TI Tytuł PL-Sulejówek: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
ND Nr dokumentu 357892-2012
PD Data publikacji 10/11/2012
OJ Dz.U. S 217
TW Miejscowość SULEJÓWEK
AU Nazwa instytucji Miasto Sulejówek
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 07/11/2012
DT Termin 23/11/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
RC Kod NUTS PL129
IA Adres internetowy (URL) http://www.sulejowek.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

10/11/2012    S217    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Sulejówek: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2012/S 217-357892

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sulejówek
Osoba do kontaktów: Eliza Stuczyńska
05-070 Sulejówek
POLSKA
Tel.: +48 227830273
E-mail: zamowienia@umsulejowek.pl
Faks: +48 227830273

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sulejowek.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Sulejówek.
DANMARK.

Kod NUTS PL129

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek, dla której Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym.
Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach przedmiotu zamówienia będą obejmowały:
1) zajęcia wyrównawcze z matematyki;
2) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego;
3) zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej;
4) zajęcia wyrównawcze z biologii;
5) zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
6) zajęcia wyrównawcze z chemii;
7) zajęcia wyrównawcze z fizyki;
8) zajęcia wyrównawcze z geografii;
9) zajęcia wyrównawcze z historii;
10) zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego;
11) zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
12) terapia logopedyczna;
13) reedukacja;
14) terapia korekcyjno – kompensacyjna;
15) zajęcia z elementami socjoterapii;
16) artetarapia;
17) gimnastyka korekcyjna;
18) zajęcia z psychologiem;
19) zajęcia z pedagogiem;
20) koło języka angielskiego;
21) koło języka francuskiego;
22) koło matematyczne;
23) koło fizyczne;
24) koło chemiczne;
25) koło przyrodniczo-ekologiczne;
26) koło informatyczne;
27) koło historyczne;
28) koło korfball SP;
29) koło “Jak być bezpiecznym na drodze”;
30) koło z muzyką i tańcem przez świat;
31) koło pierwsza pomoc;
32) koło spotkanie z komputerem;
33) koło filmowe;
34) koło turystyczne;
35) koło teatralne;
36) koło dziennikarskie;
37) koło plastyczne;
38) koło sportowe – piłka nożna;
39) koło sportowe – piłka siatkowa;
40) koło sportowe - korfball;
41) warsztaty autoprezentacji;
42) warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej;
43) warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 17 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 29.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 2 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 29.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 3 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 34.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 4 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 36.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 5 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 5 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 37.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 6 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 6 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 36.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 7 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 50.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 8 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 50.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 9 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 49.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 10 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 28.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 11 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 5 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 28.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 12 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 1 Gim.
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 1 Gim.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 13 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 2 Gim.
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 2 Gim.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 29.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 14 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas 4-5 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas 4-5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 14.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 15 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas 5-6 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas 5-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 16.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 16 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z biologii dla klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z biologii dla klas 1-3 GIM.
Ilość grup 2 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 30.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 17 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 i 3 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 i 3 SP.
Ilość grup 2 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 73.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 18 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4 SP.
Ilość grup 4 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 156.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 19 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 5 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 5 SP.
Ilość grup 2 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 75.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 20 Nazwa: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 6 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 35.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 21 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 1 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 1 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 38.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 22 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 38.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 23 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 3 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 35.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 24 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klas Gimnazjum
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klas Gimnazjum.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 111.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 25 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas Gimnazjum
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas Gimnazjum.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 112.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 26 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas 1,2 Gimnazjum
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas 1,2 Gimnazjum.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 30.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 27 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas 2,3 Gimnazjum
