Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa oprogramowania wspierającego realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie Łódź


Numer ogłoszenia: 35667 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania wspierającego realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie Łódź.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny programu informatycznego do rozliczeń finansowych między miastem a właścicielami nieruchomości (realizowane zgodnie z ordynacją podatkową) oraz monitoring jakości realizacji umów zawartych z operatorami, wspierający obsługę systemu gospodarowania odpadami i nieczystościami z gminy Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8, 72.26.30.00-6, 80.53.31.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • [Numeracja punktów zgodna z SIWZ] Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia zespołem składającym się z co najmniej dwóch osób. Osoby wchodzące w skład zespołu muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każdy z członków zespołu musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym, w co najmniej jednym z poniższych punktów (Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia w ramach jednego punktu np. niedopuszczalne jest wskazanie w celu wykazania spełnienia wymagania opisanego w pkt. 5.1.4.1 dwóch osób, z których każda ma doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów gospodarki komunalnej w jednym wdrożeniu systemu zarządzania gospodarką odpadami). W skład zespołu winny wchodzić osoby które łącznie: 5.1.4.1 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów gospodarki komunalnej w co najmniej dwóch wdrożeniach systemu zarządzania gospodarką odpadami, 5.1.4.2 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów gospodarki komunalnej w co najmniej dwóch wdrożeniach systemu zarządzania gospodarką odpadami, 5.1.4.3 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów obsługi finansowo-księgowej w zakresie naliczania i windykacji opłat w co najmniej dwóch wdrożeniach; . 5.1.4.4 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów obsługi finansowo-księgowej w zakresie naliczania i windykacji opłat w co najmniej dwóch wdrożeniach; . 5.1.4.5 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów z zakresu rozliczania struktury odpadów (poziomów odzysku) w co najmniej dwóch wdrożeniach systemu zarządzania gospodarką odpadami; 5.1.4.6 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów z zakresu rozliczania struktury odpadów (poziomów odzysku) w co najmniej dwóch wdrożeniach systemu zarządzania gospodarką odpadami; 5.1.4.7 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów z zakresu logistyki obejmującej zarządzanie harmonogramami wywozu/odbioru odpadów komunalnych w co najmniej dwóch wdrożeniach systemu zarządzania gospodarką odpadami. 5.1.4.8 posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie programowania systemów z zakresu logistyki obejmującej zarządzanie harmonogramami wywozu/odbioru odpadów komunalnych w co najmniej dwóch wdrożeniach systemu zarządzania gospodarką odpadami.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
  • inne dokumenty

   Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, a oferowane oprogramowanie zostanie należycie wdrożone Wykonawca zobowiązany jest załączyć Certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie wdrażania oprogramowania lub równoważne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  [Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), 6.1.2 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 6.2.1 W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać w szczególności: 6.2.1.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 6.2.1.3 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 6.2.1.4 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) 6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 6.3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2. SIWZ. 6.7 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.8 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.4 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 60
  • 2 - Funkcjonalność - 40


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  tak


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  15.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. zgodnie z n/w etapami, szczegółowo opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ: - Etap 0 - dwa tygodnie od daty podpisania umowy - Etap I - 2 miesiące od daty podpisania umowy - Etap II - do 15 listopada 2013 r. - Etap III - do 31 grudnia 2016 r..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Numer ogłoszenia: 40005 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  35667 - 2013 data 07.03.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2013 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


  Numer ogłoszenia: 40707 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  35667 - 2013 data 07.03.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8...

  • W ogłoszeniu powinno być:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8...


  Numer ogłoszenia: 41449 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  35667 - 2013 data 07.03.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest:
   22.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   25.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


  Numer ogłoszenia: 43889 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  35667 - 2013 data 07.03.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest:
   25.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   27.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..
  Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
  woj. łódzkie
  Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
  tel: 42 638 48 88
  fax: 42 638 48 77
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-03-15
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 3566720130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-03-07
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 1387 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 60%
  WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
  Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
  80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego