Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOA-ZP-III.271.54.2014)


Numer ogłoszenia: 354756 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOA-ZP-III.271.54.2014).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (obejmujących przedmiot zamówienia podstawowego) w wielkości 50%


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.22.30.00-7, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 6.200,00 zł (słownie sześć tysięcy dwieście złotych.) 1.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.2.1 pieniądzu, 1.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3 gwarancjach bankowych, 1.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 1.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 1.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 1.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 1.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 1.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 1.6.3 kwotę wadium, 1.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 1.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 1.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 1.6.5.2 nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.6.5.3 którego oferta została wybrana: 1.6.5.3.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.6.5.3.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.6.5.3.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 1.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 1.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, które swym zakresem obejmowało wykonanie projektów budowlano-wykonawczych. Projekty budowlano - wykonawcze winny dotyczyć remontu albo przebudowy minimum trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków mieszkalno - usługowych o łącznej powierzchni użytkowej, co najmniej 2000 m2, wraz z uzyskaniem dla każdego z budynków decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonaniem specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy z wykazanych budynków winien być objęty ochroną zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 nr 162 poz.1568 ze zmianami) tj. ochroną wpisu do rejestru zabytków, uznaniem za pomnik historii, utworzeniem parku kulturowego, ustaleniem ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy. Zamawiający nie uzna doświadczenia w wykonaniu projektów budowlano- wykonawczych polegających na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynków. Uwaga: 1) W przypadku, gdy ww. zakres usługi będzie stanowił część umowy o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i powierzchniowo usługi, o których mowa powyżej; 2) Zamawiający nie uzna ww. warunku za spełniony jeżeli będzie zachodziła konieczność sumowania ilości budynków, lub ich powierzchni z różnych zamówień. 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 1.1.1 w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.1.1.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, 1.1.1.2 dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Uwaga: 1) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane usługi. 2) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu usług należycie. 3) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 4) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału. 5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku zobowiązany jest wykazać, że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzą: a) co najmniej 2 soby, które posiadają uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej; b) minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; c) minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej; d) minimum 1 osoba, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. e) minimum 2 osoby, które posiadają uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394). w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ma potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 5.1.4. SIWZ. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca oświadczy iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt III.4.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - termin - 1


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy zastały określone w par. 12 Zmiany umowy we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pokój nr 8 - sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 28 lutego 2015r. Szczegółowo rozpisane terminy realizacji zamówienia znajdują się w Załączniku nr 8 - wzór umowy. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ w zakładce Inne informacje zamieści następujące informacje: - kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, - nazwy oraz adresy wykonawców, - informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 5. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - prawa opcji, - wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia 6.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. INFOMRACJE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENY OFERT: 1.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę punktową: cena brutto - 99 % (99 punktów), termin - 1 % (1 punkt) 1.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady: 1.2.1 W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (c) = [ C min / Ci) x 99 (c ) Pi (C) = X 99 (C) gdzie: Pi (C ) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium Cena C min - Cena oferty z najniższą ceną Ci - Cena oferty rozpatrywanej C - Znaczenie kryterium Cena 1.2.2 W przypadku kryterium TERMIN oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (U)= [ Uo / U max] x 1 ( C ) gdzie: PI ( U ) = Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium TERMIN Uo = Ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium TERMIN (wg zasad opisanych poniżej) Umax = Maksymalna liczba - 1 punk - jaką można otrzymać za kryterium TERMIN U = Znaczenie kryterium TERMIN Jeden punkt za kryterium TERMIN zostanie przyznany Wykonawcy wówczas, gdy Wykonawca zaoferuje wykonie i dostarczenie dokumentacji projektowej w terminie, krótszym niż wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) tj. zaoferuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2015 r. Jeżeli wykonawca nie zobowiązuje się wykonać i dostarczyć dokumentacji w krótszym terminie ale zobowiązuje się wykonać w terminie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia tj. do dnia 27.03.2015 r. - otrzyma w tym kryterium 0 pkt. W tym celu wykonawca wypełnia pkt 6 - Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadrat : TAK - w przypadku, gdy wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2015 r, - NIE - w przypadku, kiedy zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie po 28.02.2015 r. ale do dnia 27.03.2015 r. (Czyli w terminie wynikającym z Opisu przedmiotu zamówienia). W przypadku niezaznaczenia żadnego kwadratu, lub w przypadku kiedy Wykonawca zaznaczy oba kwadraty Zamawiający przyzna Wykonawcy - 0 pkt za kryterium TERMIN przyjmując, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie wynikającym z Opisu przedmiotu zamówienia tj. nie później niż do dnia 27.03.2015 r. 1.3 Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów. 1.4 Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą liczbę punktów) i jednocześnie w kryterium TERMIN oferty otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOA-ZP-III.271.54.2014)


Numer ogłoszenia: 259763 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 354756 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOA-ZP-III.271.54.2014).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOA-ZP-III.271.54.2014)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6, 71.22.30.00-7, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (DOA-ZP-III.271.54.2014)..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTA Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 45, 90-410 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 468000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  369740,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  369740,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  885600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 35475620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 143 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn w Łodzi w ramach projektu Strategia Rozwoj ARTA Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 45, 90-410 Łodź, woj. łódzkie
2014-12-16 369 740,00