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas 2,3 Gimnazjum.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 30.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 28 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 29.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 29 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 29.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 30 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 31.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 31 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 31.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 32 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 46.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 33 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 51.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 34 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 52.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 35 Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM
1)Krótki opis
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 51.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 36 Nazwa: Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP
1)Krótki opis
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 37 Nazwa: Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP
1)Krótki opis
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 38 Nazwa: Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów GIM
1)Krótki opis
Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 43.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 39 Nazwa: Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów GIM.
1)Krótki opis
Zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 43.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 40 Nazwa: Terapia logopedyczna dla uczniów klas 1-4 SP
1)Krótki opis
Terapia logopedyczna dla uczniów klas 1-4 SP.
Ilość grup 5 Liczba dzieci w grupie 1 Łączna ilość godzin 86.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 41 Nazwa: Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP
1)Krótki opis
Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 5 Łączna ilość godzin 21.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 42 Nazwa: Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP
1)Krótki opis
Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 5 Łączna ilość godzin 19.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 43 Nazwa: Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP
1)Krótki opis
Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 5 Łączna ilość godzin 20.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 44 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 45 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 46 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 47 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 48 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 49 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 27.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 50 Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 26.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 51 Nazwa: Socjoterapia
1)Krótki opis
Socjoterapia.
Ilość grup 2 Liczba dzieci w grupie 4 Łączna ilość godzin 100.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 52 Nazwa: Arteterapia
1)Krótki opis
Arteterapia.
Ilość grup 2 Liczba dzieci w grupie 6 Łączna ilość godzin 50.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 53 Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 8 Łączna ilość godzin 34.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 54 Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 8 Łączna ilość godzin 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 55 Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 8 Łączna ilość godzin 33.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 56 Nazwa: Psycholog
1)Krótki opis
Psycholog.
Łączna ilość godzin 43.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 57 Nazwa: Pedagog
1)Krótki opis
Pedagog.
Łączna ilość godzin 43.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 58 Nazwa: Koło językowe dla uczniów klas 1 SP j. angielski
1)Krótki opis
Koło językowe dla uczniów klas 1 SP j. angielski.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 59 Nazwa: Koło językowe dla uczniów klas 2 SP j. angielski
1)Krótki opis
Koło językowe dla uczniów klas 2 SP j. angielski.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 60 Nazwa: Koło językowe dla uczniów klas 3 SP j. angielski
1)Krótki opis
Koło językowe dla uczniów klas 3 SP j. angielski.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 61 Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 4 SP
1)Krótki opis
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 4 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 62 Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 5 SP
1)Krótki opis
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 63 Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 6 SP
1)Krótki opis
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 64 Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4 SP
1)Krótki opis
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 65 Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 5 SP
1)Krótki opis
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 66 Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4-6 SP
1)Krótki opis
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 87.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 67 Nazwa: Koło język j. angielski dla uczniów klas 1 GIM
1)Krótki opis
Koło język j. angielski dla uczniów klas 1 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 86.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 68 Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 2 GIMrtowe – gry zespołowe z elementami lekkoatletyki dla uczniów klas 1-3
1)Krótki opis
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 2 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 86.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 69 Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 3 GIM
1)Krótki opis
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 85.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 70 Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 1 GIM
1)Krótki opis
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 1 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 89.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 71 Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 2 GIM
1)Krótki opis
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 2 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 86.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 72 Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 3 GIM
1)Krótki opis
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 85.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 73 Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 4 SP
1)Krótki opis
Koło matematyczne dla uczniów klas 4 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 133.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 74 Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 5 SP
1)Krótki opis
Koło matematyczne dla uczniów klas 5 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 134.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 75 Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 6 SP
1)Krótki opis
