Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 354723 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: Dla części 1, 2 i 3 zamówienia 71354000-4 -Usługi sporządzania map Dla części 4 zamówienia 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 1. Zamówienie zostało podzielone na cztery części. Wykonawca może ubiegać się o całość zamówienia, bądź wykonanie jego części, obejmującej dany asortyment lub dane asortymenty robót. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w części: 1 - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości dla przewidywanej ilości 50 obiektów, w czterech grupach. a). W poszczególnych grupach przewiduje się sporządzenie następujących ilości opracowań: grupa 1 - dla przewidywanej ilości 35 obiektów, grupa 2 - dla przewidywanej ilości 6 obiektów, grupa 3 - dla przewidywanej ilości 4 obiektów, grupa 4 - dla przewidywanej ilości 5 obiektów. b). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości ogólnej opracowań oraz ilości w poszczególnych grupach, w ramach oferowanej ceny ogólnej brutto. c). Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych w opracowaniu, decyduje o jego zaliczeniu do odpowiedniej grupy cenowej, według poniżej zamieszczonej tabeli. Nr grupy - 1 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do do 4 Nr grupy - 2 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do 5 - 12 Nr grupy 3 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do 13 - 24 Nr grupy Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do powyżej 24 2 - map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego dla łącznej ilości 85 działek. Będą to zarówno działki rozliczeniowe, uwidocznione na mapach w wykazach powierzchni jak i działki ewidencyjne, uwidocznione na wyrysach z operatu ewidencyjnego. 3 - map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla obszaru gruntu o przewidywanej maksymalnej powierzchni 45 ha, 4 - wznowienia i okazania granic nieruchomości dla przewidywanej maksymalnej ilości 200 działek (obiektów). Zamówienie dotyczy obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego, w tym na terenach zamkniętych (tereny wojskowe, kolejowe). II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA rozpoczęcie : po podpisaniu umowy, zakończenie : 09 grudnia 2011 r. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie, każde zamówienie na wykonanie: - wstępnych projektów podziałów nieruchomości nie dłużej niż 4 tygodnie, - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nie dłużej niż 6 tygodni, - map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego nie dłużej niż 6 tygodni, - map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych dla terenu o powierzchni: - poniżej 10 hektarów, nie dłużej niż 5 tygodni, - 10 hektarów i powyżej 10 hektarów, nie dłużej niż 10 tygodni. - wznowienia i okazania granic nieruchomości na gruncie, nie dłużej niż 5 tygodni. Z czasu realizacji zamówienia obejmującego wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, wyłączony zostanie udokumentowany okres jej ewidencji (od dnia przekazania mapy do Ośrodka, do dnia przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Wymagany termin zakończenia realizacji ostatniego zamówienia w każdym asortymencie robót - do dnia 09 grudnia 2011 r. III. STANDARD WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca realizujący zamówienie, obowiązany jest dokonać zgłoszenia zleconych do wykonania prac, we właściwym do miejsca ich prowadzenia, terenowym ośrodku dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. 2. Zlecenia przekazywane będą wykonawcy sukcesywnie, w miarę ich napływu do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. 3. Zlecenia będą zawierały wszystkie niezbędne dane do wykonania zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania: - prac, które powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności, - tylko wybranych punktów granicznych, które należy wznowić w ramach udzielonego zlecenia. 5. Wszystkie czynności związane ze wznowieniem znaków granicznych należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami). 6. Z czynności wznowienia znaków granicznych wykonawca sporządzi -Protokół wznowienia znaków granicznych - stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 7. Szkic graniczny z - Protokółu wznowienia znaków granicznych - powinien być czytelny i zawierać: a. granice działki przedmiotowej i granice działek przyległych, b. numery działek i punktów granicznych, c. numery ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów i oznaczenia właścicieli działek, d. miary czołowe po granicach działki, e. trwałe szczegóły sytuacyjne, np. budynki, ogrodzenia, studnie, słupy, elementy naziemne urządzeń podziemnych, położone na wznowionej działce, jak również kontury budynków przylegających do działki, f. opisy topograficzne, wznowionych punktów granicznych, zamarkowanych palikami, bolcami bądź rurkami, zawierające minimum 3 domiary do istniejących szczegółów sytuacyjnych. 8. W opisie przebiegu granic należy precyzyjnie wskazać rodzaj i stan znaków granicznych oraz elementy zagospodarowania terenu po jakich, lub wzdłuż których przebiega granica np. naniesienia budowlane i kubaturowe, charakterystyczne drzewa itp. 9. Wszystkie wznowione punkty graniczne, w tym wyznaczone przez trwałe elementy zagospodarowania terenu należy zaznaczyć farbą. 10. Z wykonanych prac wykonawca przekaże zamawiającemu 2 egzemplarze protokołu wznowienia znaków granicznych wraz z wykazem współrzędnych wznowionych punktów granicznych. 11. Zamawiający nie posiada wiadomości co do dostępności do obiektów objętych zleceniami, np. istniejące ogrodzenia. UWAGA: W przypadku przyszłej sprzedaży nieruchomości, na obiektach których granice wznowiono, wykonawca na zlecenie zamawiającego dokona okazania ich granic nowemu nabywcy za dodatkowym wynagrodzeniem..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.40.00-4, 71.30.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 09.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: dla części 1 - co najmniej 3 geodetami, posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii - zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), w zakresie których będzie sporządzanie map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości, dla części 2 - co najmniej 2 geodetami, posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii - zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), w zakresie których będzie sporządzanie map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów,. dla części 3 - co najmniej 2 geodetami, posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii - zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).w zakresie których będzie sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych, dla części 4 - co najmniej 2 geodetami, posiadającymi uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii - zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), w zakresie których będzie wykonywanie czynności wznowienia i okazania granic nieruchomości, 1. W przypadku składania ofert na kilka części zamówienia, Wykonawca musi dysponować taką ilością osób posiadających uprawnienia zawodowe, aby nie była mniejsza od sumy osób wymaganych do realizacji każdej ze wskazanych przez wykonawcę części zamówienia - łącznie minimum 9 osób do realizacji całego zamówienia (3+2+2+2). 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych zastosowanie ma ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz ustawa z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 0.50
 • 2 - Czas wykonania w pełnych tygodniach ( dla danej części zamówienia) - 0.50


