Góra Kalwaria: Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 100 W


Numer ogłoszenia: 360700 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 100 W.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001 Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Parametry użytkowe opraw ze źródłami sodowymi: -korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jednokomorowej, nie dopuszcza się stosowania opraw dwukomorowych. Korpus oprawy malowany proszkowo wg. Palety RAL na dowolny kolor wybrany przez zamawiającego. - oprawa powinna być przystosowana do montażu na wysięgniku poziomym lub bezpośrednio na słupie ośrednicy 48- 60 mm -klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z poliwęglanu współczynnik IK - 10 lub wyższy, -odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, tłoczony, chemicznie polerowany i anodyzowany, zapewniający rozsył światła o charakterze ulicznym. - sprawność świetlna oprawy >= 70% - układ elektryczny/ zapłonowy, szeregowo-równoległy, wyposażony w kompensację mocy biernej, cos fi >= 0,85 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej w 3 oznaczonych pozycjach oraz poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. -klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego, - oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy, czyli wymianę jednostronną powietrza pomiędzy komorą źródła światła a otoczeniem. - materiały z których wykonano oprawę muszą gwarantować jej sprawność przez minimum 15 lat. - wymiana źródła światła bez używania narzędzi. - Dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne w komputerowym programie obliczeniowym. - Oprawy wyprodukowane w 2011 lub w 2012 roku. - Oprawa musi posiadać blokadę samoczynnego zamknięcia pokrywy po jej otwarciu, tak by możliwe było konserwowania oprawy z podestu podnośnika koszowego. - Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. - gwarancja udzielona na oprawy powinna wynosić min 36 miesięcy Parametry techniczne: -stopień szczelności dla opraw min. IP 66 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w I lub II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, 50 Hz - odporność klosza na udary mechaniczne współczynnik IK - 10 lub wyższy. Moc opraw 70 W i 100 W Przewiduje się zakup w ilości po ok.50% lamp w/w mocy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 załącznik numer 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik numer 3 Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) oferowanych lamp sodowych - załącznik 4. Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; - W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 100 W


Numer ogłoszenia: 432942 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 360700 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 100 W.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001 Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: Parametry użytkowe opraw ze źródłami sodowymi: -korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jednokomorowej, nie dopuszcza się stosowania opraw dwukomorowych. Korpus oprawy malowany proszkowo wg. Palety RAL na dowolny kolor wybrany przez zamawiającego. - oprawa powinna być przystosowana do montażu na wysięgniku poziomym lub bezpośrednio na słupie ośrednicy 48- 60 mm -klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z poliwęglanu współczynnik IK - 10 lub wyższy, -odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, tłoczony, chemicznie polerowany i anodyzowany, zapewniający rozsył światła o charakterze ulicznym. - sprawność świetlna oprawy >= 70% - układ elektryczny/ zapłonowy, szeregowo-równoległy, wyposażony w kompensację mocy biernej, cos fi >= 0,85 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej w 3 oznaczonych pozycjach oraz poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni - oprawka źródła światła wykonana z porcelany - nie dopuszcza się stosowania oprawek z tworzyw sztucznych. -klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, - nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego, - oprawy oświetlenia drogowego muszą być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy, czyli wymianę jednostronną powietrza pomiędzy komorą źródła światła a otoczeniem. - materiały z których wykonano oprawę muszą gwarantować jej sprawność przez minimum 15 lat. - wymiana źródła światła bez używania narzędzi. - Dane fotometryczne oprawy muszą być dostępne w komputerowym programie obliczeniowym. - Oprawy wyprodukowane w 2011 lub w 2012 roku. - Oprawa musi posiadać blokadę samoczynnego zamknięcia pokrywy po jej otwarciu, tak by możliwe było konserwowania oprawy z podestu podnośnika koszowego. - Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. - gwarancja udzielona na oprawy powinna wynosić min 36 miesięcy Parametry techniczne: -stopień szczelności dla opraw min. IP 66 -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w I lub II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, -oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, 50 Hz - odporność klosza na udary mechaniczne współczynnik IK - 10 lub wyższy. Moc opraw 70 W i 100 W Przewiduje się zakup w ilości po ok.50% lamp w.w. mocy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31.52.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A-PRO Hurtownia Elektryczna Andrzej Kwiatkowski, {Dane ukryte}, 05-530 Góra Kalwaria, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121951,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  127838,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  127838,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  235676,10


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36070020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa lamp sodowych oświetlenia ulicznego (oprawa z żarówką) 70 W i 100 W A-PRO Hurtownia Elektryczna Andrzej Kwiatkowski
Góra Kalwaria
2012-11-05 127 838,00