Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http:// www.rawa-kopernik.pl

Ogłoszenie nr 359401 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.
Rawa Mazowiecka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu

Projekty: • Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96200   Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.rawa-kopernik.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.rawa-kopernik.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej w sekretariacie szkoły przy ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 •MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ C OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ D OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie –tokarka cnc (środki trwałe) •MODUŁ E OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, w tym komplet wyposażenia do obrabiarki - tokarki z MODUŁU D (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ F: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu i oprogramowania Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 •MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ C OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego - komputery (środki trwałe) •MODUŁ D OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego (pozostałe wyposażenie) Część 3: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni obsługi gości – środki trwałe •MODUŁ B KUCHARZ Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne – środki trwałe •MODUŁ C KUCHARZ Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne – pozostałe wyposażenie •MODUŁ D KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – środki trwałe •MODUŁ E KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ F: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu i oprogramowania Część 4: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- Wyposażenie pracowni obsługi gości – środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej - środki trwałe •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ D KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej środki trwałe •MODUŁ E KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni obsługi gości-pozostałe wyposażenie •MODUŁ G TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni obsługi - środki trwałe •MODUŁ H TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni obsługi -(pozostałe wyposażenie) •MODUŁ I TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań (pozostałe wyposażenie) Część 5: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne; linia diagnostyczna –środki trwałe •MODUŁ B: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć zawodowych Część 6: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni rysunku technicznego– środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni rysunku technicznego – pozostałe wyposażenie Część 7: Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 •MODUŁ A TECHNIK BUDOWNICTWA-wyposażenie pracowni dokumentacji technicznej – środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK BUDOWNICTWA pracowni dokumentacji technicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ C TECHNIK INFORMATYK -Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych– środki trwałe •MODUŁ D TECHNIK INFORMATYK -Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych– pozostałe wyposażenie •MODUŁ E TECHNIK HANDLOWIEC -Wyposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – środki trwałe •MODUŁ F TECHNIK HANDLOWIEC -Wyposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – pozostałe wyposażenie •MODUŁ G: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć zawodowych Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia z podziałem na części zostały zawarte w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do niniejszej SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
39162100-6

Dodatkowe kody CPV:
39162110-9, 30200000-1, 30236000-2, 30213100-6, 30232110-8, 48700000-5, 31000000-6, 48000000-8, 38548000-8, 42214000-9, 30231300-0, 31682210-5, 48190000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co podstawowe o wartości zamówień stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji i uprawnień, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia w zakresie dostaw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 2.1. lit. b) SIWZ jeżeli wykaże, że posiada aktualną w dniu otwarcia ofert opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia: a)Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty: co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie wyposażenia, za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz cenowy – sporządzony w układzie załączonego do SIWZ opisu – składany odrębnie dla każdej z części zamówienia wg załącznika nr 2a do 2g do SIWZ. 2.Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 4 do SIWZ składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do siwz 5.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy — jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy, dotyczących terminu wykonania umowy, asortymentu dostarczanych wyrobów, oraz innych postanowień umowy, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, a także dotyczących innych zmian korzystnych dla Zamawiającego. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony jedynie o czas przestoju spowodowany remontem pomieszczeń przeznaczonych na pracownie kształcenia zawodowego. Dopuszcza się także zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 13/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ C OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ D OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie –tokarka cnc (środki trwałe) •MODUŁ E OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, w tym komplet wyposażenia do obrabiarki - tokarki z MODUŁU D (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ F: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu i oprogramowania

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 39162100-6, 48190000-6, 31682210-5, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2   
Nazwa:
Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ C OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego - komputery (środki trwałe) •MODUŁ D OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego (pozostałe wyposażenie)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 48700000-5, 30232110-8, 30200000-1, 30236000-2, 48000000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3   
Nazwa:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni obsługi gości – środki trwałe •MODUŁ B KUCHARZ Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne – środki trwałe •MODUŁ C KUCHARZ Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne – pozostałe wyposażenie •MODUŁ D KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – środki trwałe •MODUŁ E KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ F: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do realizacji zajęć zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 42214000-9, 39710000-2, 39141000-2, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4   
Nazwa:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- Wyposażenie pracowni obsługi gości – środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej - środki trwałe •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ D KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej środki trwałe •MODUŁ E KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni obsługi gości •MODUŁ G TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni obsługi - środki trwałe •MODUŁ H TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni obsługi -(pozostałe wyposażenie) •MODUŁ I TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań (pozostałe wyposażenie)

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 30213100-6, 30232110-8, 30200000-1, 30231300-0, 48700000-5, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5   
Nazwa:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne; linia diagnostyczna –środki trwałe •MODUŁ B: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 31700000-3, 38548000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6   
Nazwa:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni rysunku technicznego– środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni rysunku technicznego – pozostałe wyposażenie

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 48700000-5, 30200000-1, 30236000-2, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłuzenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7   
Nazwa:
Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
•MODUŁ A TECHNIK BUDOWNICTWA-wyposażenie pracowni dokumentacji technicznej – środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK BUDOWNICTWA pracowni dokumentacji technicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ C TECHNIK INFORMATYK -Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych– środki trwałe •MODUŁ D TECHNIK INFORMATYK -Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych– pozostałe wyposażenie •MODUŁ E TECHNIK HANDLOWIEC -Wyposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – środki trwałe •MODUŁ F TECHNIK HANDLOWIEC -Wyposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – pozostałe wyposażenie •MODUŁ G: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39162110-9, 39162100-6, 30200000-1, 48700000-5, 80500000-9, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin wykonania30
wydłużenie gwarancji10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 362851 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Rawa Mazowiecka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
359401-2016

Data:
06/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96200   Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (url): www.rawa-kopernik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/12/2016, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14/12/2016, godzina: 10:00,

Ogłoszenie nr 32987 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.
Rawa Mazowiecka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekty: • Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 • Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 • Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 • Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 359401 - 2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 362851 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96200   Rawa Mazowiecka, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rawa-kopernik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 •MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ C OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ D OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie –tokarka cnc (środki trwałe) •MODUŁ E OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, w tym komplet wyposażenia do obrabiarki - tokarki z MODUŁU D (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ F: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu i oprogramowania Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 •MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ C OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego - komputery (środki trwałe) •MODUŁ D OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - Wyposażenie pracowni rysunku technicznego (pozostałe wyposażenie) Część 3: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni obsługi gości – środki trwałe •MODUŁ B KUCHARZ Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne – środki trwałe •MODUŁ C KUCHARZ Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne – pozostałe wyposażenie •MODUŁ D KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – środki trwałe •MODUŁ E KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ F: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu i oprogramowania Część 4: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- Wyposażenie pracowni obsługi gości – środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej - środki trwałe •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej (pozostałe wyposażenie) •MODUŁ D KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej środki trwałe •MODUŁ E KUCHARZ Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Wyposażenie pracowni obsługi gości-pozostałe wyposażenie •MODUŁ G TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni obsługi - środki trwałe •MODUŁ H TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni obsługi -(pozostałe wyposażenie) •MODUŁ I TECHNIK HOTELARSTWA Wyposażenie pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań (pozostałe wyposażenie) Część 5: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne; linia diagnostyczna –środki trwałe •MODUŁ B: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć zawodowych Część 6: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni rysunku technicznego– środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wyposażenie pracowni rysunku technicznego – pozostałe wyposażenie Część 7: Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 •MODUŁ A TECHNIK BUDOWNICTWA-wyposażenie pracowni dokumentacji technicznej – środki trwałe •MODUŁ B TECHNIK BUDOWNICTWA pracowni dokumentacji technicznej – pozostałe wyposażenie •MODUŁ C TECHNIK INFORMATYK -Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych– środki trwałe •MODUŁ D TECHNIK INFORMATYK -Wyposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych– pozostałe wyposażenie •MODUŁ E TECHNIK HANDLOWIEC -Wyposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – środki trwałe •MODUŁ F TECHNIK HANDLOWIEC -Wyposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – pozostałe wyposażenie •MODUŁ G: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu wykorzystania zakupionego sprzętu do prowadzenia zajęć zawodowych Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia z podziałem na części zostały zawarte w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 30200000-1, 30236000-2, 30213100-6, 30232110-8, 48700000-5, 31000000-6, 48000000-8, 38548000-8, 42214000-9, 30231300-0, 31682210-5, 48190000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
307916.49

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MECHATRONIK,  biuro@mechatronik.pl,  03-687 WARSZAWA ul.Wyspowa 2/73 ,  03-687,  WARSZAWA,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
378737.28

Oferta z najniższą ceną/kosztem
378737.28
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
378737.28

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
70204.31

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Invar PC Media,  skierniewice@ipcm.com.pl,  98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11C,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
72464.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
72464.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
72464.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
69848.58

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
RESTAURATOR SERWIS,  restaurator@restaurator.pl,  25-217 Kielce ul.Hauke-Bosaka 11,  25-217,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
85913.77

Oferta z najniższą ceną/kosztem
85913.77
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
113369.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
4  
NAZWA:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
95758.63

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Invar PC Media,  skierniewice@ipcm.com.pl,  98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
115363.90

Oferta z najniższą ceną/kosztem
115363.90
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
115363.90

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
5  
NAZWA:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
118235.81

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
INTERCARS,  pgrzelak@intercars.eu,  02-903 Warszawa ul.Powsińska 64,  02-903,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
145430.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem
145430.05
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
145430.05

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
6  
NAZWA:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
16410.55

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Invar PC Media,  skierniewice@ipcm.com.pl,  98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11c,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
16850.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
16850.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
16850.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
7  
NAZWA:
Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
153183.23

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Invar PC Media,  skierniewice@ipcm.com.pl,  98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11c,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
164463.24

Oferta z najniższą ceną/kosztem
164463.24
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
164463.24

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35940120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: www.rawa-kopernik.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz oprogramowania w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 MECHATRONIK
03-687 WARSZAWA ul.Wyspowa 2/73 , 03-687 WARSZAWA, woj. mazowieckie
2017-02-27 378 737,00
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Staże i praktyki w zawodach przyszłości nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 Invar PC Media
98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11C, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie
2017-02-27 72 464,00
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 RESTAURATOR SERWIS
25-217 Kielce ul.Hauke-Bosaka 11, 25-217 Kielce, woj. świętokrzyskie
2017-02-27 85 913,00
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk nr RPLD.11.03.01-10-0033/16 Invar PC Media
98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie
2017-02-27 115 363,00
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 INTERCARS
02-903 Warszawa ul.Powsińska 64, 02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
2017-02-27 145 430,00
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Krok do kariery w branży samochodowej nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 Invar PC Media
98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11c, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie
2017-02-27 16 850,00
Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych oraz komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Buduj karierę podczas stażu nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 Invar PC Media
98-200 Sieradz Aleja Pokoju 11c, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie
2017-02-27 164 463,00