Biała Podlaska: Dostawa wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej


Numer ogłoszenia: 358904 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupbialapodlaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej CZĘŚĆ II. Szafy metalowe - komplet CZĘŚĆ III. Fotele obrotowe i pozostałe wyposażenie CZĘŚĆ IV. System do prezentacji ofert pracy - komplet.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.13.00.00-2, 30.19.33.00-1, 30.19.59.20-7, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.13.21.00-7, 32.30.00.00-6, 72.00.00.00-5, 30.20.00.00-1, 39.51.54.40-1, 39.51.54.10-2, 39.15.30.00-9, 39.22.43.40-3, 39.22.43.10-4, 39.14.13.00-5, 39.11.11.00-4, 39.12.10.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizować co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 6 SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V ust 1 SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (zał. Nr 3 do SIWZ). 2.przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez podmioty gospodarcze (konsorcjum/spółki cywilne), dokumenty określone w specyfikacji w Rozdziale VI ust. 1 i 2, winne być złożone odrębnie przez każdego członka, pozostałe dokumenty, załączniki i inne wymienione w Rozdziale VI składane są wspólnie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a)zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b)w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.11.2010 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 17.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymiary orientacyjne. Zaleca się przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonania pomiarów własnych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 30.19.33.00-1, 30.19.59.20-7, 39.12.10.00-6, 39.11.31.00-8, 39.11.11.00-4, 39.13.21.00-7, 39.14.13.00-5, 39.15.30.00-9, 39.22.43.40-3, 39.22.43.10-4, 39.51.54.10-2, 39.51.54.40-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Szafy metalowe - komplet.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.14.13.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Fotele obrotowe i pozostałe wyposażenie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.11.31.00-8, 39.11.11.00-4, 39.13.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
System do prezentacji ofert pracy - komplet.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.20.00.00-1, 72.00.00.00-5, 32.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Biała Podlaska: Dstawa wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej


Numer ogłoszenia: 380166 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 358904 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dstawa wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej CZĘŚĆ II. Szafy metalowe - komplet CZĘŚĆ III. Fotele obrotowe i pozostałe wyposażenie CZĘŚĆ IV. System do prezentacji ofert pracy - komplet.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.13.00.00-2, 30.19.33.00-1, 30.19.59.20-7, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.13.21.00-7, 32.30.00.00-6, 72.00.00.00-5, 30.20.00.00-1, 39.51.54.40-1, 39.51.54.10-2, 39.15.30.00-9, 39.22.43.40-3, 39.22.43.10-4, 39.14.13.00-5, 39.11.11.00-4, 39.12.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne BIASOV-MEBLE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73771,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  75777,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  75777,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75777,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Szafy metalowe - komplet


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwio Produkcyjne BIASOV-MEBLE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24717,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24717,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24717,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Fotele obrotowe i pozostałe wyposażenie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne BIASOV-MEBLE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2649,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3594,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  3594,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3594,12


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35890420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pok. 10
Okres związania ofertą: 20 dni
Kody CPV
30193300-1 Organizatory wiszące
30195920-7 Tablice magnetyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
39111100-4 Siedziska obrotowe
39112000-0 Krzesła
39113100-8 Fotele
39121000-6 Biurka i stoły
39130000-2 Meble biurowe
39132100-7 Szafy na akta
39141300-5 Szafy
39153000-9 Meble konferencyjne
39224310-4 Szczotki toaletowe
39224340-3 Kosze
39515410-2 Rolety wewnętrzne
39515440-1 Żaluzje pionowe
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Przedsiębiorstwo Produkcyjne BIASOV-MEBLE Sp. z o.o.
Biała Podlaska
2010-11-23 75 777,00
Szafy metalowe - komplet Przedsiębiorstwio Produkcyjne BIASOV-MEBLE Sp. z o.o.
Biała Podlaska
2010-11-23 24 717,00
Fotele obrotowe i pozostałe wyposażenie Przedsiębiorstwo Produkcyjne BIASOV-MEBLE Sp. z o.o.
Biała Podlaska
2010-11-23 3 594,00