Poznań: Dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych)


Numer ogłoszenia: 359768 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu , plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych) o wartości 73 950,00 zł (1 479 sztuk po 50 złotych), tj. znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary (artykuły spożywcze i przemysłowe) lub usługi w placówkach na terenie województwa wielkopolskiego, w tym co najmniej w dwóch placówkach handlowych (hipermarkety i/lub supermarkety) na terenie miasta Poznania lub w odległości nie większej jak 5 km od granic m. Poznania. 2. Bony podarunkowe muszą mieć formę papierową. Zamawiający nie dopuszcza dostawy bonów w postaci kart elektronicznych a także w innych formach poza formą papierową. 3. Wszystkie bony podarunkowe muszą być aktywne w dniu dostawy i ważne w okresie nie krótszym niż do dnia 30 czerwca 2011 r. 4. Zamawiający nie ponosi żadnych opłat wynikających z wydania bonów w formie papierowej i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego oraz dokonywania transakcji w całym okresie ważności bonów. 5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z użytkowania bonów przez pracowników..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających - dostawę do 20 szt. talonów podarunkowych o wartości do 1 000,00 zł (20 sztuk po 50 złotych).


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.97.50-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dokona oceny spełniania warunków udziału wykonawców w postępowaniu poprzez weryfikację złożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia-nie spełnia. Każdy złożony dokument, oświadczenie zostanie uznany jako spełniający wymogi, jeżeli będzie zgodny z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym, a w szczególności będzie aktualny, zawarte w nim informacje potwierdzą spełnienie stawianych warunków oraz zostanie złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - 2. Ilość punktów sprzedaży (placówki honorujące talony) na terenie województwa wielkopolskiego - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z uwzględnieniem zamówień uzupełniających - ilość bonów podarunkowych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.pwus.pl Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu 61-831 Poznań Pl. Wiosny Ludów 2 tel.: (61) 850-94-00; fax: (61) 850-94-92 na pisemny wniosek Wykonawcy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.11.2010 godzina 14:00, miejsce: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu Pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Sekretariat (budynek Kupca Poznańskiego Pl. Wiosny Ludów 2, wejście H od strony ul. Podgórnej, pok. 3 Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu Pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Sekretariat (budynek Kupca Poznańskiego, wejście H od strony ul. Podgórnej, pok. 3, IV piętro).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Poznań: Dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych)


Numer ogłoszenia: 354703 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 359768 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych) o wartości 73 950,00 zł (1 479 sztuk po 50 złotych), tj. znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary (artykuły spożywcze i przemysłowe) lub usługi w placówkach na terenie województwa wielkopolskiego, w tym co najmniej w dwóch placówkach handlowych (hipermarkety i/lub supermarkety) na terenie miasta Poznania lub w odległości nie większej jak 5 km od granic m. Poznania. 2. Bony podarunkowe muszą mieć formę papierową. Zamawiający nie dopuszcza dostawy bonów w postaci kart elektronicznych a także w innych formach poza formą papierową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sodexo PASS Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 74950,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  73950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73950,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 35976820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.pwus.pl
Informacja dostępna pod: www.pwus.pl Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu 61-831 Poznań Pl. Wiosny Ludów 2 tel.: (61) 850-94-00; fax: (61) 850-94-92 na pisemny wniosek Wykonawcy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30199750-2 Talony
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa talonów świąteczno-noworocznych (bonów podarunkowych) Sodexo PASS Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2010-12-09 73 950,00