Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 163/15.


Numer ogłoszenia: 359730 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 163/15..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 805,00 zł Część 2 - 587,00 zł Część 3 - 658,00 zł Część 4 - 409,00 zł Część 5 - 881,00 zł Część 6 - 786,00 zł Część 7 - 384,00 zł Część 8 - 1 354,00 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt. 2.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę kruszyw łamanych o wartości nie mniejszej niż: dla części 1 - 25 000,00 zł brutto, dla części 2 - 18 000,00 zł brutto, dla części 3 - 20 000,00 zł brutto, dla części 4 - 13 000,00 zł brutto, dla części 5 - 27 000,00 zł brutto, dla części 6 - 24 000,00 zł brutto, dla części 7 - 12 000,00 zł brutto, dla części 8 - 42 000,00 zł brutto,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.2. Pełnomocnictwo oraz dokument wymieniony w pkt. 10.6 (zobowiązanie podmiotów trzecich .....) powinny być złożone w oryginale. 11.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 10 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...), 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ....) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt. 5 ( wykaz dostaw ....) i ppkt. 6 ( wykonawca może polegać ..) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy Gostynin - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 60 Mg Obwód Drogowy Sanniki- kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 120 Mg Obwód Drogowy w Bielsku- kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 200 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Grudusku - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 70 Mg;- kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 10 Mg Obwód Drogowy w Żurominie - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 95 Mg Obwód Drogowy w Ciechanowie - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 100 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 295 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki:.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 140 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 75 Mg Rejon Drogowy Łazy - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 80 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 188 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Rejon Drogowy Ostrołęka:.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy Myszyniec - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 46 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 24 Mg Obwód Drogowy Krasnosielc - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 72 Mg Obwód Drogowy Czerwin - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 46 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy Nowy Dwór Mazowiecki - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 75 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 25 Mg Obwód Drogowy Nasielsk - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 150 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 50 Mg Obwód Drogowy Wołomin - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 100 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 350 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy Węgrów - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 100 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 25 Mg Obwód Drogowy Kosów Lacki - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 100 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 50 Mg Obwód Drogowy Siedlce - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 50 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 25 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 170 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy w Potworowie - kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 25 Mg Obwód Drogowy w Radomiu - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 90 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 30 Mg Obwód Drogowy w Nowym Mieście - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 25 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 620 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obwód Drogowy Otwock - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 170 Mg; Obwód Drogowy Maciejowice (Dostawa 170 Mg kruszywa łamanego frakcji 2-5 mm dla OD Maciejowice będzie realizowana na Obwód Drogowy w Otwocku)- kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 170 Mg Obwód Drogowy w Piaseczno - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 130 Mg Obwód Drogowy Warka - kruszywo łamane frakcji (2-5 mm) - 60 Mg; kruszywo łamane frakcji (5-8 mm) - 90 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Knurów: Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie


Numer ogłoszenia: 3987 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 252505 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. (032) 339 45 00, faks (032) 339 45 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów obejmujący roboty rozbiórkowe, murarskie, montażowe, tynkarskie, posadzkarskie, instalacyjne, wykończeniowe i zduńskie. Szczegółowy zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji przetargowej. Zakres robót objęty postępowaniem należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań i materiałów nie gorszych lub równoważnych. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może stosować inne pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji projektowej pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, konstrukcja itp.) - wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. Wykonawca ma prawo zastosować zamienniki produktów pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. Lokale mieszkalne objęte zamówieniem położone na terenie miasta Knurów, przy ulicach Kościuszki 5/6; Mickiewicza 17/4; Sienkiewicza 3/7.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.20.00-1, 45.26.25.22-6, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.26.26.30-6, 50.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Energocomplex Spółka z o.o., Bernardyńska 69a, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121998,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  93969,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  93969,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98107,79


 • Waluta:
  PLN.


Warszawa: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 163/15. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


Numer ogłoszenia: 31987 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 359730 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 163/15. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 678 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40280,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40079,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  40079,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61687,45


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FETRA Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29370,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33174,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  33174,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54379,10


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 295 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Rejon Drogowy Grodzisk Mazowieck


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32920,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28238,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  28238,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48102,59


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 188 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Rejon Drogowy Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20456,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22075,55


 • Oferta z najniższą ceną:
  22075,55
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40009,98


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44050,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39126,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  39126,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71498,36


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 350 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40257,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  40257,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70183,80


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 170 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LAJON Tadeusz Zając Sp. jawna, ul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19230,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16721,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  16721,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27672,97


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 620 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59384,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  59384,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106964,86


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 35973020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 72 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14212200-2 Kruszywo
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 40 079,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. FETRA Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 33 174,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 295 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Rejon Drogowy Grodzisk Mazowieck Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 28 238,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 188 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Rejon Drogowy Ostrołęka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 22 075,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 39 126,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 350 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 40 257,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 170 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego LAJON Tadeusz Zając Sp. jawna
ul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice, woj. śląskie
2016-03-30 16 721,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 620 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2016-03-30 59 384,00