TI Tytuł Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 353516-2014
PD Data publikacji 17/10/2014
OJ Dz.U. S 200
TW Miejscowość OPOCZNO
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/10/2014
DT Termin 12/11/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
OC Pierwotny kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
RC Kod NUTS PL115
IA Adres internetowy (URL) http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/10/2014    S200    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2014/S 200-353516

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551890

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Opoczno w 2015 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Opoczno.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) zaplanowane do wykonania w roku 2015 polegające m.in. na pozyskaniu drewna, zrywce i podwozie drewna, odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach późnych, melioracjach agrotechnicznych, zadrzewieniach, ochronie lasu, turystycznym zagospodarowaniu lasu, pracach związanych z ochroną przeciwpożarową, prace szkółkarskie, prace z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby oraz rozdrabniania pozostałości pozrębowych. Odśnieżanie dróg leśnych. Zamówienie jest podzielone na 3 niżej wymienionych części:
1) część zamówienia nr 1 – obręb Brudzewice;
2) część zamówienia nr 2 – obręb Opoczno;
3) część zamówienia nr 3 – szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 923 208,94 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 30.11.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Obręb Brudzewice.
1)Krótki opis
Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej do wykonania w leśnictwie: Królówka, Grabiny, Bielawy i Dęba.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 427 538,73 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 30.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Obręb Opoczno.
1)Krótki opis
Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej do wykonania w leśnictwie: Januszewice, Sitowa, Białaczów, Rożenek, Kowalów i Myślibórz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 445 457,77 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 30.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński.”
1)Krótki opis
Prace szkółkarskie (produkcja materiału sadzeniowego w warunkach polowych i tunelach foliowych) i prace z zakresu nasiennictwa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 212,44 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 2.1.2015. Zakończenie 30.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium zgodnie z zasadami opisanymi w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp.
2. W niniejszym postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium na:
2.1. część zamówienia nr 1 w wysokości 45 000 PLN;
2.2. część zamówienia nr 2 w wysokości 47 000 PLN;
2.3. część zamówienia nr 3 w wysokości 5 300 PLN.
Wykonawca powinien wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia na którą składa ofertę.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu - sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego, Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno. PKO Bank Polski o/Opoczno Nr: 18 1020 3916 0000 0802 0079 2689 z dopiskiem: „Wadium – przetarg usługi leśnictwa 2015 rok – część zam. nr ……”
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony przelew, a rachunek Zamawiającego w terminie składania ofert nie będzie uznany, tzn. pieniądze nie będą na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać:
6.1. termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert);
6.2. kwotę (równa kwocie wadium);
6.3. jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiający gwarancję lub poręczenia);
6.4. określonego beneficjenta gwarancji (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno);
6.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta);
6.6. płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ust. 1 i 3 ustawy);
6.7. nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia).
7. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Wykluczone zostaną oferty w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez Zamawiającego, wniesione w mniejszej niż określił Zamawiający wysokości.
8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć w oddzielnej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 11 ( sekretariat) przed upływem terminu składania ofert, natomiast jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty.
Koperta powinna być opisana następująco:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno
„Wadium - przetarg na usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Opoczno w 2015 roku.”
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:
9.1. wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp;
9.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9.3. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
11.1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
11.2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzyma wadium także w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp to jest w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zobowiązuje się do przelania należności z tytułu wykonanej usługi na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji zamówienia możliwa będzie za zgodą Zamawiającego.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji III.2.1), III.2.2), III.2.3) niniejszego ogłoszenia oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć:
4.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
1) o których mowa w pkt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat nosaci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) o których mowa w pkt 4.5 i w pkt 4.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4.10. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
4.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
7. Dokumenty składane się w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu oceny spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2bustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp może przedstawić inny dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w rozdziale V pkt 4.5. SIWZ.
4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potencjał ekonomiczny i finansowy będzie podlegał sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp dotyczący znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:
1) składając ofertę na część zamówienia nr 1 lub część zamówienia nr 2 że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 150 000 PLN;
2) składając ofertę na dwie części zamówienia o numerze 1 ÷ 2 że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 300 000 PLN;
3) składając ofertę na część zamówienia nr 3 że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 15 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.3) ogłoszenia "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu,dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W katalogu głównych usług Wykonawca winien ująć co najmniej te główne usługi, które potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, o których mowa w warunku opisanym w rozdziale V ppkt 4.2. SIWZ, a także dołączyć dla nich dowody wskazane poniżej w punkcie 3.
3. Dowodami, o których mowa powyżej w punkcie 2 są:
1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych,poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mudo dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
4.1. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
4.3. jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem;
4.4. jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę:
1) na część zamówienia nr 1 lub część zamówienia nr 2, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w roku kalendarzowym usługi z zakresu gospodarki leśnej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 1000 000 PLN brutto;
2) na dwie części zamówienia o numerze 1 ÷ 2, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w roku kalendarzowym usługi z zakresu gospodarki leśnej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto;
3) na część zamówienia o numerze 3, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie w roku kalendarzowym co najmniej 1 (jedną) usługę (umowę - zamówienie) z zakresu gospodarki leśnej, której przedmiotem były lub są prace szkółkarskie o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Potencjał osobowy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZG4-2710-4/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.11.2014 - 10:00

