane materiały nie mogą spowodować utraty gwarancji urządzenia ( jeżeli są na gwarancji ) , w których będą używane. W przypadku gdy to nastąpi Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości ceny nabycia urządzenia. Produkt nie może powodować uszkodzeń ani zaburzeń pracy urządzeń, do których będzie przeznaczony. W przypadku gdy dostarczony materiał spowoduje uszkodzenie urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego, co zostanie stwierdzone przez serwis, Wykonawca pokryje koszty naprawy urządzenia oraz ekspertyzy technicznej. Na etapie oceny ofert Zamawiający może poprosić o dostarczenie losowo wybranych próbek materiałów eksploatacyjnych – celem sprawdzenia. Zamawiający poniesie koszty wykorzystanych próbek – po cenach jednostkowych określonych w ofercie lub zwróci w stanie nienaruszonym.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą, każdy wykonawca składa: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający wymagane prawem oświadczenia Wykonawcy m.in. dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania ( wg załącznika nr 1 do SIWZ ), – będące podstawą oceny spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1, 5.2 SIWZ b) jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom winien wskazać dane dotyczące części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców, c) oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postepowaniu) o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnianiu warunku w zakresie w jakim udostępnia zasoby. d) pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PELNOMOCNICTWO ORYGINAŁ LUB KOPIA POSWIADCZONA ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA e) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4 SIWZ. f) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ. Cenę należy odnieść do określonej w załączniku miary. W przypadku zmiany miary przez Wykonawcę, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia. I W pozycjach 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, , 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30( taśmy firmy IBM ), 31, 32, 33, 34, 35– zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia. II W pozycjach : 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19, 20, 21, 25, 28, – Zamawiający oczekuje dostawy materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia lub dopuszcza złożenie oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia. g) w przypadku składania oferty na produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ich wydajności i jakości wydruku w stosunku do produktu pochodzącego od producenta urządzenia. Dokumenty mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub przez producenta wskazanego produktu ( np. specyfikacja towaru ). W celu stwierdzenia czy spełniają one wymogi - Zamawiający porówna treść zapisaną w tabeli zał. nr 2 do SIWZ z treścią dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Z porównania treści dokumentów musi bezsprzecznie wynikać, że konkretny produkt posiada nie gorsze parametry niż produkt pochodzący od producenta danego urządzenia. Dokumenty muszą odnosić się do każdego produktu przedstawionego w ofercie ( dotyczy atramentów, tonerów, kaset, taśm, folii ). Dokumenty te muszą wskazywać producenta i symbol produktu, którego dotyczy ( zgodnie z danymi zawartymi w załączniku tabeli ) W przypadku tonerów do drukarek ( lub kopiarek z funkcją drukarki ) nie pochodzących od producenta danego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. W przypadku tuszy do drukarek atramentowych nie pochodzących od producenta danego urządzenia należy złożyć wraz z ofertą deklarację wydajności sporządzoną zgodnie z normą ISO/IEC 24711 ( testy wydajności ) lub ISO/IEC 24712 ( testy wydajności ) do każdego oferowanego produktu z wyszczególnieniem nazwy własnej produktu. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia winny być gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, nie mogą być przyczyną nie uznania roszczeń gwarancyjnych przez serwisy fabryczne, tj. proponowane materiały nie mogą spowodować utraty gwarancji urządzenia ( jeżeli są na gwarancji ) , w których będą używane. W przypadku gdy to nastąpi Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę w wysokości ceny nabycia urządzenia. Produkt nie może powodować uszkodzeń ani zaburzeń pracy urządzeń, do których będzie przeznaczony. W przypadku gdy dostarczony materiał spowoduje uszkodzenie urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiającego, co zostanie stwierdzone przez serwis, Wykonawca pokryje koszty naprawy urządzenia oraz ekspertyzy technicznej. Na etapie oceny ofert Zamawiający może poprosić o dostarczenie losowo wybranych próbek materiałów eksploatacyjnych – celem sprawdzenia. Zamawiający poniesie koszty wykorzystanych próbek – po cenach jednostkowych określonych w ofercie lub zwróci w stanie nienaruszonym. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 cyt. ustawy Pzp.: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – wg wzoru zał. nr 1a . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
oferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60
termin płatności faktury liczony od daty otrzymania faktury 10
termin wykonania zamówienia-dostawa materiałów na zamówienie jednorazowe w trybie zwykłym 20
okres gwarancji na materiały eksploatacyjne dostarczone do Zamawiającego 10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umów za zgodą stron w zakresie : 1. przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie będzie spowodowane przez Zamawiającego, siłę wyższą lub inne czynniki, przesłanki niezależne od Wykonawcy, 2. wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w podpisanej umowie w terminie na który została zawarta umowa, 3. skrócenia terminu umowy w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, 4. wydłużenia terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy, 5. parametrów dostawy w przypadkach : - obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, - poprawienia parametrów technicznych, - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - zmiany producenta, 6. wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku VAT, Warunki zmian: 1 inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw, 3 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 06/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski (PL)

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych, - odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ, - uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru ofert. 1. W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną umowę spółki. 2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć – oświadczenie wg wzoru do SIWZ. 4.Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualne zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzenie działalności zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 672 ) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ) lub potwierdzenie dokonania obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. ) lub umowę współpracy zawartą na piśmie z podmiotem posiadającym ww. wymagane prawem zezwolenia, rejestracje Wymienione dokumenty w pkt. 1,2,4 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (na każdej ze stron dokumentu). Potwierdzana kserokopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”, podpisu, z pieczątka imienną.
Ogłoszenie nr 358916 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
349848

Data:
23/11/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 1581798500136, ul. ul. Aleje Mickiewicza  15, 85071   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, e-mail katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl, faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data: 06/12/2016 godzina :10.:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ( przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem ) : nie język lub języki, w jakich mogą by sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu j. polski ( PL )

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data: 09/12/2016 godzina :10.:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ( przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem ) : nie język lub języki, w jakich mogą by sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu j. polski ( PL )

Ogłoszenie nr 4452 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.
Bydgoszcz: WAG.261.1.14.2016 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 349848-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 358916-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 1581798500136, ul. ul. Aleje Mickiewicza  15, 85071   Bydgoszcz, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 252 702, faks 523 252 709, e-mail katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WAG.261.1.14.2016 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WAG.261.1.14.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać oznaczenie produktu, znak firmowy. Materiał eksploatacyjny winien posiadać co najmniej 12 – miesięczną gwarancję liczoną od dnia sprzedaży. Produkty nie pochodzące od producenta danego urządzenia – muszą być fabrycznie nowe, oznakowane znakiem firmowym producenta, wykonane z fabrycznie nowych i nieregenerowanych elementów składowych. Zaopatrzony w etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności. Wykonawca odbiera odpady na zasadach wyłączności, o ile nie wskaże umocowanego w tym zakresie podwykonawcy. Wykonawca winien posiadać zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami tj. na zbieranie ( i odzysk ) oraz prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 ) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.) lub dokonać obowiązku rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji ( Dz. U. Nr 152 poz. 1734 ) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności ( Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 154 z późn. zm. ) lub współpracować z podmiotem posiadającym wymagane prawem zezwolenia, rejestracje (umowa zawarta na piśmie). Wykonawca winien odebrać od Zamawiającego odpady w terminie dwóch dni od dnia telefonicznego zgłoszenia, wystawić kartę przejęcia odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30125120-8
Dodatkowe kody CPV: 30124300-7, 90500000-2, 30125100-2, 30125110-5, 30192113-6, 30192300-4, 30192340-6, 30192910-3, 39830000-9,
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/01/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
178861.79

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
4

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JM DATA spółka cywilna Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
151384.71

Oferta z najniższą ceną/kosztem
151384.71
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
157885.44

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowę zawarto do kwoty 220 000,00 zł brutto tj. do kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
tel: 523 252 702
fax: 523 252 709
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34984820160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-11-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.nfz-bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: www.nfz-bydgoszcz.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125120-8 Toner do fotokopiarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WAG.261.1.14.2016 dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych JM DATA spółka cywilna Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak
Warszawa
2017-01-09 151 384,00