Koło matematyczne dla uczniów klas 6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 133.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 76 Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Koło matematyczne dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 134.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 77 Nazwa: Koło fizyczne dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Koło fizyczne dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 133.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 78 Nazwa: Koło chemiczne dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Koło chemiczne dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 133.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 79 Nazwa: Koło przyrodnicze, ekologiczne
1)Krótki opis
Koło przyrodnicze, ekologiczne.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 72.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 80 Nazwa: Koło przyrodnicze, ekologiczne
1)Krótki opis
Koło przyrodnicze, ekologiczne.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 73.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 81 Nazwa: Koło informatyczne SP
1)Krótki opis
Koło informatyczne SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 61.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 82 Nazwa: Koło informatyczne GIM
1)Krótki opis
Koło informatyczne GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 62.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 83 Nazwa: Koło historyczne SP
1)Krótki opis
Koło historyczne SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 65.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 84 Nazwa: Koło historyczne GIM
1)Krótki opis
Koło historyczne GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 65.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 85 Nazwa: Koło korfball SP
1)Krótki opis
Koło korfball SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 20 Łączna ilość godzin 51.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 86 Nazwa: Koło “Jak być bezpiecznym na drodze”
1)Krótki opis
Koło “Jak być bezpiecznym na drodze”.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 37.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 87 Nazwa: Koło “Jak być bezpiecznym na drodze”
1)Krótki opis
Koło “Jak być bezpiecznym na drodze”.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 37.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 88 Nazwa: Koło z muzyką i tańcem przez świat SP
1)Krótki opis
Koło z muzyką i tańcem przez świat SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 51.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 89 Nazwa: Koło pierwsza pomoc SP
1)Krótki opis
Koło pierwsza pomoc SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 37.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 90 Nazwa: Koło pierwsza pomoc GIM
1)Krótki opis
Koło pierwsza pomoc GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 15 Łączna ilość godzin 40.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 91 Nazwa: Koło spotkanie z komputerem kl. 1-3 SP
1)Krótki opis
Koło spotkanie z komputerem kl. 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 47.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 92 Nazwa: Koło filmowe
1)Krótki opis
Koło filmowe.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 100.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 93 Nazwa: Koło turystyczne
1)Krótki opis
Koło turystyczne.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 78.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 94 Nazwa: Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 55.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 95 Nazwa: Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 SP
1)Krótki opis
Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 55.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 96 Nazwa: Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 59.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 97 Nazwa: Koło dziennikarskie dla uczniów klas 4-6 SP
1)Krótki opis
Koło dziennikarskie dla uczniów klas 4-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 8 Łączna ilość godzin 86.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 98 Nazwa: Koło dziennikarskie dla uczniów klas 1-3 GIM
1)Krótki opis
Koło dziennikarskie dla uczniów klas 1-3 GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 14 Łączna ilość godzin 88.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 99 Nazwa: Koło plastyczne dla uczniów klas 1-3 SP
1)Krótki opis
Koło plastyczne dla uczniów klas 1-3 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 50.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 100 Nazwa: Koło plastyczne dla uczniów klas 4-6 SP
1)Krótki opis
Koło plastyczne dla uczniów klas 4-6 SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 49.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 101 Nazwa: Koło plastyczne dla uczniów klas 1-3 GIM SP
1)Krótki opis
Koło plastyczne dla uczniów klas 1-3 GIM SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 10 Łączna ilość godzin 49.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 102 Nazwa: Koło sportowe piłka nożna SP
1)Krótki opis
Koło sportowe piłka nożna SP.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 22 Łączna ilość godzin 56.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 103 Nazwa: Koło sportowe piłka siatkowa GIM
1)Krótki opis
Koło sportowe piłka siatkowa GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 12 Łączna ilość godzin 42.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 104 Nazwa: Koło sportowe korfball GIM
1)Krótki opis
Koło sportowe korfball GIM.
Ilość grup 1 Liczba dzieci w grupie 20 Łączna ilość godzin 42.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 105 Nazwa: Warsztaty autoprezentacji kl. 2 GIM
1)Krótki opis
Warsztaty autoprezentacji kl. 2 GIM.
Łączna ilość godzin 24.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 106 Nazwa: Warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej Kl. 3 GIM
1)Krótki opis
Warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej Kl. 3 GIM.
Łączna ilość godzin 24.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.
Część nr: 107 Nazwa: Warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym
1)Krótki opis
Warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym.
Łączna ilość godzin 24.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.5.2014 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie dokonywane będą w PLN.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ;
3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt 1 i 2.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, a w tym zakresie zamawiający wymaga wykonania (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, co najmniej jednej usługi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. prowadzenie zajęć z przedmiotu z zakresu odpowiedniego dla danej części zamówienia i realizowanej przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają:
a) wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie przedmiotu, do nauczania którego zostanie skierowana dana osoba,
b) 3-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w dziećmi w wieku szkolnym.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ww. ustawy, a każdy z nich odrębnie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy.
3. Stosownie do art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p. do wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IZP.271.26.12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.11.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.11.2012 - 11:00

