Ogłoszenie nr 351184 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Warszawa: Dystrybucja energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu:Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Akademia Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 32571300000, ul. pl. Defilad  1, 00901   Warszawa, państwo , woj. mazowieckie, tel. 22 182 62 32, faks 22 182 70 58, e-mail zp@pan.pl Adres strony internetowej (URL): www.pan.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Polska Akademia Nauk

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dystrybucja energii elektrycznej

Numer referencyjny 
19/ZP/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do jednostek PAN nieposiadających osobowości prawnej. Usługa dystrybucji energii obejmie w szczególności transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia, utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania, utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w taryfie dystrybucji energii elektrycznej, a także przepisach prawa energetycznego oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U nr 93, poz. 623). Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na czas nieokreślony.


II.5) Główny kod CPV):
65310000-9,
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 09310000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Polska Akademia Nauk przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a). Firma Innogy Stoen Operator sp. z o.o. jest jedynym usługodawcą dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, w którym znajdują się podane przez Zamawiającego punkty PPE i OSD określone w załączniku do Istotnych Warunków Zamówienia i z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie istnieją rozsądne rozwiązania alternatywne lub zastępcze umożliwiające zastosowanie trybu konkurencyjnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Innogy Stoen Operator sp. z o.o.,  infobiznesoperator@innogy.com,  ul. Nieświeska 52,  03-867,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie nr 3650 - 2017 z dnia 2017-01-05 r.
Warszawa: Dystrybucja energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 351184-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Akademia Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 32571300000, ul. pl. Defilad  1, 00901   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 182 62 32, faks 22 182 70 58, e-mail zp@pan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pan.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.pan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Polska Akademia Nauk

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dystrybucja energii elektrycznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

19/ZP/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do jednostek PAN nieposiadających osobowości prawnej. Usługa dystrybucji energii obejmie w szczególności transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia, utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania, utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w taryfie dystrybucji energii elektrycznej, a także przepisach prawa energetycznego oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U nr 93, poz. 623). Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na czas nieokreślony.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 09310000-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
311881.46

Waluta
pln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Innogy Stoen Operator sp. z o.o.,  operator@innogy.com,  {Dane ukryte},  03-867,  Warszawa,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
383614.19

Oferta z najniższą ceną/kosztem
383614.19
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
383614.19

Waluta:
pln


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a)  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma Innogy Stoen Operator Sp. Z o. o. jest jedynym dystrybutorem energii elektrycznej i właścicielem odpowiedniej infrastruktury, posiada urządzenia i tzw. instalacje kluczowe, na obszarze, w którym znajdują się punkty odbioru energii określone w przedmiocie zamówienia i nie istnieją rozsądne rozwiązania alternatywne lub zastępcze umożliwiające zastosowanie trybu konkurencyjnego. Świadczenie usług dystrybucji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), zgodnie z którą przedsiębiorstwo zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, będące właścicielem sieci, jest zobowiązane do zapewnienia, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie Prawo energetyczne.
Adres: pl. Defilad 1, 00901 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zp@pan.pl
tel: 22 182 62 32
fax: 22 182 70 58
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35118420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-11-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pan.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dystrybucja energii elektrycznej Innogy Stoen Operator sp. z o.o.
Warszawa
2017-01-05 1 601 550,00