Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 357658 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie 133 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź, na potrzeby ustalenia ceny lokali, ustanawianych jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokale będą sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Wykaz lokali przeznaczonych do wyceny Wykonawca/cy otrzyma w dniu podpisania umowy. Uwaga: Wykonawca/cy zobowiązuje/ją się do przekazania zamawiającemu wykonanych operatów szacunkowych w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisem określonym w § 3 pkt 1 umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2, 70.30.00.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające przewidziane w wcześniejszym postępowaniu na Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi, nr ref. WZP.II.3411-2/46/10, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2010/S 234-357867 z dnia 2 - 12 - 2010 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Sławomir Juszczak, ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • "PROTYL" S.C. Dominik Tylman, Grzegorz Tylman , Pl. Jana Pawła II nr 3, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.

 • Rzeczoznawstwo majątkowe i usługi inwestorskie Janusz Walis , ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Biuro Wyceny Nieruchomości D, ul. R. Cebertowicza 64, 91-164 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • "FIAN" PPHU Tomasz Masłowski , ul. Północna 25, 91-420 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego , ul. Kombatantów 3F/15, 80-464 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

 • Standard - Jerzy Zieliński , ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź., kraj/woj. łódzkie.

 • "LEGAT" Kancelaria Obsługi Nieruchomości Katarzyna Wróblewska, ul. M. Ossowskiego 51, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska - Freda, ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • BIURO TECHNICZNE" Anna Konopka, ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź., kraj/woj. łódzkie.

 • Biuro nieruchomości Bogumiła Sikorska , ul. W.B. Mencla 5, 91-161 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "For-S" Eugeniusz Kuzior, ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

 • Nieruchomość - Wycena Wartość Wycena Nieruchomości Cecylia Osińska, ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź., kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające


Numer ogłoszenia: 403102 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 357658 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie 133 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź, na potrzeby ustalenia ceny lokali, ustanawianych jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokale będą sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Wykaz lokali przeznaczonych do wyceny Wykonawca/cy otrzyma w dniu podpisania umowy. Uwaga: Wykonawca/cy zobowiązuje/ją się do przekazania zamawiającemu wykonanych operatów szacunkowych w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisem określonym w § 3 pkt 1 umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.10.00.00-2, 70.30.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sławomir Juszczak, , ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "PROTYL" S.C. Dominik Tylman, Grzegorz Tylman , Pl. Jana Pawła II nr 3, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.
 • Rzeczoznawstwo majątkowe i usługi inwestorskie Janusz Walis , ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Wyceny Nieruchomości D, ul. R. Cebertowicza 64, 91-164 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "FIAN" PPHU Tomasz Masłowski , ul. Północna 25, 91-420 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego , ul. Kombatantów 3F/15,, 80-464 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
 • "Standard" Jerzy Zieliński , ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "LEGAT" Kancelaria Obsługi Nieruchomości Katarzyna Wróblewska, , ul. M. Ossowskiego 51, 91-089 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska - Freda, , ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • "BIURO TECHNICZNE" Anna Konopka , ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Biuro nieruchomości Bogumiła Sikorska , ul. W.B. Mencla 5, 91-161 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "For-S" Eugeniusz Kuzior, , ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Nieruchomość - Wycena Wartość Wycena Nieruchomości Cecylia Osińska, ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35245,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43566,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  43566,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43566,60


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające przewidziane we wcześniejszym postępowaniu na Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi, Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym nr WZP.II.3411-2/46/10, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2010/S 234-357867 z dnia 2-12-2010 r.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35765820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
70100000-2 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
70300000-4 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Sławomir Juszczak,
ul. Piotrkowska 141 m. 10, 90-434 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające „PROTYL” S.C. Dominik Tylman, Grzegorz Tylman
Pl. Jana Pawła II nr 3, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Rzeczoznawstwo majątkowe i usługi inwestorskie Janusz Walis
ul. Wczasowa 18, 91-615 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Biuro Wyceny Nieruchomości D
ul. R. Cebertowicza 64, 91-164 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające „FIAN” PPHU Tomasz Masłowski
ul. Północna 25, 91-420 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Anna Zielińska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
ul. Kombatantów 3F/15,, 80-464 Gdańsk, woj. pomorskie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające „Standard” Jerzy Zieliński
ul. Wiskicka 17, 93-343 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające „LEGAT” Kancelaria Obsługi Nieruchomości Katarzyna Wróblewska,
ul. M. Ossowskiego 51, 91-089 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Biuro Inżynieryjno-Konsultingowe Blandyna Krzemińska – Freda,
ul. Junacka 11A, 92-109 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające „BIURO TECHNICZNE” Anna Konopka
ul. Narciarska 15/17 m. 30, 94-101 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Biuro nieruchomości Bogumiła Sikorska
ul. W.B. Mencla 5, 91-161 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „For-S” Eugeniusz Kuzior,
ul. Kolarska 75, 94-131 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Urzędu Miasta Łodzi - zamówienie uzupełniające Nieruchomość - Wycena Wartość Wycena Nieruchomości Cecylia Osińska
ul. K. Jonschera 1/11, 91-849 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-29 3 351,00