Zielona Góra: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 dla planów urządzenia lasu nadleśnictw Cybinka, Sława Śląska, Torzym, Wolsztyn


Numer ogłoszenia: 35942 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych , ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3254451 w. 242, faks 068 3253630.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.zielonagora.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 dla planów urządzenia lasu nadleśnictw Cybinka, Sława Śląska, Torzym, Wolsztyn.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planów urządzenia lasu jest elementem składowym budowy planu urządzenia lasu - zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu dla 4 nadleśnictw w zakresie zadań pozostających do realizacji na okres do końca obowiązywania planów, przy czym opracowanie prognozy na każde Nadleśnictwo stanowi odrębną część zamówienia: Pakiet (część) I Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Cybinka, na lata 2006-2015r., Pakiet (część) II Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Sława Śląska, na lata 2006-2015r., Pakiet (część) III Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Torzym, na lata 2006-2015 r., Pakiet (część) IV Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Wolsztyn, na lata 2004-2013., 2. Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) : zawierają: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; określają, analizują i oceniają: f) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, g) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, h) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, j) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: - różnorodność biologiczną, - ludzi, - zwierzęta, - rośliny, - wodę, - powietrze, - powierzchnię ziemi, - krajobraz, - klimat, - zasoby naturalne, - zabytki, - dobra materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; przedstawiają: k) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, l) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 3. Zgodnie z art. 52 przywołanej powyżej ustawy informacjom zawartym w prognozie stawiane są następujące wymagania: 3.1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 3.2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 3.3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając: 1) formę sporządzenia prognozy; 2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakres terytorialny prognozy; 4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w prognozie. Ramowy zakres prognozy - w ramach uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska i przedstawicieli Komisji Europejskiej (Załącznik nr 6), zaś szczegółowe wytyczne/propozycje zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy zostały przedstawione w Załączniku nr 5. 4. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia (dotyczy każdego pakietu osobno) - wykonanie dokumentacji kartograficznej w postaci wydruków map przeglądowych w skali 1:25000, widok obrębów w całości - wykonanie warstw wektorowych (format plików shape) zawierających treść dotyczącą w_w opracowania - do zasilenia leśnych map numerycznych, - przekazanie kompletu danych analogowych (wydruki) w 5 egzemplarzach z opisem: - egz. dla RDOŚ - egz. dla PWIS - egz. dla DGLP - egz. dla RDLP - egz. dla nadleśnictwa. - przekazanie kopii dokumentów (w tym również map) w formie elektronicznej na nośnik CD z nadrukiem tytułowym: - dla DGLP - dla RDLP. - dla nadleśnictwa - prace należy wykonać z wykorzystaniem danych wyjściowych oraz materiałów pozyskanych własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, - wszelkie uzgodnienia Wykonawcy z instytucjami ustawowo opiniującymi mogą odbywać się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, - wygląd materiałów przekazanych: twarda oprawa z tłoczonymi literami, mapy złożone do formatu A4. 5. Prace należy wykonać zgodnie z: - ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2151), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2152), - obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu stanowiącą załącznik do Zarządzeniem Nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.04.2003r. - obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu, Instrukcją Ochrony Lasu, - zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami, - zarządzeniem Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP, - zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 roku w sprawie instrukcji urządzania lasu, - protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną lub też z kierownikiem jednostki organizacyjnej LP dla której sporządzany jest projekt - tylko po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Dyrektora RDLP, o którym mowa w §5 ustęp 3 w projekcie umowy, - ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 6. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 6.1 Inne warunki dotyczące zamówienia: 6.1.1 Gwarancja: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zmówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru robót. b) Gwarancja obejmuje: - materiały opisowe i kartograficzne oraz numeryczne w zakresie jakości i trwałości wykonania, - usterki i wady w części numerycznej, opisowej i kartograficznej. c) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona poprawy lub wymiany materiałów numerycznych, opisowych lub kartograficznych z tytułu ujawnionych wad i usterek. 6.1.2 Kontrole i odbiory: a) Zakończone prace podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. b) Zamawiający wymaga fakturowania zgodnie z umową. Faktury wystawiane będą na nadleśnictwo na rzecz, którego prowadzone są prace. Kserokopie faktur winny być przekazane do RDLP. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru prac przez Zamawiającego (w tym zatwierdzenie przez Dyrektora RDLP). Należność za wykonanie prac będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez odpowiednie nadleśnictwo. c) Zamówienie uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora RDLP. 6.1.3 Inne: Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.71.14.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach : Lp. Nadleśnictwo (pakiet) Kwota wadium 1 Cybinka 700,00 2 Sława Śląska 700,00 3 Torzym 700,00 4 Wolsztyn 700,00 - dla właściwych części zamówienia, dla których Wykonawca składa ofertę. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto bankowe: BGŻ w Zielonej Górze Numer rachunku: 42 2030 0045 1110 0000 0051 5680, z dopiskiem, Wadium przetargowe na opracowanie prognozy dla nadleśnictw-a ____ którego_których opracowanie dotyczy (części zamówienia). W przypadku gdy nie będzie możliwości ustalenia, którego pakietu dotyczy wadium zostanie ono przydzielone wg kolejności (od najniższej do najwyższej) ustalonej w tabeli w pkt. IX ust.2. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 6. Z treści gwarancji, poręczenia (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 16 marzec 2011 r., do godz. 10.30. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, wyłącznie w chwili uznania tego rachunku bankowego przed terminem składania ofert tj. najpóźniej do dnia 16 marzec 2011 r., do godz. 10.30, gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy), a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy). 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w dziale VI SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w dziale VI SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba ż udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego tj. 3 dni. 15. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczania należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz w świetle przepisu art. 45 ust.7 ustawy Pzp wniesienie wadium w formie pieniężnej może być dokonane tylko poprzez udzieloną bankowi przez Wykonawcę dyspozycję obciążenia jego rachunku kwotą wadium i uznania tą kwotą rachunku zamawiającego.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na wykonywanie planów urządzenia lasu zgodnie z zapisami Art.19a Ustawy o lasach


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykonał przynajmniej jedną prognozę oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planu lub projektu planu urządzenia lasu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) W wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. 3) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc). 4) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). 5) Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja robót objętych zamówieniem, związana z wykonaniem robót (usług) zamiennych lub wykonanie robót dodatkowych bez redukcji robót. 6) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 7) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót, usług dostaw objętych umową. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/zamowienia_publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.03.2011 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie na 4 piętrze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 dla planu urządzenia lasu nadleśnictwa Cybinka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) : zawierają: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; określają, analizują i oceniają: f) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, g) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, h) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, j) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: - różnorodność biologiczną, - ludzi, - zwierzęta, - rośliny, - wodę, - powietrze, - powierzchnię ziemi, - krajobraz, - klimat, - zasoby naturalne, - zabytki, - dobra materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; przedstawiają: k) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, l) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 2. Zgodnie z art. 52 przywołanej powyżej ustawy informacjom zawartym w prognozie stawiane są następujące wymagania: 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając: 1) formę sporządzenia prognozy; 2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakres terytorialny prognozy; 4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w prognozie. Ramowy zakres prognozy - w ramach uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska i przedstawicieli Komisji Europejskiej (Załącznik nr 6), zaś szczegółowe wytyczne/propozycje zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy zostały przedstawione w Załączniku nr 5. 3. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia (dotyczy każdego pakietu osobno) - wykonanie dokumentacji kartograficznej w postaci wydruków map przeglądowych w skali 1:25000, widok obrębów w całości - wykonanie warstw wektorowych (format plików shape) zawierających treść dotyczącą w_w opracowania - do zasilenia leśnych map numerycznych, - przekazanie kompletu danych analogowych (wydruki) w 5 egzemplarzach z opisem: - egz. dla RDOŚ - egz. dla PWIS - egz. dla DGLP - egz. dla RDLP - egz. dla nadleśnictwa. - przekazanie kopii dokumentów (w tym również map) w formie elektronicznej na nośnik CD z nadrukiem tytułowym: - dla DGLP - dla RDLP. - dla nadleśnictwa - prace należy wykonać z wykorzystaniem danych wyjściowych oraz materiałów pozyskanych własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, - wszelkie uzgodnienia Wykonawcy z instytucjami ustawowo opiniującymi mogą odbywać się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, - wygląd materiałów przekazanych: twarda oprawa z tłoczonymi literami, mapy złożone do formatu A4. 4. Prace należy wykonać zgodnie z: - ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2151), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. nr 256,poz. 2152), - obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu stanowiącą załącznik do Zarządzeniem Nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.04.2003r. - obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu, Instrukcją Ochrony Lasu, - zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami, - zarządzeniem Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP, - zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 roku w sprawie instrukcji urządzania lasu, - protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną lub też z kierownikiem jednostki organizacyjnej LP dla której sporządzany jest projekt - tylko po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Dyrektora RDLP, o którym mowa w §5 ustęp 3 w projekcie umowy, - ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 5. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Inne warunki dotyczące zamówienia: 5.1.1 Gwarancja: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zmówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru robót. b) Gwarancja obejmuje: - materiały opisowe i kartograficzne oraz numeryczne w zakresie jakości i trwałości wykonania, - usterki i wady w części numerycznej, opisowej i kartograficznej. c) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona poprawy lub wymiany materiałów numerycznych, opisowych lub kartograficznych z tytułu ujawnionych wad i usterek. 5.1.2 Kontrole i odbiory: a) Zakończone prace podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. b) Zamawiający wymaga fakturowania zgodnie z umową. Faktury wystawiane będą na nadleśnictwo na rzecz, którego prowadzone są prace. Kserokopie faktur winny być przekazane do RDLP. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru prac przez Zamawiającego (w tym zatwierdzenie przez Dyrektora RDLP). Należność za wykonanie prac będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez odpowiednie nadleśnictwo. c) Zamówienie uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora RDLP. 5.1.3 Inne: Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.71.14.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planu urządzenia lasu nadleśnictwa Sława Śląska.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) : zawierają: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; określają, analizują i oceniają: f) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, g) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, h) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, j) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: - różnorodność biologiczną, - ludzi, - zwierzęta, - rośliny, - wodę, - powietrze, - powierzchnię ziemi, - krajobraz, - klimat, - zasoby naturalne, - zabytki, - dobra materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; przedstawiają: k) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, l) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 2. Zgodnie z art. 52 przywołanej powyżej ustawy informacjom zawartym w prognozie stawiane są następujące wymagania: 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając: 1) formę sporządzenia prognozy; 2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakres terytorialny prognozy; 4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w prognozie. Ramowy zakres prognozy - w ramach uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska i przedstawicieli Komisji Europejskiej (Załącznik nr 6), zaś szczegółowe wytyczne/propozycje zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy zostały przedstawione w Załączniku nr 5. 3. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia (dotyczy każdego pakietu osobno) - wykonanie dokumentacji kartograficznej w postaci wydruków map przeglądowych w skali 1:25000, widok obrębów w całości - wykonanie warstw wektorowych (format plików shape) zawierających treść dotyczącą w_w opracowania - do zasilenia leśnych map numerycznych, - przekazanie kompletu danych analogowych (wydruki) w 5 egzemplarzach z opisem: - egz. dla RDOŚ - egz. dla PWIS - egz. dla DGLP - egz. dla RDLP - egz. dla nadleśnictwa. - przekazanie kopii dokumentów (w tym również map) w formie elektronicznej na nośnik CD z nadrukiem tytułowym: - dla DGLP - dla RDLP. - dla nadleśnictwa - prace należy wykonać z wykorzystaniem danych wyjściowych oraz materiałów pozyskanych własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, - wszelkie uzgodnienia Wykonawcy z instytucjami ustawowo opiniującymi mogą odbywać się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, - wygląd materiałów przekazanych: twarda oprawa z tłoczonymi literami, mapy złożone do formatu A4. 4. Prace należy wykonać zgodnie z: - ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2151), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. nr 256,poz. 2152), - obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu stanowiącą załącznik do Zarządzeniem Nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.04.2003r. - obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu, Instrukcją Ochrony Lasu, - zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami, - zarządzeniem Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP, - zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 roku w sprawie instrukcji urządzania lasu, - protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną lub też z kierownikiem jednostki organizacyjnej LP dla której sporządzany jest projekt - tylko po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Dyrektora RDLP, o którym mowa w §5 ustęp 3 w projekcie umowy, - ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 5. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Inne warunki dotyczące zamówienia: 5.1.1 Gwarancja: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zmówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru robót. b) Gwarancja obejmuje: - materiały opisowe i kartograficzne oraz numeryczne w zakresie jakości i trwałości wykonania, - usterki i wady w części numerycznej, opisowej i kartograficznej. c) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona poprawy lub wymiany materiałów numerycznych, opisowych lub kartograficznych z tytułu ujawnionych wad i usterek. 5.1.2 Kontrole i odbiory: a) Zakończone prace podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. b) Zamawiający wymaga fakturowania zgodnie z umową. Faktury wystawiane będą na nadleśnictwo na rzecz, którego prowadzone są prace. Kserokopie faktur winny być przekazane do RDLP. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru prac przez Zamawiającego (w tym zatwierdzenie przez Dyrektora RDLP). Należność za wykonanie prac będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez odpowiednie nadleśnictwo. c) Zamówienie uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora RDLP. 5.1.3 Inne: Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.71.14.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planu urządzenia lasy nadleśnictwa Torzym.