Miejscowość:

Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, pok 2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dot. projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
VI.3)Informacje dodatkowe
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 8 umowy, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Pośredniczącej na przedmiotową zmianę,
b) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
d) zmiany wynikające z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie Projektu oraz zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w projekcie.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2012
TI Tytuł PL-Sulejówek: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
ND Nr dokumentu 4071-2013
PD Data publikacji 05/01/2013
OJ Dz.U. S 4
TW Miejscowość SULEJÓWEK
AU Nazwa instytucji Miasto Sulejówek
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 02/01/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
RC Kod NUTS PL129
IA Adres internetowy (URL) http://www.sulejowek.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/01/2013    S4    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Sulejówek: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2013/S 004-004071

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sulejówek
Osoba do kontaktów: Eliza Stuczyńska
05-070 Sulejówek
POLSKA
Tel.: +48 227830273
E-mail: zamowienia@umsulejowek.pl
Faks: +48 227830273

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sulejowek.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: miasto Sulejówek.

Kod NUTS PL129

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych
dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek, dla której Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym.
Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach przedmiotu zamówienia będą obejmowały:
1) zajęcia wyrównawcze z matematyki;
2) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego;
3) zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej;
4) zajęcia wyrównawcze z biologii;
5) zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
6) zajęcia wyrównawcze z chemii;
7) zajęcia wyrównawcze z fizyki;
8) zajęcia wyrównawcze z geografii;
9) zajęcia wyrównawcze z historii;
10) zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego;
11) zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
12) terapia logopedyczna;
13) reedukacja;
14) terapia korekcyjno – kompensacyjna;
15) zajęcia z elementami socjoterapii;
16) artetarapia;
17) gimnastyka korekcyjna;
18) zajęcia z psychologiem;
19) zajęcia z pedagogiem;
20) koło języka angielskiego;
21) koło języka francuskiego;
22) koło matematyczne;
23) koło fizyczne;
24) koło chemiczne;
25) koło przyrodniczo-ekologiczne;
26) koło informatyczne;
27) koło historyczne;
28) koło korfball SP;
29) koło “Jak być bezpiecznym na drodze”;
30) koło z muzyką i tańcem przez świat;
31) koło pierwsza pomoc;
32) koło spotkanie z komputerem;
33) koło filmowe;
34) koło turystyczne;
35) koło teatralne;
36) koło dziennikarskie;
37) koło plastyczne;
38) koło sportowe – piłka nożna;
39) koło sportowe – piłka siatkowa;
40) koło sportowe – korfball;
41) warsztaty autoprezentacji;
42) warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej;
43) warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IZP.271.26.12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 217-357892 z dnia 10.11.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 85 - Nazwa: Koło korfball SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Barbara Kocerka-Płażewska
ul. Anielewicza 24
01-052 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 902,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 570 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 86 - Nazwa: Koło “Jak być bezpiecznym na drodze”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Konatowska
Powstania Styczniowego 31c
05-074 Długa Kościelna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 105,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 590 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 87 - Nazwa: Koło “Jak być bezpiecznym na drodze”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Luiza Tarach
Pogodna 17a
05-077 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 105,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 590 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 89 - Nazwa: Koło pierwsza pomoc SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Luiza Tarach
Pogodna 17a
05-077 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 105,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 850 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 90 - Nazwa: Koło pierwsza pomoc GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Katarzyna Konatowska
Powstania Styczniowego 31c
05-074 Długa Kościelna
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 276,42 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 104 - Nazwa: Koło sportowe korball GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jolanta Ilewicz
Plac Wojska Polskiego 149
05-075 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 390,24 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 100 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dot. projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
a) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 8 umowy, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Pośredniczącej na przedmiotową zmianę,
b) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
d) zmiany wynikające z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie Projektu oraz zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w projekcie.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2013

TI Tytuł PL-Sulejówek: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
ND Nr dokumentu 68010-2013
PD Data publikacji 01/03/2013
OJ Dz.U. S 43
TW Miejscowość SULEJÓWEK
AU Nazwa instytucji Miasto Sulejówek
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 25/02/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80000000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
RC Kod NUTS PL129
IA Adres internetowy (URL) http://www.sulejowek.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/03/2013    S43    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Sulejówek: Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2013/S 043-068010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Sulejówek
Osoba do kontaktów: Eliza Stuczyńska
05-070 Sulejówek
POLSKA
Tel.: +48 227830273
E-mail: zamowienia@umsulejowek.pl
Faks: +48 227830273

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.sulejowek.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Sulejówek