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
8. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 9 grudnia 2011 r. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienie sukcesywnie, w terminach zaoferowanych przez Wykonawcę w pkt. 6 formularza oferty odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia, (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na zasadach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia, nie dłużej niż w terminach wskazanych w pkt II opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie: 1 - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości dla przewidywanej ilości 50 obiektów, w czterech grupach. a). W poszczególnych grupach przewiduje się sporządzenie następujących ilości opracowań: grupa 1 - dla przewidywanej ilości 35 obiektów, grupa 2 - dla przewidywanej ilości 6 obiektów, grupa 3 - dla przewidywanej ilości 4 obiektów, grupa 4 - dla przewidywanej ilości 5 obiektów. b). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości ogólnej opracowań oraz ilości w poszczególnych grupach, w ramach oferowanej ceny ogólnej brutto. c). Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych w opracowaniu, decyduje o jego zaliczeniu do odpowiedniej grupy cenowej, według poniżej zamieszczonej tabeli. Nr grupy - 1 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do do 4 Nr grupy - 2 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do 5 - 12 Nr grupy 3 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do 13 - 24 Nr grupy Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do powyżej 24.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 09.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 0.50
  • 2. Czas wykonania w pełnych tygodniach (dla danej części zamówienia) - 0.50


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego dla łącznej ilości 85 działek. Będą to zarówno działki rozliczeniowe, uwidocznione na mapach w wykazach powierzchni jak i działki ewidencyjne, uwidocznione na wyrysach z operatu ewidencyjnego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 09.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 0.50
  • 2. Czas wykonania w pełnych tygodniach (dla danej części zamówienia) - 0.50


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla obszaru gruntu o przewidywanej maksymalnej powierzchni 45 ha,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.35.40.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 09.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 0.50
  • 2. czas wykonania w pełnych tygodniach (dla danej części zamówienia - 0.50


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie czynności wznowienia i okazania granic nieruchomości dla przewidywanej maksymalnej ilości 200 działek (obiektów)..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.30.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 09.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 0.50
  • 2. czas wykonania w pełnych tygodniach (dla danej części zamówienia) - 0.50


