Łódź: Rękawiczki medyczne -62/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 365370 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rękawiczki medyczne -62/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczno-laboratoryjne lateksowe lekko pudrowane Pakiet 2 - Rękawice lateksowe bezpudrowe niesterylne - diagnostyczno - laboratoryjne Pakiet 3 - Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne Pakiet 4 - Rękawice sterylne (zaliczane do klasy IIa) Pakiet 5 - Rękawice sterylne bezpudrowe bezlateksowe Pakiet 6 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykazu wykonanych dwóch dostaw na zakup rękawiczek medycznych w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) o wartości minimum 20 000,00 PLN , słownie: dwadzieścia tysięcy PLN, każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na wykazie stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. dostawy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: - DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, - CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, - ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), - POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment ww. dokumenty nie są wymagane 2. W celu potwierdzenia, że oferowane rękawiczki medyczne będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 2.1 próbek potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów technicznych lub oferowanych wyższych; 2.2 dokumenty potwierdzające zgodność z normami PN-EN 455, PN-EN 420, PN-EN 374 AQL = 1,5 (zgodność potwierdzona badaniami) - dotyczy Pakietu 1, 2 i 3 2.3 dokumenty potwierdzające poziom zawartości protein potwierdzony badaniami - dotyczy Pakietu 1, 2, 4 i 6 , 2.4 dokumenty potwierdzające badania do serii dostarczonych próbek z datą produkcji nie starszą niż 2011 rok - dotyczy Pakietu 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 2.5 dokumenty stwierdzające sterylizowanie radiacyjne rękawic - dotyczy Pakietu 4, 5 i 6, 2.6 Opis techniczny producenta zaoferowanych rękawiczek medycznych - dotyczy Pakietu 1, 2 i 3, 2.7 Odporność na zrywanie potwierdzone badaniami- dotyczy Pakietu - 1, 2, 3, 4 i 5. 2.8 Odporność na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone badaniami) - dotyczy Pakietu 4 i 5, 2.9 aktualne katalogi - dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. pozycja 2). 3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Jakość - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczno-laboratoryjne lateksowe lekko pudrowane.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice diagnostyczno-laboratoryjne lateksowe lekko pudrowane wielkość - 266143,70 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 - Rękawice lateksowe bezpudrowe niesterylne - diagnostyczno - laboratoryjne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice lateksowe bezpudrowe niesterylne - diagnostyczno - laboratoryjne wielkość 6773,59 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3 - Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne wielkość - 75448,40 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4 - Rękawice sterylne (zaliczane do klasy IIa).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice sterylne (zaliczane do klasy IIa) wielkość - 16477,46 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 5 - Rękawice sterylne bezpudrowe bezlateksowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice sterylne bezpudrowe bezlateksowe wielkość - 53850,72 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 6 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu, wielkość - 33881,76 PLN netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.14.20-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 20


Numer ogłoszenia: 371292 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
365370 - 2011 data 04.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym...


Łódź: Rękawiczki medyczne -62/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 5448 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 365370 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rękawiczki medyczne -62/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczno-laboratoryjne lateksowe lekko pudrowane Pakiet 2 - Rękawice lateksowe bezpudrowe niesterylne - diagnostyczno - laboratoryjne Pakiet 3 - Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne Pakiet 4 - Rękawice sterylne (zaliczane do klasy IIa) Pakiet 5 - Rękawice sterylne bezpudrowe bezlateksowe Pakiet 6 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu,..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.14.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - Rękawice lateksowe bezpudrowe niesterylne - diagnostyczno - laboratoryjne.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o., S.K.A, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7315,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10852,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  10852,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10852,38


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 - Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Skamex Sp. z o.o., S.K.A., ,, {Dane ukryte}, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81484,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94710,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  94710,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98124,37


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4 - Rękawice sterylne (zaliczane do klasy IIa).


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABOOK Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 04-985 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17795,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24471,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  24471,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38329,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5 - Rękawice sterylne bezpudrowe bezlateksowe.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ,, {Dane ukryte}, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58158,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51667,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  51667,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51667,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu,.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABOOK Sp. z o.o., ,, {Dane ukryte}, 04-985 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 36592,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36763,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  36763,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49878,82


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36537020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141420-0 Rękawice chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 2 - Rękawice lateksowe bezpudrowe niesterylne - diagnostyczno - laboratoryjne. Skamex Sp. z o.o., S.K.A
Łódź
2012-01-05 10 852,00
Pakiet 3 - Rękawice niejałowe nitrylowe - bezpudrowe, bezwonne. Skamex Sp. z o.o., S.K.A., ,
Łódź
2012-01-05 94 710,00
Pakiet 4 - Rękawice sterylne (zaliczane do klasy IIa). ABOOK Sp. z o.o.
Warszawa
2012-01-05 24 471,00
Pakiet 5 - Rękawice sterylne bezpudrowe bezlateksowe. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ,
Zabrze
2012-01-05 51 667,00
Pakiet 6 - Rękawice sterylne do neurochirurgii, mikrochirurgii i okulistyki z lateksu,. ABOOK Sp. z o.o., ,
Warszawa
2012-01-05 36 763,00