Warszawa: Budowa ulicy 16 KUD


Numer ogłoszenia: 364108 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów , al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5457100, faks 022 5457291.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ursynow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy 16 KUD.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy 16 KUD. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Jezdni o szerokości 6,0 m - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej Behaton- kolor szary - o grub. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm.; - górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm grubości 10 cm.; - dolna warstwa podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 mm grubości 10 cm.; - górna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm.; - dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa o grubości 15 cm.; 2. Obustronnych chodników o szerokości 2,0 m - kostka brukowa betonowa Behaton - kolor szary - o grub. 6 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4 cm.; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 10 cm.; - pospółka grubości 10 cm.; 3. Zjazdów bramowych - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej Behaton - kolor grafitowy - o grub. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4 cm.; - podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm grubości 15 cm.; - górna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm.; - dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa o grubości 15 cm.; 4. Oznakowania pionowego; 5. Oznakowania poziomego; 6. Odwodnienia: kanały deszczowe o 0,30 m. i o 0,20 m z rur PP SN 8 o łącznej dł. 277,1 m; wpusty uliczne pojedyncze o 0,50 m. z osadnikami piasku 9 szt.; studzienki rewizyjno - połączeniowe typowe o 1,20 m w konstrukcji prefabrykowanej, wyposażone we włazy typu ciężkiego DOW 600 - 9 szt. 7. Oświetlenia: ustawienie 11 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych wysokości 8,0 mb na fundamentach prefabrykowanych z jednoramiennymi wysięgnikami i oprawami sodowymi o mocy 70 W; linia kablowa - kabel typu YKY 5 x 25 mm2. 8. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN 15 kV i NN 0,5 kV rurami osłonowymi dwudzielnymi. 9. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 2-otworowej i 1-otworowej oraz przełożenie kabla rozdzielczego. Powyższy opis określa treść załącznika nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, a także: 1. Dokumentacja projektowa wielobranżowa: 1) Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 7a) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy; 2) Przedmiar robót - załącznik nr 7b) do SIWZ; 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7c) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie wprowadzenia stałej organizacji ruchu, robót: drogowych, odwodnieniowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, założenia trawników - w ulicy 16 KUD znajdującej się na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynów i będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8, 45.11.27.10-5, 45.20.00.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.12.40-2, 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8, 45.23.23.00-5, 45.23.14.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy). Wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 20 SIWZ.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał1 (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował min. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 UWAGA! 1 Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w sekcji III pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą: a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); c) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót w branży kanalizacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); d) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 z późn.zm.) i wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w sekcji III pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1) Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, o których mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia są: a) poświadczenie; b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). Ww. dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie. Ponadto w miejsce poświadczeń Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie. III.6.2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.3.4) Ogłoszenia Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi. III.6.3) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany); b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu praz Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np. doradztwo, podwykonawstwo, itp.); c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. III.6.3) INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 1. Zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w pkt 6. SIWZ w szczególności z powodu określonego w §2 ust.3 wzoru umowy oraz w szczególności z powodu: a. wstrzymania robót, w tym ich rozpoczęcie z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego; b. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; c. wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych; d. wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; e. nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami), f. siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takiej jak: klęski żywiołowe; z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania zaistniałych powodów. 2. Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 3. Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia. 4. Zmiany kadry, tj. osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu osoby kierującej budową ze strony Wykonawcy, ma być to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje, o których mowa w pkt 7.2.2. SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ursynow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
- osobiście w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61 pok. nr 334.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2013 godzina 11:30, miejsce: SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO PRZY AL. KEN 61, WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, POK. NR 407.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Budowa ulicy 16 KUD


Numer ogłoszenia: 413988 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 364108 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5457100, faks 022 5457291.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy 16 KUD.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy 16 KUD. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Jezdni o szerokości 6,0 m - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej Behaton- kolor szary - o grub. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm.; - górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm grubości 10 cm.; - dolna warstwa podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 mm grubości 10 cm.; - górna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm.; - dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa o grubości 15 cm.; 2. Obustronnych chodników o szerokości 2,0 m - kostka brukowa betonowa Behaton - kolor szary - o grub. 6 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4 cm.; - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 10 cm.; - pospółka grubości 10 cm.; 3. Zjazdów bramowych - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej Behaton - kolor grafitowy - o grub. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4 cm.; - podbudowa pomocnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm grubości 15 cm.; - górna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o grubości 15 cm.; - dolna warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa o grubości 15 cm.; 4. Oznakowania pionowego; 5. Oznakowania poziomego; 6. Odwodnienia: kanały deszczowe o 0,30 m. i o 0,20 m z rur PP SN 8 o łącznej dł. 277,1 m; wpusty uliczne pojedyncze o 0,50 m. z osadnikami piasku 9 szt.; studzienki rewizyjno - połączeniowe typowe o 1,20 m w konstrukcji prefabrykowanej, wyposażone we włazy typu ciężkiego DOW 600 - 9 szt. 7. Oświetlenia: ustawienie 11 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych wysokości 8,0 mb na fundamentach prefabrykowanych z jednoramiennymi wysięgnikami i oprawami sodowymi o mocy 70 W; linia kablowa - kabel typu YKY 5 x 25 mm2. 8. Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN 15 kV i NN 0,5 kV rurami osłonowymi dwudzielnymi. 9. Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 2-otworowej i 1-otworowej oraz przełożenie kabla rozdzielczego. Powyższy opis określa treść załącznika nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, a także: 1. Dokumentacja projektowa wielobranżowa: 1) Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 7a) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy; 2) Przedmiar robót - załącznik nr 7b) do SIWZ; 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7c) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.23.32.90-8, 45.11.27.10-5, 45.20.00.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.12.40-2, 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8, 45.23.23.00-5, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1174572,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  898990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  898990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1414831,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mkaras@um.warszawa.pl
tel: +48 22 4431400
fax: +48 22 4431402
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 36410820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 83 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ursynow.pl
Informacja dostępna pod: - osobiście w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61 pok. nr 334
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ulicy 16 KUD Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2013-10-11 898 990,00