TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 366176-2012
PD Data publikacji 17/11/2012
OJ Dz.U. S 222
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 14/11/2012
DD Termin składania wniosków o dokumentację 12/12/2012
DT Termin 12/12/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL425
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/11/2012    S222    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2012/S 222-366176

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
POLSKA

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bytów, Szczecinek, Czarnobór.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictw: Bytów, Szczecinek, Czarnobór.

Kod NUTS PL425,PL631

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów planów urządzenia lasu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej.
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów (Obręb: Borzytuchom, Bytów, Gołębia Góra) dla powierzchni ogólnej 28 301 ha - na okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej.
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek (Obręb: Szczecinek, Wierzchowo, Dyminek) dla powierzchni ogólnej 21 337 ha - na okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3 Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej.
Opis: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór (Obręb: Czarnobór) dla powierzchni ogólnej 17 696 ha - na okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 061 750,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 25 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów (Obręb: Borzytuchom, Bytów, Gołębia Góra) dla powierzchni ogólnej 28 301 ha - na okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 118 600,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 25 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek (Obręb: Szczecinek, Wierzchowo, Dyminek) dla powierzchni ogólnej 21 337 ha - na okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 663 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 25 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Część nr: 3 Nazwa: Nadleśnictwo Czarnobór
1)Krótki opis
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór (Obręb: Czarnobór) dla powierzchni ogólnej 17 696 ha - na okres od 1.1.2015 r. do 31.12.2024 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 279 950,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 25 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 35 000.00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 PLN).
Dla zadania częściowego nr 2: 27 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100 PLN).
Dla zadania częściowego nr 3: 21 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 PLN).
9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.12.2012 do godz. 8:30.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
9.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
9.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
9.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.7.2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 2.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz w rozp. Min. Środowiska z dn. 9.8.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz.U.2012.949).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
2.1. Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:
Wykonał należycie, co najmniej trzy plany urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 500 000 PLN netto oraz dodatkowo (oprócz wymienionych wyżej) wykonał należycie jedno opracowanie siedliskowe dla nadleśnictwa, na powierzchni, co najmniej 500 ha.
2.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
Wskaże, co najmniej 4 osoby do wykonania zamówienia - liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw. Osoby przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać, co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.) oraz dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże po 1 osobie na każde z nadleśnictw - do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoby te muszą posiadać, co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.) oraz dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże, co najmniej 1 osobę, posiadającą nie mniejszy niż dziesięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem PUL dla nadleśnictw - do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania nadzoru, wymagane wyższe wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości minimum 600 000 PLN oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 1 500 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZI-2710-15/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.12.2012 - 08:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.12.2012 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.12.2012 - 09:00

Miejscowość:

Szczecinek Mickiewicza 2.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia poprzez ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej.
4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 31.1.2015 – dla zadania częściowego: 1 data zakończenia: 31.1.2015 – dla zadania częściowego: 2 data zakończenia: 31.1.2015 – dla zadania częściowego: 3
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.11.2012
TI Tytuł PL-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 5164-2013
PD Data publikacji 08/01/2013
OJ Dz.U. S 5
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 04/01/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL425
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

08/01/2013    S5    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2013/S 005-005164

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
POLSKA

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bytów, Szczecinek, Czarnobór.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictw: Bytów, Szczecinek, Czarnobór.

Kod NUTS PL425,PL631

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów planów urządzenia lasu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 367 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZI-2710-15/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 222-366176 z dnia 17.11.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZI-2710-15/12 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie projektów planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe
Sękocin Stary, ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 412 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 399 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZI-2710-15/12 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe
Sękocin Stary, ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 108 800 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 109 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZI-2710-15/12 Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe
Sękocin Stary, ul. Leśników 21
05-090 Raszyn
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: www.buligl.pl
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 853 300 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 859 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.1.2013

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 36617620121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 25 miesięcy
Wadium: 83300 ZŁ
Szacowana wartość* 2 776 666 PLN  -  4 165 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 12/12/2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektów planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe
Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn, woj. MAZOWIECKIE
2012-12-31 1 399 000,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe
Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn, woj. MAZOWIECKIE
2012-12-31 1 109 000,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe
Sękocin Stary, ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn, woj. MAZOWIECKIE
2012-12-31 859 000,00