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) : zawierają: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; określają, analizują i oceniają: f) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, g) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, h) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, j) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: - różnorodność biologiczną, - ludzi, - zwierzęta, - rośliny, - wodę, - powietrze, - powierzchnię ziemi, - krajobraz, - klimat, - zasoby naturalne, - zabytki, - dobra materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; przedstawiają: k) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, l) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 2. Zgodnie z art. 52 przywołanej powyżej ustawy informacjom zawartym w prognozie stawiane są następujące wymagania: 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając: 1) formę sporządzenia prognozy; 2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakres terytorialny prognozy; 4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w prognozie. Ramowy zakres prognozy - w ramach uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska i przedstawicieli Komisji Europejskiej (Załącznik nr 6), zaś szczegółowe wytyczne/propozycje zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy zostały przedstawione w Załączniku nr 5. 3. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia (dotyczy każdego pakietu osobno) - wykonanie dokumentacji kartograficznej w postaci wydruków map przeglądowych w skali 1:25000, widok obrębów w całości - wykonanie warstw wektorowych (format plików shape) zawierających treść dotyczącą w_w opracowania - do zasilenia leśnych map numerycznych, - przekazanie kompletu danych analogowych (wydruki) w 5 egzemplarzach z opisem: - egz. dla RDOŚ - egz. dla PWIS - egz. dla DGLP - egz. dla RDLP - egz. dla nadleśnictwa. - przekazanie kopii dokumentów (w tym również map) w formie elektronicznej na nośnik CD z nadrukiem tytułowym: - dla DGLP - dla RDLP. - dla nadleśnictwa - prace należy wykonać z wykorzystaniem danych wyjściowych oraz materiałów pozyskanych własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, - wszelkie uzgodnienia Wykonawcy z instytucjami ustawowo opiniującymi mogą odbywać się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, - wygląd materiałów przekazanych: twarda oprawa z tłoczonymi literami, mapy złożone do formatu A4. 4. Prace należy wykonać zgodnie z: - ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2151), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. nr 256,poz. 2152), - obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu stanowiącą załącznik do Zarządzeniem Nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.04.2003r. - obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu, Instrukcją Ochrony Lasu, - zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami, - zarządzeniem Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP, - zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 roku w sprawie instrukcji urządzania lasu, - protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną lub też z kierownikiem jednostki organizacyjnej LP dla której sporządzany jest projekt - tylko po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Dyrektora RDLP, o którym mowa w §5 ustęp 3 w projekcie umowy, - ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 5. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Inne warunki dotyczące zamówienia: 5.1.1 Gwarancja: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zmówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru robót. b) Gwarancja obejmuje: - materiały opisowe i kartograficzne oraz numeryczne w zakresie jakości i trwałości wykonania, - usterki i wady w części numerycznej, opisowej i kartograficznej. c) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona poprawy lub wymiany materiałów numerycznych, opisowych lub kartograficznych z tytułu ujawnionych wad i usterek. 5.1.2 Kontrole i odbiory: a) Zakończone prace podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. b) Zamawiający wymaga fakturowania zgodnie z umową. Faktury wystawiane będą na nadleśnictwo na rzecz, którego prowadzone są prace. Kserokopie faktur winny być przekazane do RDLP. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru prac przez Zamawiającego (w tym zatwierdzenie przez Dyrektora RDLP). Należność za wykonanie prac będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez odpowiednie nadleśnictwo. c) Zamówienie uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora RDLP. 5.1.3 Inne: Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.71.14.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planu urządzenia lasu naleśnictwa Wolsztyn.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) : zawierają: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; określają, analizują i oceniają: f) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, g) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, h) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, j) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: - różnorodność biologiczną, - ludzi, - zwierzęta, - rośliny, - wodę, - powietrze, - powierzchnię ziemi, - krajobraz, - klimat, - zasoby naturalne, - zabytki, - dobra materialne - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; przedstawiają: k) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, l) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 2. Zgodnie z art. 52 przywołanej powyżej ustawy informacjom zawartym w prognozie stawiane są następujące wymagania: 1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. 2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając: 1) formę sporządzenia prognozy; 2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakres terytorialny prognozy; 4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w prognozie. Ramowy zakres prognozy - w ramach uproszczonej oceny oddziaływania na środowisko został zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska i przedstawicieli Komisji Europejskiej (Załącznik nr 6), zaś szczegółowe wytyczne/propozycje zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy zostały przedstawione w Załączniku nr 5. 3. Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia (dotyczy każdego pakietu osobno) - wykonanie dokumentacji kartograficznej w postaci wydruków map przeglądowych w skali 1:25000, widok obrębów w całości - wykonanie warstw wektorowych (format plików shape) zawierających treść dotyczącą w_w opracowania - do zasilenia leśnych map numerycznych, - przekazanie kompletu danych analogowych (wydruki) w 5 egzemplarzach z opisem: - egz. dla RDOŚ - egz. dla PWIS - egz. dla DGLP - egz. dla RDLP - egz. dla nadleśnictwa. - przekazanie kopii dokumentów (w tym również map) w formie elektronicznej na nośnik CD z nadrukiem tytułowym: - dla DGLP - dla RDLP. - dla nadleśnictwa - prace należy wykonać z wykorzystaniem danych wyjściowych oraz materiałów pozyskanych własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, - wszelkie uzgodnienia Wykonawcy z instytucjami ustawowo opiniującymi mogą odbywać się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, - wygląd materiałów przekazanych: twarda oprawa z tłoczonymi literami, mapy złożone do formatu A4. 4. Prace należy wykonać zgodnie z: - ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. nr 256, poz. 2151), - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu (Dz. U. nr 256,poz. 2152), - obowiązującą Instrukcją Urządzania Lasu stanowiącą załącznik do Zarządzeniem Nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.04.2003r. - obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu, Instrukcją Ochrony Lasu, - zarządzeniem nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23.08.2001r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa, z późniejszymi zmianami, - zarządzeniem Nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.03.2007r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa a Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP, - zarządzeniem Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 18 kwietnia 2003 roku w sprawie instrukcji urządzania lasu, - protokołami uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego upoważnioną lub też z kierownikiem jednostki organizacyjnej LP dla której sporządzany jest projekt - tylko po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Dyrektora RDLP, o którym mowa w §5 ustęp 3 w projekcie umowy, - ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), 5. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 5.1 Inne warunki dotyczące zamówienia: 5.1.1 Gwarancja: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zmówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru robót. b) Gwarancja obejmuje: - materiały opisowe i kartograficzne oraz numeryczne w zakresie jakości i trwałości wykonania, - usterki i wady w części numerycznej, opisowej i kartograficznej. c) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona poprawy lub wymiany materiałów numerycznych, opisowych lub kartograficznych z tytułu ujawnionych wad i usterek. 5.1.2 Kontrole i odbiory: a) Zakończone prace podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. b) Zamawiający wymaga fakturowania zgodnie z umową. Faktury wystawiane będą na nadleśnictwo na rzecz, którego prowadzone są prace. Kserokopie faktur winny być przekazane do RDLP. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru prac przez Zamawiającego (w tym zatwierdzenie przez Dyrektora RDLP). Należność za wykonanie prac będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez odpowiednie nadleśnictwo. c) Zamówienie uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej. Odbiór potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora RDLP. 5.1.3 Inne: Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.71.14.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Zielona Góra: Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Cybinka, Sława Śląska, Torzym, Wolsztyn


Numer ogłoszenia: 70972 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 35942 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3254451 w. 242, faks 068 3253630.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Cybinka, Sława Śląska, Torzym, Wolsztyn.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu dla 4 nadleśnictw w zakresie zadań pozostających do realizacji na okres do końca obowiązywania planów, przy czym opracowanie prognozy na każde Nadleśnictwo stanowi odrębną część zamówienia: Pakiet (część) I Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Cybinka, na lata 2006-2015r., Pakiet (część) II Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Sława Śląska, na lata 2006-2015r., Pakiet (część) III Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Torzym, na lata 2006-2015 r., Pakiet (część) IV Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Wolsztyn, na lata 2004-2013.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.71.14.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Cybinka, na lata 2006-2015r


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAXUS SI Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-491 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Sława Śląska, na lata 2006-2015r


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAXUS SI Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-491 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Torzym, na lata 2006-2015 r


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAXUS SI Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-491 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Wolsztyn, na lata 2004-2013


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAXUS SI Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-491 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19980,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: Dorota.Bogdanska@zielonagora.lasy.gov.pl
tel: 068 3254451 w. 242
fax: 068 3253630
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3594220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 91 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.zielonagora.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90711400-8 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Cybinka, na lata 2006-2015r TAXUS SI Sp. z o.o.
Warszawa
2011-04-08 16 200,00
Prognoza oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Sława Śląska, na lata 2006-2015r TAXUS SI Sp. z o.o.
Warszawa
2011-04-08 15 990,00
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Torzym, na lata 2006-2015 r TAXUS SI Sp. z o.o.
Warszawa
2011-04-08 15 990,00
Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 dla nadleśnictwa Wolsztyn, na lata 2004-2013 TAXUS SI Sp. z o.o.
Warszawa
2011-04-08 16 200,00