Maków Mazowiecki: 04/M/2010 ( warzywa,owoce,jaja, artykuły spożywcze)


Numer ogłoszenia: 35808 - 2010; data zamieszczenia: 09.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
04/M/2010 ( warzywa,owoce,jaja, artykuły spożywcze).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - warzywa, owoce. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6, Pak Nr 2- jaj . Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV): 03.14.25.00-3 Pak Nr 3- artykuły spożywcze do kuchni mlecznej oddziału dziecięcego: 15.89.14.00-4.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.22.10.00-6, 03.14.25.00-3, 15.89.14.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym na druku ZP 17 spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ dostarczonych przez Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) formularz ofertowy Załącznik Nr 2, b) pakiety na załączonym druku Pak Nr 1,2,3 w zależności na jaki pakiet wykonawca składa ofertę Zał. Nr 3, c) pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Zał. Nr 4, d) oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy w formie dokumentu: OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTY, e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Profil działalności Wykonawcy odpowiadać musi przedmiotowi zamówienia, Zał. Nr 6


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.szpital-makow.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  16.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Maków Mazowiecki: 04/M/2010 ( WARZYWA, OWOCE, JAJA ,ARTYKUŁY SPOŻYWCZE).


  Numer ogłoszenia: 70940 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 35808 - 2010r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  04/M/2010 ( WARZYWA, OWOCE, JAJA ,ARTYKUŁY SPOŻYWCZE)..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Pakiet Nr 1. - Warzywa i owoce Pakiet Nr 2. - Jaja Pakiet Nr 3. - artykuły spożywcze do kuchni mlecznej oddziału dziecięcego.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.22.10.00-6, 03.14.25.00-3, 15.89.14.00-4.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  1   


  Nazwa:
  Pakiet Nr 1. - Warzywa i owoce


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  03.03.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  2.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HURTOWANIA WARZYW I OWOCÓW S.C. ul. Moniuszki 93 06-200 Maków Mazowiecki, {Dane ukryte}, 06-200 Maków Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 60000,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   65682,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   65682,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   70772,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  2   


  Nazwa:
  Pakiet Nr 2. - Jaja


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  03.03.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  3.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HURTOWANIA WARZYW I OWOCÓW S.C. ul. Moniuszki 93 06-200 Maków Mazowiecki, {Dane ukryte}, 06-200 Maków Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 6800,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   7480,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   7480,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   8140,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  3   


  Nazwa:
  Pakiet Nr 3. - artykuły spożywcze do kuchni mlecznej oddziału dziecięcego


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  03.03.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  1.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO- ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 18-200 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 3770,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   3351,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   3351,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   3351,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
  tel: 29 7142301, 7142335
  fax: 29 7142299
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2010-02-15
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 3580820100
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2010-02-08
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 12 miesięcy
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: TAK
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 3
  Kryterium ceny: 0%
  WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
  Informacja dostępna pod: Pokój 334, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  03142500-3 Jaja
  03221000-6 Warzywa
  15891400-4 Zupy
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Pakiet Nr 1. - Warzywa i owoce HURTOWANIA WARZYW I OWOCÓW S.C. ul. Moniuszki 93 06-200 Maków Mazowiecki
  Maków Mazowiecki
  2010-03-15 65 682,00
  Pakiet Nr 2. - Jaja HURTOWANIA WARZYW I OWOCÓW S.C. ul. Moniuszki 93 06-200 Maków Mazowiecki
  Maków Mazowiecki
  2010-03-15 7 480,00
  Pakiet Nr 3. - artykuły spożywcze do kuchni mlecznej oddziału dziecięcego HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO- ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Wysokie Mazowieckie
  2010-03-15 3 351,00