Łódź: Dostawa zestawu do endoskopii i laparoskopii 44/ZP/2012


Numer ogłoszenia: 364752 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawu do endoskopii i laparoskopii 44/ZP/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa zestawu do endoskopii i laparoskopii o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1A do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne. 3. Szczegółowe wymagania techniczne są zawarte w Załączniku nr 1 C do SIWZ 4. Oferowany sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji. 5. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 6. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. 7. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na sprzedany towar od dnia jego uruchomienia 8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego zestawu do endoskopii i laparoskopii na następujących warunkach: a) trzykrotna naprawa lub wymiana tego samego podzespołu lub elementu istotnego dla pracy urządzenia stanowi podstawę do żądania wymiany sprzętu na nowy, b) czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin, czas naprawy wynosi do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii, w przypadkach uzasadnionych - do 10 dni (w przypadku przekroczenia tego terminu wykonawca powinien zapewnić sprzęt zastępczy), c) koszt dojazdu jest wliczony w koszt naprawy, d) naprawy będą wykonywane przez serwis gwarancyjny tylko w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, e) wizyty serwisowe zapobiegawcze w okresie gwarancji (dwa razy do roku), potwierdzone wpisami w paszport f) w okresie gwarancji przeglądy na koszt wykonawcy (potwierdzone wpisem w paszporcie) - co najmniej 2 razy w roku, 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez 8 lat na następujących warunkach: a) czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin, czas naprawy wynosi do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii, w przypadkach uzasadnionych - do 10 dni (w przypadku przekroczenia tego terminu wykonawca powinien zapewnić sprzęt zastępczy), b) koszt dojazdu jest wliczony w koszt naprawy, c) naprawy będą wykonywane przez serwis pogwarancyjny tylko w czasie uzgodnionym z Zamawiającym d) firma jest zobowiązana do zabezpieczenia w części zamienne na okres 8 lat od podpisania umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę potencjału technicznego Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany zestaw do endoskopii i laparoskopii będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1.1 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - (Załącznik Nr 6 do SIWZ) 2. W celu potwierdzenia, że oferowany zestaw do endoskopii i laparoskopii będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 1). 3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Warunki gwarancji i serwisu - 10


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 375436 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
364752 - 2012 data 25.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  04.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  05.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


Łódź: Dostawa zestawu do endoskopii i laparoskopii 44/ZP/2012


Numer ogłoszenia: 458322 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 364752 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawu do endoskopii i laparoskopii 44/ZP/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa zestawu do endoskopii i laparoskopii o właściwościach i ilościach szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1A do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne. 3. Szczegółowe wymagania techniczne są zawarte w Załączniku nr 1 C do SIWZ 4. Oferowany sprzęt powinien pochodzić z bieżącej produkcji. 5. Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 6. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. 7. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na sprzedany towar od dnia jego uruchomienia 8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego zestawu do endoskopii i laparoskopii na następujących warunkach: a) trzykrotna naprawa lub wymiana tego samego podzespołu lub elementu istotnego dla pracy urządzenia stanowi podstawę do żądania wymiany sprzętu na nowy, b) czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin, czas naprawy wynosi do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii, w przypadkach uzasadnionych - do 10 dni (w przypadku przekroczenia tego terminu wykonawca powinien zapewnić sprzęt zastępczy), c) koszt dojazdu jest wliczony w koszt naprawy, d) naprawy będą wykonywane przez serwis gwarancyjny tylko w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, e) wizyty serwisowe zapobiegawcze w okresie gwarancji (dwa razy do roku), potwierdzone wpisami w paszport f) w okresie gwarancji przeglądy na koszt wykonawcy (potwierdzone wpisem w paszporcie) - co najmniej 2 razy w roku, 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpłatnego serwisu pogwarancyjnego przez 8 lat na następujących warunkach: a) czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin, czas naprawy wynosi do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii, w przypadkach uzasadnionych - do 10 dni (w przypadku przekroczenia tego terminu wykonawca powinien zapewnić sprzęt zastępczy), b) koszt dojazdu jest wliczony w koszt naprawy, c) naprawy będą wykonywane przez serwis pogwarancyjny tylko w czasie uzgodnionym z Zamawiającym d) firma jest zobowiązana do zabezpieczenia w części zamienne na okres 8 lat od podpisania umowy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - zestaw do endoskopii i laparoskopii


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Varimed Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 53-332 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 476671,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  468486,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  468486,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  537324,02


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36475220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - zestaw do endoskopii i laparoskopii Varimed Sp. z o.o.
Wrocław
2012-11-19 468 486,00