Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz hotelarskich usług noclegowych


Numer ogłoszenia: 351658 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz hotelarskich usług noclegowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia publicznego stanowić będzie: 1. zapewnienie rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na warunkach i w klasach zlecanych przez Miasto, na trasach europejskich i poza europejskich a także w tzw. low cost airlines, oraz usług noclegowych, w hotelach znajdujących się w systemach rezerwacyjnych i poza systemami, wskazanych przez Miasto. 2. stosowania najniższych cen biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych zgodnych z taryfą przewoźnika / wraz z przewozem bagażu/ oraz promocji, dostępnych w żądanym terminie i określonej trasie podróży z zachowaniem wymaganego standardu podróży oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych do wysokości kwoty limitu środków na nocleg dla wskazanego państwa określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz. U. z dnia 28 września 2005 r. jak również w kwotach przekraczających limit w przypadkach wskazanych przez Miasto. / Zmiany kwoty limitów na noclegi będą realizowane zgodnie z wielkościami obowiązującymi od daty nowelizacji/. 3. przedstawianie Miastu w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od wysłania zgłoszenia minimum trzech propozycji kolejno najkorzystniejszych pod względem czasowym i cenowym, dostępnych na rynku, na zakup biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz z podaniem informacji o tym jak przesunięcie terminu wyjazdu (np. wylot jeden dzień wcześniej/ powrót jeden dzień później ) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego, kolejowego i autobusowego. 4. zapewnienie sprzedaży biletów i usługi noclegowej zgodnie z pisemnym zamówieniem, z 14 dniowym terminem płatności: 5. możliwość dokonania bezpłatnych zmian rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz usług noclegowych, 6. możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz usług noclegowych, 7. przydzielenie do realizacji umowy co najmniej dwóch numerów telefonicznych ze stanowiskami rezerwacji (od poniedziałku do piątku w godz. 9-16). 8. przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów dokonanych wcześniej rezerwacjach, telefonicznie, faxem lub e-mailem. 9. bezpłatne dostarczanie biletów, voucherów lub potwierdzeń zakupionej usługi hotelowej oraz faktur do siedziby Miasta w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Łodzi (od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16). W wyjątkowych sytuacjach sposób dostawy może ulec zmianie i dostarczenie biletu i potwierdzenia może być wymagane w innym terminie niż dni i godziny pracy UMŁ, bilet powinien być dostępny w przedstawicielstwie biura podróży lub linii lotniczej w kraju wylotu lub w inny sposób dostarczony odbiorcy po uzgodnieniu z Miastem w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży odbiorcy w wyznaczonym terminie, 10. przejęcia obowiązków dotyczących składania odwołań i reklamacji do linii lotniczych, przedsiębiorstw przewozowych oraz hoteli a zwłaszcza do reprezentowania Miasta w sprawach reklamacyjnych dot. przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych i odwołania rezerwacji hotelowej, 11. każdorazowe niezwłoczne informowanie drogą elektroniczną nt. zmiany ceny biletu, wpisania na listę rezerwową, zmiany godziny rejsu, odwołania rejsu oraz zmian w usłudze noclegowej, 12. zapewnienie możliwości zwrotu biletu w dniu jego sprzedaży bez naliczania kar i kosztów oraz odwołania rezerwacji noclegowej na podstawie pisma lub e-maila, 13. przyjęcia zwrotu biletu w przypadku odwołania wyjazdu, zwrotu części kosztów poniesionych przez Miasto zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy. Zwrot tych kosztów powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej, 14. zagwarantowanie, bez naliczania dodatkowych kosztów obsługi, w przypadkach losowego przedłużenia czasu podróży, odwołania rejsu itp. pomocy organizacyjnej dla pracowników Miasta związanej z bezgotówkowym uzyskaniem noclegu, zmianą biletu lotniczego, itp. 15. W przypadku dokonania grupowej rezerwacji biletów dla Miasta Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia z własnych środków przedpłat żądanych przez przewoźnika. Wniesiona przedpłata zostanie rozliczona w jednostkowych cenach za zakupione bilety. 16. sporządzanie dla Miasta do 10 dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów z wystawionych przez Wykonawcę faktur na bilety lotnicze, 17. Wykonawca i Miasto wyznaczą osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów w sprawach będących przedmiotem zamówienia. Całkowita wartość przedmiotu umowy, określona na podstawie wysokości wydatków planowanych w budżecie Miasta na zakup biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowych i usług noclegowych przewidywana jest do kwoty 454.550 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych. Powyższą kwotę ustalono na podstawie analizy wydatków w podziale na wydatki walutowe związane z delegacją służbową pracownika oraz kosztem zakupu środka transportu tj. biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego oraz innego środka podróży np. sam. służbowy/ i usługi hotelowej za granicą kraju związanej ze służbową podróżą zagraniczną w czasie 12 miesięcy kalendarzowych. W okresie realizacji zamówienia zakłada się zorganizowanie