Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. - nr postępowania 164/15


Numer ogłoszenia: 359632 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. - nr postępowania 164/15.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. CZĘŚĆ 1 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 48 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 2 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 3 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 30 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. CZĘŚĆ 4 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 5 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 62 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 6 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 39 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 7 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 8 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 101 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 17 marca 2016 r. do 31 października 2016 r.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.36.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 1 728 zł słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych Część 2: 1 008 zł słownie: jeden tysiąc osiem złotych Część 3: 1 080 zł słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych Część 4: 1 260 zł słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych Część 5: 2 232 zł słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote Część 6: 1 404 zł słownie: jeden tysiąc czterysta cztery złote Część 7: 972 zł słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote Część 8: 3 636 zł słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, numer postępowania oraz numer części). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie kationowej emulsji asfaltowej o wartości każda nie mniejszej niż: - Część 1 53 000 zł słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych - Część 2 31 000 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych - Część 3 33 000 zł słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych - Część 4 39 000 zł słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych - Część 5 70 000 zł słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych - Część 6 43 000 zł słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych - Część 7 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych - Część 8 112 000 zł słownie: sto dwanaście tysięcy złotych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; 7.Kosztorys ofertowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.6 ( wykonawca może polegać ....) powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt. 3 (lista podmiotów ....) i ppkt. 5 ( aktualny odpis z właściwego rejestru...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 4 (wykaz wykonanych dostaw....) , ppkt. 6 ( Wykonawca może polegać ....) mogą być złożone przez wykonawców łącznie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. b) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. c) zmiana wysokości wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i usług, d) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 48 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 48 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 30 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 30 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 62 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 62 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 39 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 39 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 101 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 101 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. - nr postępowania 164/15.


Numer ogłoszenia: 26015 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 359632 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. - nr postępowania 164/15..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 370 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części. CZĘŚĆ 1 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 48 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 2 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 3 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 30 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. CZĘŚĆ 4 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 5 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 62 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 6 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 39 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 7 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. CZĘŚĆ 8 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 101 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 17 marca 2016 r. do 31 października 2016 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.36.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 48 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49829,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  49829,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63290,88


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30858,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  30858,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42189,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 30 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30073,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  30073,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40202,55


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37884,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  37884,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50368,50


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 62 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 111600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62533,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  62533,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78471,54


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 39 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40246,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  40246,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54781,74


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27863,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  27863,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36929,52


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 101 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 181800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100626,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  100626,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  140628,36


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35963220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 293 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44113620-7 Asfalt
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 48 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 49 829,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 28 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 30 858,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 30 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 30 073,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 35 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 37 884,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 62 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 62 533,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 39 Mg do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 40 246,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 27 Mg do Rejonu Drogowego Radom. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 27 863,00
Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 101 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-14 100 626,00