Kod NUTS PL129

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych
dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek, dla której Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym.
Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach przedmiotu zamówienia będą obejmowały:
1) zajęcia wyrównawcze z matematyki;
2) zajęcia wyrównawcze z języka polskiego;
3) zajęcia wyrównawcze z edukacji przyrodniczej;
4) zajęcia wyrównawcze z biologii;
5) zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
6) zajęcia wyrównawcze z chemii;
7) zajęcia wyrównawcze z fizyki;
8) zajęcia wyrównawcze z geografii;
9) zajęcia wyrównawcze z historii;
10) zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego;
11) zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
12) terapia logopedyczna;
13) reedukacja;
14) terapia korekcyjno – kompensacyjna;
15) zajęcia z elementami socjoterapii;
16) artetarapia;
17) gimnastyka korekcyjna;
18) zajęcia z psychologiem;
19) zajęcia z pedagogiem;
20) koło języka angielskiego;
21) koło języka francuskiego;
22) koło matematyczne;
23) koło fizyczne;
24) koło chemiczne;
25) koło przyrodniczo-ekologiczne;
26) koło informatyczne;
27) koło historyczne;
28) koło korfball SP;
29) koło “Jak być bezpiecznym na drodze”;
30) koło z muzyką i tańcem przez świat;
31) koło pierwsza pomoc;
32) koło spotkanie z komputerem;
33) koło filmowe;
34) koło turystyczne;
35) koło teatralne;
36) koło dziennikarskie;
37) koło plastyczne;
38) koło sportowe – piłka nożna;
39) koło sportowe – piłka siatkowa;
40) koło sportowe - korfball;
41) warsztaty autoprezentacji;
42) warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej;
43) warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IZP.271.26.12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 217-357892 z dnia 10.11.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 1 - Nazwa: zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 650,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 580,50 i najwyższa oferta 1 740 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 2 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 650,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 580,50 i najwyższa oferta 1 740 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 3 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 934,96 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 853 i najwyższa oferta 2 040 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 4 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 048,78 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 962 i najwyższa oferta 2 880 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 5 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 105,69 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 016,50 i najwyższa oferta 2 960 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 6 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 048,78 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 962 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 7 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 845,53 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 725 i najwyższa oferta 4 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 8 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 845,53 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 725 i najwyższa oferta 4 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 9 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 788,62 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 670,50 i najwyższa oferta 3 920 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 10 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 593,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 624 i najwyższa oferta 2 240 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 11 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 593,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 624 i najwyższa oferta 2 240 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 12 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 1 Gim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 878,05 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 798,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 13 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 2 Gim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 650,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 580,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 17 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 i 3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 110 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 321,50 i najwyższa oferta 4 219,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 18 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Meritum” Anna Sasin, Edyta Kondracka
{Dane ukryte}
26-900 Kozienice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 10 920 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 7 020 i najwyższa oferta 9 016,80 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 19 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 250 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 412,50 i najwyższa oferta 4 335 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 20 - Nazwa: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 450 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 592,50 i najwyższa oferta 2023.00 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 21 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 1 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 660 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 729 i najwyższa oferta 2 196,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 22 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 660 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 729 i najwyższa oferta 2 196,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 23 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 450 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 592,50 i najwyższa oferta 2 023 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 24 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klas Gimnazjum
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 317,07 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 6 415,80 i najwyższa oferta 8 880 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 25 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas Gimnazjum
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EKOS Puchalski Zygmunt
{Dane ukryte}
05-500 Piaseczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 373,98 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 5 040 i najwyższa oferta 8 960 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 28 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 650,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 580,50 i najwyższa oferta 1 676,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 29 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 650,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 580,50 i najwyższa oferta 1 676,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 30 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 764,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 689,50 i najwyższa oferta 2 480 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 31 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 764,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 689,50 i najwyższa oferta 2 480 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 32 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 220 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 249,40 i najwyższa oferta 3 220 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 33 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 570 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 493,90 i najwyższa oferta 3 570 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 34 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 640 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 542,80 i najwyższa oferta 3 640 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 35 - Nazwa: Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 570 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 493,90 i najwyższa oferta 4 350 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 36 - Nazwa: Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 878,05 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 798,50 i najwyższa oferta 2 640 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 37 - Nazwa: Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 878,05 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 798,50 i najwyższa oferta 2 640 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 41 - Nazwa: Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 707,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 213,80 i najwyższa oferta 1 239 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 42 - Nazwa: Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 544,72 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 098,20 i najwyższa oferta 1 140 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 43 - Nazwa: Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 626,02 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 156 i najwyższa oferta 1 180 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 44 - Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 471,50 i najwyższa oferta 1 620 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 45 - Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 471,50 i najwyższa oferta 1 620 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 46 - Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 471,50 i najwyższa oferta 1 620 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 47 - Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 471,50 i najwyższa oferta 1 620 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 48 - Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 471,50 i najwyższa oferta 1 620 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 49 - Nazwa: Terapia korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 195,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 471,50 i najwyższa oferta 1 620 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 50 - Nazwa: Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 113,82 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 417 i najwyższa oferta 1 560 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 51 - Nazwa: Socjoterapia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 130,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 5 450 i najwyższa oferta 8 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 53 - Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Robert Sędek
{Dane ukryte}
05-230 Kobyłka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 764,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 632 i najwyższa oferta 1 965,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 54 - Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Robert Sędek
{Dane ukryte}
05-230 Kobyłka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 682,93 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 584 i najwyższa oferta 1 907,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 55 - Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Robert Sędek
{Dane ukryte}
05-230 Kobyłka
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 682,93 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 584 i najwyższa oferta 1 907,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 58 - Nazwa: Koło językowe dla uczniów klas 1 SP j. angielski
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 958,50 i najwyższa oferta 5 028,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 59 - Nazwa: Koło językowe dla uczniów klas 2 SP j. angielski
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Meritum” Anna Sasin, Edyta Kondracka
{Dane ukryte}
26-900 Kozienice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 915 i najwyższa oferta 5 028,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 60 - Nazwa: Koło językowe dla uczniów klas 3 SP j. angielski
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 958,50 i najwyższa oferta 5 028,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 61 - Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 4 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 958,50 i najwyższa oferta 5 028,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 62 - Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 958,50 i najwyższa oferta 5 028,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 63 - Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 958,50 i najwyższa oferta 5 028,60 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 64 - Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 254,30 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 65 - Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 4 254,30 i najwyższa oferta 6 090 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 66 - Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4-6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 090 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 254,30 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 67 - Nazwa: Koło język j. angielski dla uczniów klas 1 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 020 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 913 i najwyższa oferta 4 299,14 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 68 - Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 2 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 020 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 913 i najwyższa oferta 4 299,14 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 69 - Nazwa: Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 950 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 867,50 i najwyższa oferta 4 250 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 70 - Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 1 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 230 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 4 352,10 i najwyższa oferta 4 450 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 71 - Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 2 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 020 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 4 205,40 i najwyższa oferta 6 020 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 72 - Nazwa: Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