około 80 wyjazdów służbowych za granicę kraju ze średnią obsadą po 2 pracowników uczestniczących w delegacji i porównywalnym średnim czasem trwania podróży do 3,5 doby tj.: 1. Zorganizowanie 70 delegacji służbowych zagranicznych realizowanych z lotniczym transportem dla około 140 pracowników, 2. Zorganizowanie 6 delegacji służbowych zagranicznych realizowanych kolejowym lub autobusowym taborem, rozpoczynanych z Polski do miejscowości, w których nie ma lotnisk lub uzupełnianych przejazdami kolejowymi ewentualnie autobusowymi przy wyjazdach dla 12 - 15 pracowników, Ponadto przewiduje się: 1. zakupienie około 140 biletów lotniczych, 2. zakupienie około 12 biletów kolejowych lub autobusowych oraz w przypadku takiej konieczności uzupełniających biletów kolejowych lub autobusowych do miejscowości docelowej przy założonej podróży lotniczej, 3. zakupienie usług noclegowych w hotelach w ilości około 540 osobo/nocy. Zakłada się przeloty lotnicze w 92,10 % realizowane przy zakupie najtańszych datowanych biletów lotniczych oraz w 7,90 % przejazdy kolejowe lub autobusowe, łącznej wartości przedmiotu zamówienia. W okresie październik 2010 - wrzesień 2011 roku zrealizowano zakup zagranicznych biletów lotniczych dla potrzeb Miasta Łodzi na kwotę 109.783 złote brutto, opłat za noclegi hotelowe w wysokości 97.229 złotych. W omawianym okresie zakupiono 1 bilet kolejowy na trasie Berlin - Kutno. Zakłada się zrealizowanie wartości umowy w czasie jej obowiązywania tj. do wartości 187.229 złotych a w konsekwencji poniesienia wydatków związanych z kosztami delegacji w szczególności opłaceniem kosztów noclegów przez pracowników delegowanych za granicę kraju do wysokości około 190.000 złotych. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 20 % wartości zamówienia podstawowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiących 30% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63.51.20.00-1, 63.51.50.00-2, 60.20.00.00-0, 60.10.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 20 % wartości zamówienia podstawowego.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Wysokość upustu określonego w %określonego w % od ceny biletu przewoźnika - 15


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych W Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 20 % wartości zamówienia podstawowego. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie procentowe: Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego - 50% Wysokość upustu określonego w %określonego w % od ceny biletu przewoźnika - 15% Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie vouchera lub potwierdzenia sprzedaży noclegu - 20% Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego lub autobusowego - 15%.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz hotelarskich usług noclegowych


Numer ogłoszenia: 59446 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 351658 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz hotelarskich usług noclegowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia publicznego stanowić będzie: 1. zapewnienie rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na warunkach i w klasach zlecanych przez Miasto, na trasach europejskich i poza europejskich a także w tzw. low cost airlines-, oraz usług noclegowych, w hotelach znajdujących się w systemach rezerwacyjnych i poza systemami, wskazanych przez Miasto. 2. stosowania najniższych cen biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych zgodnych z taryfą przewoźnika wraz z przewozem bagażu oraz promocji, dostępnych w żądanym terminie i określonej trasie podróży z zachowaniem wymaganego standardu podróży oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych do wysokości kwoty limitu środków na nocleg dla wskazanego państwa określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz. U. z dnia 28 września 2005 r. jak również w kwotach przekraczających limit w przypadkach wskazanych przez Miasto. Zmiany kwoty limitów na noclegi będą realizowane zgodnie z wielkościami obowiązującymi od daty nowelizacji. 3. przedstawianie Miastu w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od wysłania zgłoszenia minimum trzech propozycji kolejno najkorzystniejszych pod względem czasowym i cenowym, dostępnych na rynku, na zakup biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz z podaniem informacji o tym jak przesunięcie terminu wyjazdu (np. wylot jeden dzień wcześniej/ powrót jeden dzień później ) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego, kolejowego i autobusowego. 4. zapewnienie sprzedaży biletów i usługi noclegowej zgodnie z pisemnym zamówieniem, z 14 dniowym terminem płatności: 5. możliwość dokonania bezpłatnych zmian rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz usług noclegowych, 6. możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz usług noclegowych, 7. przydzielenie do realizacji umowy co najmniej dwóch numerów telefonicznych ze stanowiskami rezerwacji (od poniedziałku do piątku w godz. 9-16). 8. przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów dokonanych wcześniej rezerwacjach, telefonicznie, faxem lub e-mailem. 