Maków Mazowiecki: 22/2013r( środki czystościowe)


Numer ogłoszenia: 361138 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
22/2013r( środki czystościowe).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1- środków czystościowych, Pak Nr 3- papieru toaletowego, Pak Nr 4- proszku do prania, mydła w kostkach, soli do zmywarek, proszku do zmywarek, płynu, Pak Nr 5 - worki foliowe, Pak Nr 6 Kuchnia ( zmywaki , wykałaczki, płyny)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.80.00.00-0, 19.52.00.00-7, 33.77.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ NA DRUKU ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ NA DRUKU ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ NA DRUKU ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ NA DRUKU ZP 17 spełnia nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z SIWZ NA DRUKU ZP 17 spełnia nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie z art. 22 ust. 1, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2 pierwsze piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 22/2013 środki czystościowe


Numer ogłoszenia: 437960 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 361138 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
22/2013 środki czystościowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1- środki czystościowe Pak Nr 3- papier toaletowy, Pak Nr 4- proszku do prania, mydła w kostkach, soli do zmywarek, proszku do zmywarek, płynu, Pak Nr 5 - worki foliowe, Pak Nr 6 Kuchnia ( zmywaki , wykałaczki, płyny).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.80.00.00-0, 33.76.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr 1 środki czystościowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU BARLON {Dane ukryte} Nowe Miasto 53, {Dane ukryte}, Nowe Miasto, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34451,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  34451,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  34853,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 3 papier toaletowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FLESZ 03-017 {Dane ukryte} ul. Cieślewskich 25F, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 70550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  76579,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  76579,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  86661,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 4- proszku do prania, mydła w kostkach, soli do zmywarek, proszku do zmywarek, płynu,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGAPIT Sp.zo.o. 10-304{Dane ukryte} ul. M. Zientary - Malewskiej 26, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11029,11


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 4A - Myjka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IG HURT Agencja Promocyjno- Handlowa 07-410 {Dane ukryte} ul. 11 Listopada 39, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7656,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7656,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7656,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 5 - worki foliowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HELPLAST 43-190 {Dane ukryte} ul. Powstańców Śl.11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44004,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  44004,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60854,68


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr 6 Kuchnia ( zmywaki , wykałaczki, płyny)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EUROIMPEX POSKA Sp.zo.o. 05-120 {Dane ukryte} ul. Spacerowa 4, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8128,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8128,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8595,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36113820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr 1 środki czystościowe PPHU BARLON 09-120 Nowe Miasto Nowe Miasto 53
Nowe Miasto
2013-10-28 34 451,00
Pak Nr 3 papier toaletowy FLESZ 03-017 Warszawa ul. Cieślewskich 25F
Warszawa
2013-10-28 76 579,00
Pak Nr 4- proszku do prania, mydła w kostkach, soli do zmywarek, proszku do zmywarek, płynu, AGAPIT Sp.zo.o. 10-304 Olsztyn ul. M. Zientary - Malewskiej 26
Olsztyn
2013-10-28 10 762,00
Pak Nr 4A - Myjka IG HURT Agencja Promocyjno- Handlowa 07-410 Ostrołęka ul. 11 Listopada 39
Ostrołęka
2013-10-28 7 656,00
Pak Nr 5 - worki foliowe HELPLAST 43-190 Mikołów ul. Powstańców Śl.11
Mikołów
2013-10-28 44 004,00
Pak Nr 6 Kuchnia ( zmywaki , wykałaczki, płyny) EUROIMPEX POSKA Sp.zo.o. 05-120 Legionowo ul. Spacerowa 4
Legionowo
2013-10-28 8 128,00