Słupsk: Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych (akordeony 2 szt.; kod CPV: 37311200-3 akordeony, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku (ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrumenty mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Numer ogłoszenia: 366614 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia , ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.psmslupsk.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych (akordeony 2 szt.; kod CPV: 37311200-3 akordeony, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku (ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrumenty mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych (akordeony 2 szt.; kod CPV: 37311200-3 akordeony, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku (ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrumenty mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego), który stanowi integralną część SIWZ. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I.J.Paderewskiego w Słupsku, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk), transport i dostawa do siedziby Zamawiającego oraz strojenie instrumentu..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.12.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz, co najmniej dwóch dostaw instrumentów muzycznych, o wartości minimum 20 000 zł brutto każda dostawa, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmslupsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, pokój 10.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Słupsk: Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych akordeony 2 szt.


Numer ogłoszenia: 398782 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 366614 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8432861, 8432109, faks 059 8432199.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych akordeony 2 szt..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych (akordeony 2 szt.; kod CPV: 37311200-3 akordeony, dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Słupsku (ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Instrumenty mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia; wymagania stawiane przez Zamawiającego), który stanowi integralną część SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.12.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anderski Roman Anderski., {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik., {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23170,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28360,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28360,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28360,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@psm.slupsk.pl
tel: 59 8432861, 8432109
fax: 598 432 199
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36661420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.psmslupsk.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku, ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37311200-3 Akordeony
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych akordeony 2 szt. Anderski Roman Anderski., ul. Gliwicka 246, 44-207 Rybnik.
Rybnik
2013-10-02 28 360,00