Łódź: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 10728 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 354723 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie zostało podzielone na cztery części. Wykonawca może ubiegać się o całość zamówienia, bądź wykonanie jego części, obejmującej dany asortyment lub dane asortymenty robót. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w części: 1 - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości dla przewidywanej ilości 50 obiektów, w czterech grupach. a). W poszczególnych grupach przewiduje się sporządzenie następujących ilości opracowań: grupa 1 - dla przewidywanej ilości 35 obiektów, grupa 2 - dla przewidywanej ilości 6 obiektów, grupa 3 - dla przewidywanej ilości 4 obiektów, grupa 4 - dla przewidywanej ilości 5 obiektów. b). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości ogólnej opracowań oraz ilości w poszczególnych grupach, w ramach oferowanej ceny ogólnej brutto. c). Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych w opracowaniu, decyduje o jego zaliczeniu do odpowiedniej grupy cenowej, według poniżej zamieszczonej tabeli. Nr grupy - 1 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do do 4 Nr grupy - 2 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do 5 - 12 Nr grupy 3 Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do 13 - 24 Nr grupy Rodzaj opracowania Mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości Ilość działek nowych, powstałych z podziału, uwidocznionych odpowiednio na mapie w wykazie zmian gruntowych, bądź na wstępnym projekcie podziału nieruchomości od - do powyżej 24 2 - map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego dla łącznej ilości 85 działek. Będą to zarówno działki rozliczeniowe, uwidocznione na mapach w wykazach powierzchni jak i działki ewidencyjne, uwidocznione na wyrysach z operatu ewidencyjnego. 3 - map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dla obszaru gruntu o przewidywanej maksymalnej powierzchni 45 ha, 4 - wznowienia i okazania granic nieruchomości dla przewidywanej maksymalnej ilości 200 działek (obiektów). Zamówienie dotyczy obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego, w tym na terenach zamkniętych (tereny wojskowe, kolejowe). II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA rozpoczęcie : po podpisaniu umowy, zakończenie : 09 grudnia 2011 r. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie realizował zamówienia sukcesywnie, każde zamówienie na wykonanie: - wstępnych projektów podziałów nieruchomości nie dłużej niż 4 tygodnie, - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nie dłużej niż 6 tygodni, - map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego nie dłużej niż 6 tygodni, - map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych dla terenu o powierzchni: - poniżej 10 hektarów, nie dłużej niż 5 tygodni, - 10 hektarów i powyżej 10 hektarów, nie dłużej niż 10 tygodni. - wznowienia i okazania granic nieruchomości na gruncie, nie dłużej niż 5 tygodni. Z czasu realizacji zamówienia obejmującego wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, wyłączony zostanie udokumentowany okres jej ewidencji (od dnia przekazania mapy do Ośrodka, do dnia przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Wymagany termin zakończenia realizacji ostatniego zamówienia w każdym asortymencie robót - do dnia 09 grudnia 2011 r. III. STANDARD WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca realizujący zamówienie, obowiązany jest dokonać zgłoszenia zleconych do wykonania prac, we właściwym do miejsca ich prowadzenia, terenowym ośrodku dokumentacji geodezyjno - kartograficznej. 2. Zlecenia przekazywane będą wykonawcy sukcesywnie, w miarę ich napływu do Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. 3. Zlecenia będą zawierały wszystkie niezbędne dane do wykonania zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania: - prac, które powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności, - tylko wybranych punktów granicznych, które należy wznowić w ramach udzielonego zlecenia. 5. Wszystkie czynności związane ze wznowieniem znaków granicznych należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami). 6. Z czynności wznowienia znaków granicznych wykonawca sporządzi Protokół wznowienia znaków granicznych - stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 7. Szkic graniczny z Protokółu wznowienia znaków granicznych powinien być czytelny i zawierać: a. granice działki przedmiotowej i granice działek przyległych, b. numery działek i punktów granicznych, c. numery ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów i oznaczenia właścicieli działek, d. miary czołowe po granicach działki, e. trwałe szczegóły sytuacyjne, np. budynki, ogrodzenia, studnie, słupy, elementy naziemne urządzeń podziemnych, położone na wznowionej działce, jak również kontury budynków przylegających do działki, f. opisy topograficzne, wznowionych punktów granicznych, zamarkowanych palikami, bolcami bądź rurkami, zawierające minimum 3 domiary do istniejących szczegółów sytuacyjnych. 8. W opisie przebiegu granic należy precyzyjnie wskazać rodzaj i stan znaków granicznych oraz elementy zagospodarowania terenu po jakich, lub wzdłuż których przebiega granica np. naniesienia budowlane i kubaturowe, charakterystyczne drzewa itp. 9. Wszystkie wznowione punkty graniczne, w tym wyznaczone przez trwałe elementy zagospodarowania terenu należy zaznaczyć farbą. 10. Z wykonanych prac wykonawca przekaże zamawiającemu 2 egzemplarze protokołu wznowienia znaków granicznych wraz z wykazem współrzędnych wznowionych punktów granicznych. 11. Zamawiający nie posiada wiadomości co do dostępności do obiektów objętych zleceniami, np. istniejące ogrodzenia. UWAGA: W przypadku przyszłej sprzedaży nieruchomości, na obiektach których granice wznowiono, wykonawca na zlecenie zamawiającego dokona okazania ich granic nowemu nabywcy za dodatkowym wynagrodzeniem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.35.40.00-4, 71.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Michał Pawłowski,Maciej Jasik, Wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c., ul. Narutowicza 77 lok.201, 90-138 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 277118,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  213000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  213000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  222500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Obsługi Nieruchomości BON US Anna Białecka, ul. Łagiewnicka 122/55, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50795,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50795,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  91942,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Usług Geodezyjno Kartograficznych GEOMES Henryk Zdzinicki, ul. Powstańców Wielkopolskich 4/14, 91-040 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35820,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35820,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35820,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Michał Pawłowski, Maciej Jasik, Wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c., ul. Narutowicza 77 lok 201, 90-138 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131147,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  118000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35472320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 354 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71354000-4 Usługi sporządzania map
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi Michał Pawłowski,Maciej Jasik, Wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c.
ul. Narutowicza 77 lok.201, 90-138 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-21 213 000,00
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi Biuro Obsługi Nieruchomości BON US Anna Białecka
ul. Łagiewnicka 122/55, 91-473 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-21 50 795,00
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi Pracownia Usług Geodezyjno Kartograficznych GEOMES Henryk Zdzinicki
ul. Powstańców Wielkopolskich 4/14, 91-040 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-21 35 820,00
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi Michał Pawłowski, Maciej Jasik, Wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego Michał Pawłowski, Maciej Jasik s.c.
ul. Narutowicza 77 lok 201, 90-138 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-21 118 000,00