Oświęcim: Wykonanie usług komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 362207 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych w zakresie: 1. Odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim, 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy budynkach zarządzanych przez ZBM Oświęcim wraz z ich transportem do stacji zlewnej, Szczegółowe wymagania związane z realizacją zamówienia : Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oświęcim wprowadzonego Uchwałą Miasta Oświęcim, zwanego dalej Regulaminem (załącznik nr 1 do SIWZ). 1.1. Przedmiar: - Ilość osób - 1.036 /ilość mieszkańców, w trakcie realizacji umowy, może ulec zmianie/ - Ilość odpadów przewidzianych do odbioru z budynku ZBM - 4,40 m3 x 12 miesięcy Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu (harmonogram zostanie ustalony w dniu podpisania umowy). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od Zamawiającego deponowane będą na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Nadwiślańskiej 36 w Oświęcimiu. Zamawiający zapewnia wydzielenie ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych surowców wtórnych (odpadów opakowaniowych), odpadów niebezpiecznych oraz odpadów wielkogabarytowych w rozumieniu § 2 Regulaminu. Wykonawca zapewnia wywóz wydzielonych odpadów, znajdujących się w małych ilościach obok pojemników, w altankach lub zsypach, jeśli ich charakter lub skład nie odbiegają w sposób rażący od odpadów powstających zwyczajowo w gospodarstwach domowych. W ramach zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1) należy uwzględnić koszty wynajmu pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że wynajmowane pojemniki muszą być zgodne z normami DIN. Do kosztów wynajmu należy doliczyć koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności koszty mycia i dezynfekcji pojemnika 2 x w sezonie zgodnie z § 20 pkt 10 Regulaminu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mycie pojemników w systemie zamkniętym przy użyciu specjalistycznego samochodu do mycia pojemników. W ramach odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązuje się również do pozostawienia w czystości miejsca usytuowania pojemników poprzez zbieranie odpadów pozostawionych poza pojemnikami w altankach lub zsypach. Oprócz powyższych czynności Wykonawca zobowiązuje się do organizacji wywozu odpadów w związku ze świętami oraz dniami dodatkowo wolnymi od pracy. 1.2. Przedmiar: - Zbiornik bezodpływowy przy ul. Stara Droga 8 - poj. 22,00 m3 x 4 razy w miesiącu x 12 miesięcy - Zbiornik bezodpływowy przy ul. Konarskiego 32 - poj. 5,5 m3 x 4 razy w miesiącu x 12 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać nieczystości ciekłe podmiotom uprawnionym do prowadzenia stacji zlewnej.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,tj. Wykonawca posiada zezwolenie na odbieranie odpadów wydane na podstawie stosownych przepisów oraz zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie stosownych przepisów, dotyczy odpadów ulegających biodegradacji, niesegrowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b) dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem(własnym lub dzierżawnym) zapewniającym prawidłową realizację zamówienia: - co najmniej 1 specjalistyczny samochód do mycia i dezynfekcji pojemników, - co najmniej 1 pojazd asenizacyjny, - co najmniej 1 samochód z DS, - co najmniej 1 samochód samowyładowczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać ,że dysponuje liczbą: - co najmniej 3 pracowników posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi; - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi HDS.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  f) zezwolenie na odbieranie odpadów wydane na podstawie stosownych przepisów; g) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie stosownych przepisów; h) pisemne zapewnienie podmiotu uprawnionego do prowadzenia stacji zlewnej o przyjęciu nieczystości ciekłych pochodzących z realizacji niniejszego zamówienia; i) wykaz posiadanego sprzętu do niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 4 do SIWZ).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-600 Oświęcim (pokój nr 9).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-600 Oświęcim, sekretariat pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Wykonanie usług komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 5845 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 362207 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych w zakresie: 1. Odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim, 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy budynkach zarządzanych przez ZBM Oświęcim wraz z ich transportem do stacji zlewnej, Szczegółowe wymagania związane z realizacją zamówienia : Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oświęcim wprowadzonego Uchwałą Miasta Oświęcim, zwanego dalej Regulaminem (załącznik nr 1 do SIWZ). 1.1. Przedmiar: - Ilość osób - 1.036 /ilość mieszkańców, w trakcie realizacji umowy, może ulec zmianie/ - Ilość odpadów przewidzianych do odbioru z budynku ZBM - 4,40 m3 x 12 miesięcy Odpady odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu (harmonogram zostanie ustalony w dniu podpisania umowy). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od Zamawiającego deponowane będą na Składowisku Odpadów Komunalnych przy ul. Nadwiślańskiej 36 w Oświęcimiu. Zamawiający zapewnia wydzielenie ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych surowców wtórnych (odpadów opakowaniowych), odpadów niebezpiecznych oraz odpadów wielkogabarytowych w rozumieniu § 2 Regulaminu. Wykonawca zapewnia wywóz wydzielonych odpadów, znajdujących się w małych ilościach obok pojemników, w altankach lub zsypach, jeśli ich charakter lub skład nie odbiegają w sposób rażący od odpadów powstających zwyczajowo w gospodarstwach domowych. W ramach zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1) należy uwzględnić koszty wynajmu pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że wynajmowane pojemniki muszą być zgodne z normami DIN. Do kosztów wynajmu należy doliczyć koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności koszty mycia i dezynfekcji pojemnika 2 x w sezonie zgodnie z § 20 pkt 10 Regulaminu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mycie pojemników w systemie zamkniętym przy użyciu specjalistycznego samochodu do mycia pojemników. W ramach odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązuje się również do pozostawienia w czystości miejsca usytuowania pojemników poprzez zbieranie odpadów pozostawionych poza pojemnikami w altankach lub zsypach. Oprócz powyższych czynności Wykonawca zobowiązuje się do organizacji wywozu odpadów w związku ze świętami oraz dniami dodatkowo wolnymi od pracy. 1.2. Przedmiar: - Zbiornik bezodpływowy przy ul. Stara Droga 8 - poj. 22,00 m3 x 4 razy w miesiącu x 12 miesięcy - Zbiornik bezodpływowy przy ul. Konarskiego 32 - poj. 5,5 m3 x 4 razy w miesiącu x 12 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest przekazywać nieczystości ciekłe podmiotom uprawnionym do prowadzenia stacji zlewnej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 32-602 Oświęcim, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 123944,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  106297,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  106297,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106369,48


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36220720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 373 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-600 Oświęcim (pokój nr 9)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usług komunalnych z budynków zarządzanych przez ZBM Oświęcim. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Oświęcim
2011-01-05 106 297,00