Miejscowość:

w siedzibie Zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 9 (sala narad).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, a w szczególności:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i pkt 7 rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2014
TI Tytuł Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 417740-2014
PD Data publikacji 09/12/2014
OJ Dz.U. S 237
TW Miejscowość OPOCZNO
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 04/12/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
OC Pierwotny kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
RC Kod NUTS PL115
IA Adres internetowy (URL) http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

09/12/2014    S237    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2014/S 237-417740

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551890

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Opoczno w 2015 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Opoczno.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.9.1991 o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) zaplanowane do wykonania w roku 2015 polegające m.in. na pozyskaniu drewna, zrywce i podwozie drewna,odnowieniach, poprawkach, pielęgnacji gleby, czyszczeniach wczesnych, czyszczeniach późnych, melioracjach agrotechnicznych, zadrzewieniach, ochronie lasu, turystycznym zagospodarowaniu lasu, pracach związanych z ochroną przeciwpożarową, prace szkółkarskie, prace z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby oraz rozdrabniania pozostałości pozrębowych. Odśnieżanie dróg leśnych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 678 830,87 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Potencjał osobowy. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZG4-2710-4/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 200-353516 z dnia 17.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Obręb Brudzewice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A
26-300 Opoczno
POLSKA
Tel.: +48 607818247

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 806 308,38 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 757 168,59 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 11
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 30 %
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Obręb Opoczno
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Lider: Zakład Usług Leśnych „Forest – Truck” Mariusz Urbańczyk. Partnerzy: Zakład Usług Leśnych „LAS” Krzysztof Urbańczyk, „ZUL” Zakład Usług Leśnych Jacek Nowak, Zakład Usług Leśnych Mirosław Nowak, Firma Technik Łukasz Mamla
ul. Mikołaja Kopernika 11
26-225 Gowarczów
POLSKA
Tel.: +48 695031400

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 882 014,53 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 709 517,87 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 11
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Pilarskie Ryszard Pytlos
Dąbrówka 32B
26-332 Sławno
POLSKA
Tel.: +48 601211230

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 212 142,52 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 212 144,41 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 11
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.12.2014

Adres: ul. Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
tel: +48 447551870
fax: +48 447551870
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 35351620141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 382 dni
Wadium: 97300 ZŁ
Szacowana wartość* 3 243 333 PLN  -  4 865 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15, opoczno, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obręb Brudzewice Wiesław Puchała Usługi Leśne
Kruszewiec Kolonia 2A, 26-300 Opoczno, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-04 1 757 168,00
Obręb Opoczno Konsorcjum Lider: Zakład Usług Leśnych „Forest – Truck” Mariusz Urbańczyk. Partnerzy: Zakład Usług Leśnych „LAS” Krzysztof Urbańczyk, „ZUL” Zakład Usług Leśnych Jacek Nowak, Zakład Usług Leśnych Mirosław Nowak, Firma Technik
ul. Mikołaja Kopernika 11, 26-225 Gowarczów, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
2014-12-04 1 709 517,00
Szkółka leśna „Bukowiec Opoczyński” Usługi Pilarskie Ryszard Pytlos
Dąbrówka 32B, 26-332 Sławno, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-04 212 144,00