Łódź: zakup drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów anestezjologicznych 5/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 35558 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów anestezjologicznych 5/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów anestezjologicznych 5/ZP/2010.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.17.10.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 21.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności - posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 40% wartości brutto oferowanych towarów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V.1.3, V.1.4 (co do uprawnień co do działalności), V.2.1 (co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, V.3.1 (co do sytuacji ekonomicznej i finansowej). Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, co do sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których inny podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, dotyczącej tych podmiotów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda: 1.1 wykazu wykonanych dostaw (co najmniej dwie dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia o wartości odpowiadającej 50% ceny złożonej oferty łącznie) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 4.1 dokumenty kompletne stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 4.2 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2). 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 oraz jej podpisem. 7. Dotyczy wykonawców, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowanprzepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu i że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości (załącznik nr 2 do specyfikacji) 1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do specyfikacji) 1.3 Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. W przypadku osób fizycznych - należy załączyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 1.4 oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie wykonawcy, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 3.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3- w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 oraz jej podpisem. 5.Dotyczy wykonawców, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. nr 226 poz. 1817).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: 1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Jakość- ocena techniczna - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Igły Tuohy extra long - z długim ostrzem dł 110 mm Igły TUOHY 16G x 11-12 cm Jałowe zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierające: igłę Tuohy dł. 11 cm, cewnik zop, strzykawkę niskooporową, filtr przeciwbakteryjny i łączniki 4476,15 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dren z trokarem do drenażu Dren z trokarem Dren z trokarem wartość 1811,04 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tamponada nosowa silikonowa wewnętrzna śr wew 5,0 FR 22 dł 12 cm Tamponada nosowa silikonowa wewnętrzna śr wew 4,5 FR 21 dł 9,7 cm 6734,81 zł neto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki laryngologiczne wartość - 28626,32 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki krtaniowe wartość - 1980,83 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
pakiet 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z poliuretanu (opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, mankiet rurki typu duża objętość - niskie ciśnienie ; cienka ścianka mankietu[max 10 mikrometrów]; rurka z wbudowanym dodatkowym kanałem dającym możliwość dostępu i drenażu okolicy podgłośniowej) wartość - 4501,88 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakośc (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Układ oddechowy jednorazowy wartość 127600,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
pakiet 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 8 Linie do przetoczeń i żywienia pozajelitowego oraz akcesoria wartość 12965,40 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Linia pomiaru ciśnienia tętniczego RR metodą krwawą z przetwornikiem z możliwością pobierania próbek krwi bez rozłączania układu wartość - 13094,03 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
pakiet 9 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sety do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią kompatybilne z monitorem PM 6000 z możliwością pobierania próbek krwi bez rozłączania układu wartość 19756,80 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa z peanem wartość- 4116,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
pakiet 9 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rurki ustno - gardłowe GUEDELA pełne (nie połówkowe) rozm. 0 wartość 100,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
pakiet 9 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego ze szlifem Quinckiego G-25 wartość 277,83 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  jednorazowe czujniki pulsoksymetryczne (dla dorosłych/dzieci) z podłączeniem typu Nellcor samoprzylepne wartość -12978,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
pakiet 9 poz. 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  jednorazowa światłowodowa łyżka do laryngoskopu jednorazowa światłowodowa łyżka do laryngoskopu wartość - 9120,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
pakiet 9 poz. 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  elastyczne, miękkie mocowanie do rurek tracheostomijnych wartość - 6000,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
17
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Maski z filtrem HEPA wartość 5000,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techhniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
18
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  zestawy do CPAP metodą Boussignac dla dorosłych - duże wartość - 7500,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
19
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 11.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zestaw do wkłuć centralnych trójświatłowy o dużym przepływie - prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania przy zgięciu na krawędzi rozszerzadła, z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, z kanałami zamkniętymi bezlateksowymi bezigłowymi zastawkami typu Luer Lock (zamknięcie kanału automatycznie po odłączeniu strzykawki lub linii) Średnica cewnika 12 Fr, kanały 12G, 12G, 16G. wartość 3288,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
20
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  łącznik do podawania tlenu wartośc 2915,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


CZĘŚĆ Nr:
21
NAZWA:
Pakiet 9 poz. 13.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  łącznik do podawania tlenu wartość 2915,00 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.17.10.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 20


Łódź: zakup drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów anestezjologicznych 5/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 115585 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 35558 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów anestezjologicznych 5/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup drobnego sprzętu jednorazowego do zabiegów anestezjologicznych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.17.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4476,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1811,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1925,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1925,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6734,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6475,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6475,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6475,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EumedSp. z o. o., {Dane ukryte}, 04-275 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1980,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2730,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2730,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2730,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Cencora Piotr Cencora, {Dane ukryte}, 90-607 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 127600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  124700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  124700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
pakiet 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12965,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Billmed Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13094,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31565,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31565,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31565,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Billmed Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 04-082 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19756,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4116,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 277,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  78,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  850,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  850,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  850,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 9 pozycja 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3288,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3240,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3240,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3555820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 21
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2010-05-10 4 900,00
Pakiet 2 AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Warszawa
2010-05-10 1 925,00
Pakiet 3 AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Warszawa
2010-05-10 6 475,00
Pakiet 5 EumedSp. z o. o.
Warszawa
2010-05-10 2 730,00
Pakiet 7 Cencora Piotr Cencora
Łódź
2010-05-10 124 700,00
pakiet 8 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2010-05-10 13 350,00
Pakiet 9 pozycja 1 Billmed Sp. z o. o.
Warszawa
2010-05-10 31 565,00
Pakiet 9 pozycja 2 Billmed Sp. z o. o.
Warszawa
2010-05-10 35 400,00
Pakiet 9 pozycja 3 AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Warszawa
2010-05-10 3 800,00
Pakiet 9 pozycja 5 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2010-05-10 78,00
Pakiet 9 pozycja 7 AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Warszawa
2010-05-10 7 200,00
Pakiet 9 pozycja 8 AKME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Warszawa
2010-05-10 850,00
Pakiet 9 pozycja 11 Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Nowy Tomyśl
2010-05-10 3 240,00