9. bezpłatne dostarczanie biletów, voucherów lub potwierdzeń zakupionej usługi hotelowej oraz faktur do siedziby Miasta w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Łodzi (od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16). W wyjątkowych sytuacjach sposób dostawy może ulec zmianie i dostarczenie biletu i potwierdzenia może być wymagane w innym terminie niż dni i godziny pracy UMŁ, bilet powinien być dostępny w przedstawicielstwie biura podróży lub linii lotniczej w kraju wylotu lub w inny sposób dostarczony odbiorcy po uzgodnieniu z Miastem w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży odbiorcy w wyznaczonym terminie, 10. przejęcia obowiązków dotyczących składania odwołań i reklamacji do linii lotniczych, przedsiębiorstw przewozowych oraz hoteli a zwłaszcza do reprezentowania Miasta w sprawach reklamacyjnych dot. przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych i odwołania rezerwacji hotelowej, 11. każdorazowe niezwłoczne informowanie drogą elektroniczną nt. zmiany ceny biletu, wpisania na listę rezerwową, zmiany godziny rejsu, odwołania rejsu oraz zmian w usłudze noclegowej, 12. zapewnienie możliwości zwrotu biletu w dniu jego sprzedaży bez naliczania kar i kosztów oraz odwołania rezerwacji noclegowej na podstawie pisma lub e-maila, 13. przyjęcia zwrotu biletu w przypadku odwołania wyjazdu, zwrotu części kosztów poniesionych przez Miasto zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy. Zwrot tych kosztów powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej, 14. zagwarantowanie, bez naliczania dodatkowych kosztów obsługi, w przypadkach losowego przedłużenia czasu podróży, odwołania rejsu itp. pomocy organizacyjnej dla pracowników Miasta związanej z bezgotówkowym uzyskaniem noclegu, zmianą biletu lotniczego, itp. 15. W przypadku dokonania grupowej rezerwacji biletów dla Miasta Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia z własnych środków przedpłat żądanych przez przewoźnika. Wniesiona przedpłata zostanie rozliczona w jednostkowych cenach za zakupione bilety. 16. sporządzanie dla Miasta do 10 dnia następnego miesiąca miesięcznych raportów z wystawionych przez Wykonawcę faktur na bilety lotnicze, 17. Wykonawca i Miasto wyznaczą osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów w sprawach będących przedmiotem zamówienia. Całkowita wartość przedmiotu umowy, określona na podstawie wysokości wydatków planowanych w budżecie Miasta na zakup biletów lotniczych, kolejowych lub autobusowych i usług noclegowych przewidywana jest do kwoty 454.550 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych. Powyższą kwotę ustalono na podstawie analizy wydatków w podziale na wydatki walutowe związane z delegacją służbową pracownika oraz kosztem zakupu środka transportu tj. biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego oraz innego środka podróży np. sam. służbowy i usługi hotelowej za granicą kraju związanej ze służbową podróżą zagraniczną w czasie 12 miesięcy kalendarzowych. W okresie realizacji zamówienia zakłada się zorganizowanie około 80 wyjazdów służbowych za granicę kraju ze średnią obsadą po 2 pracowników uczestniczących w delegacji i porównywalnym średnim czasem trwania podróży do 3,5 doby tj.: 1. Zorganizowanie 70 delegacji służbowych zagranicznych realizowanych z lotniczym transportem dla około 140 pracowników, 2. Zorganizowanie 6 delegacji służbowych zagranicznych realizowanych kolejowym lub autobusowym taborem, rozpoczynanych z Polski do miejscowości, w których nie ma lotnisk lub uzupełnianych przejazdami kolejowymi ewentualnie autobusowymi przy wyjazdach dla 12 - 15 pracowników, Ponadto przewiduje się: 1. zakupienie około 140 biletów lotniczych, 2. zakupienie około 12 biletów kolejowych lub autobusowych oraz w przypadku takiej konieczności uzupełniających biletów kolejowych lub autobusowych do miejscowości docelowej przy założonej podróży lotniczej, 3. zakupienie usług noclegowych w hotelach w ilości około 540 osobo/nocy. Zakłada się przeloty lotnicze w 92,10 % realizowane przy zakupie najtańszych datowanych biletów lotniczych oraz w 7,90 % przejazdy kolejowe lub autobusowe, łącznej wartości przedmiotu zamówienia. W okresie październik 2010 - wrzesień 2011 roku zrealizowano zakup zagranicznych biletów lotniczych dla potrzeb Miasta Łodzi na kwotę 109.783 złote brutto, opłat za noclegi hotelowe w wysokości 97.229 złotych. W omawianym okresie zakupiono 1 bilet kolejowy na trasie Berlin - Kutno. Zakłada się zrealizowanie wartości umowy w czasie jej obowiązywania tj. do wartości 187.229 złotych a w konsekwencji poniesienia wydatków związanych z kosztami delegacji w szczególności opłaceniem kosztów noclegów przez pracowników delegowanych za granicę kraju do wysokości około 190.000 złotych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63.51.20.00-1, 63.51.50.00-2, 60.20.00.00-0, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRST CLASS S.A, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 681825,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  0,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  0,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  0,01


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35165820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 85%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych W Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
60200000-0 (1) Usługi transportu kolejowego
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
63515000-2 Usługi podróżne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rezerwacja, sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz hotelarskich usług noclegowych FIRST CLASS S.A, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-02-28 0,00