Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC. (UMOWA WD/P/100416/1/1 Z DN. 07.06.2010 R.).


Numer ogłoszenia: 357946 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC. (UMOWA WD/P/100416/1/1 Z DN. 07.06.2010 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC. (UMOWA WD/P/100416/1/1 Z DN. 07.06.2010 R.). Zakres robót obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe, 2. wykonanie podbudowy, 3. wykonanie nawierzchni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu nr 118360-2010 opublikowanym w dn. 28.04.2010 r. dla zadania nr WD/P/100416/1 na PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Ogrodzieniec, a zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie i zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej, wykonanie podbudowy kamiennej z mieszanek mineralno - bitumicznych, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej, remont chodnika poprzez rozebranie krawężnika na ławie betonowej i ustawienie nowego oraz uzupełnienie podbudowy kamiennej pod chodnikiem i zjazdami wraz z wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności, koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 11,24 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • DROMET SP. Z O.O., ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC. (UMOWA WD/P/100416/1/1 Z DN. 07.06.2010 R.).


Numer ogłoszenia: 366186 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 357946 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC. (UMOWA WD/P/100416/1/1 Z DN. 07.06.2010 R.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC. (UMOWA WD/P/100416/1/1 Z DN. 07.06.2010 R.). Zakres robót obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe, 2. wykonanie podbudowy, 3. wykonanie nawierzchni..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROMET SP. Z O.O., ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 525181,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  645972,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  645972,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  645972,73


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu nr 118360-2010 opublikowanym w dn. 28.04.2010 r. dla zadania nr WD/P/100416/1 na PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DO KM 40+266 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC w punkcie II.1.4) oraz w SIWZ w punkcie 2.3, gdzie zamieścił zapis, że - Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Ogrodzieniec, a zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, przełożenie i zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej, wykonanie podbudowy kamiennej z mieszanek mineralno - bitumicznych, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej, remont chodnika poprzez rozebranie krawężnika na ławie betonowej i ustawienie nowego oraz uzupełnienie podbudowy kamiennej pod chodnikiem i zjazdami wraz z wymiana nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. Z uwagi na pozyskane środki finansowe i fakt, iż nawierzchnia drogi wojewódzkiej na ww. odcinku posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, nierówności, koniecznym jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Wykonanie prac remontowych ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji, poprawić bezpieczeństwo ruchu. Remont zapewni również poprawę komfortu użytkowania, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 11,24 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35794620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 40+266 DO KM 40+701 NA ODCINKU OGRODZIENIEC -GRANICA WOJEWÓDZTWA - ETAP III. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA NA: PRZEBUDOWĘ DROGI PO BUDOWIE KANALIZACJI. ETAP II - REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 39+185 DROMET SP. Z O.O.
ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
2011-11-04 645 972,00