OCTO Emilia Kałwa
{Dane ukryte}
05-091 Ząbki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 950 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 4 156,50 i najwyższa oferta 4 250 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 73 - Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 4 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 569,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 7 248,50 i najwyższa oferta 10 640 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 74 - Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 5 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 626,02 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 7 303 i najwyższa oferta 10 720 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 75 - Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 569,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 248,50 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 76 - Nazwa: Koło matematyczne dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 626,02 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 303 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 77 - Nazwa: Koło fizyczne dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EKOS Puchalski Zygmunt
{Dane ukryte}
05-500 Piaseczno
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 569,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 985 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 78 - Nazwa: Koło chemiczne dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 7 569,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 7 687,40 i najwyższa oferta 10 640 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 83 - Nazwa: Koło historyczne SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 699,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 542,50 i najwyższa oferta 4 550 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 84 - Nazwa: Koło historyczne GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
{Dane ukryte}
27-200 Starachowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 699,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 3 542,50 i najwyższa oferta 5 200 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 88 - Nazwa: Koło z muzyką i tańcem przez świat SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 902,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 947,80 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 94 - Nazwa: Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3130.08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 179 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 95 - Nazwa: Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 130,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 179 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 96 - Nazwa: Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 357,72 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 410,20 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 97 - Nazwa: Koło dziennikarskie dla uczniów klas 4-6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 894,31 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 4 970,80 i najwyższa oferta 8 428 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 98 - Nazwa: Koło dziennikarskie dla uczniów klas 1-3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 008,13 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 5 086,40 i najwyższa oferta 7 040 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 99 - Nazwa: Koło plastyczne dla uczniów klas 1-3 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Agnieszka Sobótka
{Dane ukryte}
05-070 Sulejówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 845,53 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 100 - Nazwa: Koło plastyczne dla uczniów klas 4-6 SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Agnieszka Sobótka
{Dane ukryte}
05-070 Sulejówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 788,62 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 940 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 102 - Nazwa: Koło sportowe piłka nożna SP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Hubert Korczak
{Dane ukryte}
05-070 Sulejówek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 186,99 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 2 800 i najwyższa oferta 3 236,80 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 105 - Nazwa: Warsztaty autoprezentacji kl. 2 GIM.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
{Dane ukryte}
05-816 Michałowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 951,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 387,20 i najwyższa oferta 1 680 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 106 - Nazwa: Warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej Kl. 3 GIM
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Marcin Łopaciuk
{Dane ukryte}
08-100 Siedlce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 951,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 680 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Część nr: 107 - Nazwa: Warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.2.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EduArt Paweł Mieszkowski
{Dane ukryte}
06-400 Ciechanów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 951,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 352 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dot. projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
VI.2)Informacje dodatkowe:
Miasto Sulejówek zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 1 w Sulejówku dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Części nr 26, 27, 40, 52, 56, 57, 91, 93, 101,103 - zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Części nr 14, 15, 16, 38, 39, 79, 80, 81, 82, 92 - zostaje unieważnione, ponieważ oferta najkorzystniejsza zawiera cenę przewyższającą kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.2.2013

Adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: bzp@adm.uj.edu.pl
tel: 124 324 450
fax: 124 324 451
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35789220121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 17 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 107
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.sulejowek.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 4 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 5 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 6 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 1 962,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 1 GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2 GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3 GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 5 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 1 Gim. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 1 798,00
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 2 Gim. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 1 580,00
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 i 3 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4 SP Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Meritum” Anna Sasin, Edyta Kondracka
Kozienice
2013-02-18 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 5 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 6 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 1 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 2 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 3 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klas Gimnazjum 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas Gimnazjum EKOS Puchalski Zygmunt
Piaseczno
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 4-6 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas 1-3 GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla uczniów klas GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Reedukacja dla uczniów klas 4-5 SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Terapia korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Terapia korekcyjno- kompensacyjna dla uczniów klas 1-3 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Socjoterapia LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP Robert Sędek
Kobyłka
2013-02-14 0,00
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP Robert Sędek
Kobyłka
2013-02-14 0,00
Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 1-3 SP Robert Sędek
Kobyłka
2013-02-14 0,00
Koło językowe dla uczniów klas 1 SP j. angielski OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe dla uczniów klas 2 SP j. angielski Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Meritum” Anna Sasin, Edyta Kondracka
Kozienice
2013-02-18 0,00
Koło językowe dla uczniów klas 3 SP j. angielski OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 4 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 5 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 6 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 4 254,00
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 5 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 4-6 SP OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 4 254,00
Koło język j. angielski dla uczniów klas 1 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 2 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. angielski dla uczniów klas 3 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 1 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 2 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło językowe j. francuski dla uczniów klas 3 GIM OCTO Emilia Kałwa
Ząbki
2013-02-13 0,00
Koło matematyczne dla uczniów klas 4 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Koło matematyczne dla uczniów klas 5 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Koło matematyczne dla uczniów klas 6 SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 7 248,00
Koło matematyczne dla uczniów klas 1-3 GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 7 303,00
Koło fizyczne dla uczniów klas 1-3 GIM EKOS Puchalski Zygmunt
Piaseczno
2013-02-13 5 985,00
Koło chemiczne dla uczniów klas 1-3 GIM 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Koło historyczne SP LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Koło historyczne GIM LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski
Starachowice
2013-02-08 0,00
Koło z muzyką i tańcem przez świat SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 2 947,00
Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 3 179,00
Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 3 179,00
Koło teatralne dla uczniów klas 1-3 GIM 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 3 410,00
Koło dziennikarskie dla uczniów klas 4-6 SP 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Koło dziennikarskie dla uczniów klas 1-3 GIM 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Koło plastyczne dla uczniów klas 1-3 SP Agnieszka Sobótka
Sulejówek
2013-02-07 3 000,00
Koło plastyczne dla uczniów klas 4-6 SP Agnieszka Sobótka
Sulejówek
2013-02-07 2 940,00
Koło sportowe piłka nożna SP Hubert Korczak
Sulejówek
2013-02-11 0,00
Warsztaty autoprezentacji kl. 2 GIM. 1) Szkoła Języków Monika Karkosik 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3) 1Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza
Michałowice
2013-02-18 0,00
Warsztaty z orientacji zawodowo-edukacyjnej Kl. 3 GIM Marcin Łopaciuk
Siedlce
2013-02-15 1 680,00
Warsztaty z zakresu zwalczania dyskryminacji płci na rynku pracy i w życiu społecznym EduArt Paweł Mieszkowski
Ciechanów
2013-02-18 2 352,00