Kielce: zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie POKL Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka.


Numer ogłoszenia: 366736 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie POKL Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności: 1. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celu głównego projektu : Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach poprzez wykorzystanie doświadczeń partnera zagranicznego i wspólne z nim wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania i rozszerzania kompetencji uczestników Projektu - uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - warsztatów rozwijających kompetencje i umiejętności uczestników Projektu, zgodnie z ich umiejętnościami i potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu uczenia się Uczestników projektu, według ustalonego harmonogramu, 3. dokonywanie oceny postępów Uczestników projektu, 4. dokumentowanie przeprowadzenia każdego zajęcia z Uczestnikami projektu poprzez wpisy do dziennika zajęć, 5. gromadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanego zadania, 6. współpraca z personelem zarządzającym projektem, 7. Promowanie projektu i praca zgodna z wytycznymi projektu, 8. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części, opisanych poniżej: Część 1 Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów basso continuo, - obejmujące 3 edycje, w każdej po 4 grupy 2-osobowe, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy, łącznie 420 godzin dydaktycznych. Część 2 Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki dawnej na instrumenty dęte, - obejmujące 3 edycje, w każdej 1 grupa 3-osobowa, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 105 godzin dydaktycznych. Część 3 Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów solfeżowych, - obejmujące 3 edycje, w każdej 5 grup 8 osobowych, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 525 godzin dydaktycznych. Część 4 Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki rozrywkowej, - obejmujące 3 edycje, w każdej 1 grupa 7-osobowa, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 105 godzin dydaktycznych. Część 5 Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów zespołów kameralnych (trio smyczkowe i kwartet smyczkowy), - obejmujące 3 edycje, w każdej 1 grupę 3-osobową oraz 1 grupę 4-osobową, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 210 godzin dydaktycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w okresie 1.10.2013 r. - 31.05.2015 r. wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. Pod pojęciem godziny Zamawiający rozumie 45 minut. Obowiązki dodatkowe Wykonawca wybrany w drodze przetargu w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu świadczenia usługi oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez Koordynatora Projektu. Po jego akceptacji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w terminach określonych w Harmonogramie. Wykonawca będzie musiał skorygować swój harmonogram zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy musi przedłożyć Zamawiającemu autorski program zajęć zgodny z celami projektu, dostosowany do potrzeb uczestników Projektu..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, 1. w odniesieniu do Części 1 zamówienia co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe zgodnie ze specjalnością, będącymi absolwentami Akademii Muzycznych w Polsce, ze stażem pracy w zawodzie w szkole artystycznej co najmniej 5-letnim i stopniu awansu zawodowego co najmniej kontraktowym lub dorobkiem naukowym; 2. w odniesieniu do Części 2 zamówienia co najmniej 3 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe zgodnie ze specjalnością, będącymi absolwentami Akademii Muzycznych w Polsce, ze stażem pracy w zawodzie w szkole artystycznej co najmniej 1-rocznym i stopniu awansu zawodowego co najmniej kontraktowym, lub dorobkiem naukowym; 3. w odniesieniu do Części 3 zamówienia co najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe zgodnie ze specjalnością, będącymi absolwentami Akademii Muzycznych w Polsce, ze stażem pracy w zawodzie w szkole artystycznej co najmniej 3-letnim i stopniu awansu zawodowego co najmniej kontraktowym lub dorobkiem naukowym; 4. w odniesieniu do Części 4 zamówienia co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe zgodnie ze specjalnością, będącymi absolwentami Akademii Muzycznych w Polsce, ze stażem pracy w zawodzie w szkole artystycznej co najmniej 2-letnim i stopniu awansu zawodowego co najmniej kontraktowym lub dorobkiem naukowym; 5. w odniesieniu do Części 5 zamówienia co najmniej 4 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe zgodnie ze specjalnością, będącymi absolwentami Akademii Muzycznych w Polsce, ze stażem pracy w zawodzie w szkole artystycznej co najmniej 2-letnim i stopniu awansu zawodowego co najmniej kontraktowym lub dorobkiem naukowym Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W odniesieniu do wszystkich Części zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej 2)zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnienie funkcji zgodnie z zawarta umową. W przypadku zmiany, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Rozdziale V.2 SIWZ dla poszczególnych części zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, ul. Wojewódzka 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.09.2013 godzina 10:00, miejsce: ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH, ul. Wojewódzka 12, Kielce, sekretariat - pokój A2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów basso continuo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obejmujące 3 edycje, w każdej po 4 grupy 2-osobowe, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy, łącznie 420 godzin dydaktycznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki dawnej na instrumenty dęte.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obejmujące 3 edycje, w każdej 1 grupa 3-osobowa, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 105 godzin dydaktycznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów solfeżowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obejmujące 3 edycje, w każdej 5 grup 8 osobowych, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 525 godzin dydaktycznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki rozrywkowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obejmujące 3 edycje, w każdej 1 grupa 7-osobowa, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 105 godzin dydaktycznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów zespołów kameralnych (trio smyczkowe i kwartet smyczkowy).


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  obejmujące 3 edycje, w każdej 1 grupę 3-osobową oraz 1 grupę 4-osobową, w wymiarze godzin 35 dla każdej grupy w każdej edycji, łącznie 210 godzin dydaktycznych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.00.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kielce: zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie POKL


Numer ogłoszenia: 385122 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 366736 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie POKL.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności: 1. 1. Przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizację celu głównego projektu : Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach poprzez wykorzystanie doświadczeń partnera zagranicznego i wspólne z nim wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania i rozszerzania kompetencji uczestników Projektu - uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach 2. 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych - warsztatów rozwijających kompetencje i umiejętności uczestników Projektu, zgodnie z ich umiejętnościami i potrzebami edukacyjnymi, z wykorzystaniem form, metod i środków odpowiednich dla każdego stylu uczenia się Uczestników projektu, według ustalonego harmonogramu, 3. 3. dokonywanie oceny postępów Uczestników projektu, 4. 4. dokumentowanie przeprowadzenia każdego zajęcia z Uczestnikami projektu poprzez wpisy do dziennika zajęć, 5. 5. gromadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanego zadania, 6. 6. współpraca z personelem zarządzającym projektem, 7. 7. Promowanie projektu i praca zgodna z wytycznymi projektu, 8. 8. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów basso continuo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIATEKA Tomasz Kosiński, {Dane ukryte}, 25-660 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki dawnej na instrumenty dęte


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIATEKA Tomasz Kosiński, {Dane ukryte}, 25-660 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów solfeżowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIATEKA Tomasz Kosiński, {Dane ukryte}, 25-660 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  42000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki rozrywkowej,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIATEKA Tomasz Kosiński, {Dane ukryte}, 25-660 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów zespołów kameralnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIATEKA Tomasz Kosiński, {Dane ukryte}, 25-660 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36673620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 620 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, ul. Wojewódzka 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów basso continuo MEDIATEKA Tomasz Kosiński
Kielce
2013-09-23 33 600,00
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki dawnej na instrumenty dęte MEDIATEKA Tomasz Kosiński
Kielce
2013-09-23 8 400,00
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów solfeżowych MEDIATEKA Tomasz Kosiński
Kielce
2013-09-23 42 000,00
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów muzyki rozrywkowej, MEDIATEKA Tomasz Kosiński
Kielce
2013-09-23 8 400,00
Zatrudnienie nauczycieli do przeprowadzenia warsztatów zespołów kameralnych MEDIATEKA Tomasz Kosiński
Kielce
2013-09-23 16 800,00