Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci i inne prace porządkowe


Numer ogłoszenia: 362178 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci i inne prace porządkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres rzeczowy usług: - wycięcie samosiejek, chwastów, koszenie trawy, porządkowanie terenu oraz wywóz masy roślinnej do kompostowni, - usuwanie śmieci wraz z porządkowaniem terenu oraz wywóz ich na wysypisko, - usuwanie gruzu wraz z porządkowanie terenu, - usuwanie odpadów wielkogabarytowych wraz z porządkowaniem terenu, - usuwanie wielkogabarytowych elementów żelbetowych (powyżej 150 kg) wraz z porządkowaniem terenu, - rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.61.00.00-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, a zamówienie podstawowe było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniua dla zamówienia podstawowego. W niniejszym postępowaniu zostały spełnione wszystkie ww. przesłanki warunkujące zastosowanie powyższego trybu udzielenia zamówienia

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • FIODOR Usługi Komunalne, ul. Wyszyńskiego 43 m 2, 94-047 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Likwidacja nielagalnych wysypisk śmieci i inne prace porządkowe


Numer ogłoszenia: 379930 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 362178 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja nielagalnych wysypisk śmieci i inne prace porządkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowych: - usuwanie gruzu, śmieci, nadmiaru ziemi, chwastów, liści, gałęzi, wycinanie samosiejek, koszenie trawy; - wywóz śmieci z terenów wysypisk tylko na legalne wysypisko lub kompostownię; - usuwanie odpadów wielkogabarytowych; - usuwanie wielkogabarytowych elementów żelbetowych; - rekultywacje terenu wraz z posianiem trawy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.61.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Komunalne FIODOR Alicja Kowalska, ul. Wyszyńskiego 43 m 2, 94-047 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27810,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  27810,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27810,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku niniejszego zamówienia zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące udzielenie zamówienia w tym trybie.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36217820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Likwidacja nielagalnych wysypisk śmieci i inne prace porządkowe Usługi Komunalne FIODOR Alicja Kowalska
ul. Wyszyńskiego 43 m 2, 94-047 Łódź, woj. łódzkie
2012-10-03 27 810,00