Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://zlaoswiecim.pl/

Ogłoszenie nr 367205 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.
Oświęcim: Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 35713847200000, ul. ul. Garbarska  1, 32600   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8444295, 8430006, e-mail janbea@interia.pl, faks 338 444 295.
Adres strony internetowej (URL): http://zlaoswiecim.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny pbliczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://zlaoswiecim.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://zlaoswiecim.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu , ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 r.

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

1II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku: 2. Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego: a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim, b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim, c) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim, d) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim. 2) Łączna powierzchnia do utrzymania czystości – ok. 5.180 m2 (bez obmiaru terenów zewnętrznych). 3) Środowisko do utrzymania w czystości zostanie podzielone na cztery strefy higieniczne: a) Obszar ścisłej czystości medycznej (ok. 70%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej. Wymagana będzie dezynfekcja ciągła powierzchni dotykowych (w każdym dniu sprzątania) oraz dezynfekcja pozostałych powierzchni czyszczenia okresowo 1 razy na tydzień. Jako powierzchnię dotykową Zamawiający rozumie powierzchnię czyszczenia w pomieszczeniu narażoną na fizyczny kontakt z elementem skażonym (materiał potencjalnie zakaźny, zużyte opatrunki, odpady medyczne itp.), tj. łóżka, kozetki, krzesła, blaty, umywalki, pojemniki na odpady, podłogi, drzwi (klamki i powierzchnia okołoklamkowa), powierzchnie pokryte flizami itp. (do 2 m wysokości) itp. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izolatki, separatki, magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, brudowniki oraz inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne do użytku medycznego. Pomieszczenia do magazynowania niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być poddane dezynfekcji, a następnie umyte po każdym usunięciu odpadów. b) Obszar zwykłej czystości medycznej (ok. 20%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej oraz średniego standardu czystości bakteriologicznej; wymagana będzie dezynfekcja okresowa całości powierzchni do czyszczenia nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, toalety - codziennie (o wymaganiach odnośnie każdego z pomieszczeń Wykonawca będzie informowany przy realizacji usługi). Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz łazienki i sanitariaty. c) Obszar ścisłej czystości fizycznej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego standardu czystości fizycznej przy zachowaniu czystości bakteriologicznej. Dezynfekcja w odniesieniu do wybranych pomieszczeń i powierzchni nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się pomieszczenia administracyjne, biura, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, składy niemedyczne i inne podobne stale użytkowane. d) Obszar czystości ogólnej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem podstawowego standardu czystości przy zachowaniu czystości bakteriologicznej tylko w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach; dezynfekcja wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na pisemne żądanie zamawiającego i tylko w odniesieniu do wybranych powierzchni i pomieszczeń - do obszaru zalicza się pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia strychowe, pomieszczenia nieużywane i inne podobne. Zakłada się sprzątanie obszaru czystości ogólnej minimum dwa razy w miesiącu w odstępie ok. dwutygodniowym. Powyższy podział nie uwzględnia terenów zewnętrznych; specyfikę utrzymania czystości terenów zewnętrznych określa ppkt 4. Szczegółowo sposób utrzymania wybranych elementów powierzchni czyszczenia określa pkt 5 siwz. 4) W ramach sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących robót: a) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków, b) zamiatanie chodników i dróg dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień (z wyłączeniem okresu zimowego), c) odchwaszczanie chodników 2 razy w roku w okresie wegetacji (1 x czerwiec; 1 x wrzesień), d) koszenie trawy 6 razy do roku w okresie wegetacji (maj – 1x; czerwiec – 2x; lipiec – 1x; sierpień – 1x; wrzesień – 1x; za wyjątkiem m-ca czerwca odstępy między koszeniami nie krótsze niż 21 dni), wraz z zapewnieniem niezwłocznego wywozu skoszonej trawy, e) usuwanie opadłych liści (w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) z zapewnieniem ich niezwłocznego wywozu, f) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – codziennie przed otwarciem przychodni, a razie konieczności kilka razy w ciągu dnia (wyposażenie w środki antypoślizgowe jak piasek, sól lub mieszanki leży po stronie Wykonawcy), g) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń Przychodni (na bieżąco w zależności od potrzeb), h) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 jeden raz w roku, i) porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego dezynfekcją min. raz w miesiącu (dla Przychodni nr 3 oraz nr 4). 5) Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Sprzątanie należy przeprowadzać po godzinach pracy placówek, aby nie zakłócać ustalonego porządku pracy w przychodniach. Wykonawca z chwilą wejścia do każdej z placówek przejmuję pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Zamawiający zobowiązany jest umożliwić dokonania wizji placówek, jeśli zostanie wcześniej poinformowany o terminie wizji, a sama wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii zamawiającego wszelkie roszczenia wykonawców uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą uznawane.


II.5) Główny kod CPV:
90900000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na usługę sprzątania tj. powtórzeniu podobnych usług do wysokości 50 %.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
Realizacja przedmiotu zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ oraz jeżeli wykaże, że posiada: • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja banku winna potwierdzać posiadanie przez wykonawcę środków lub zdolność kredytową wykonawcy, na poziomie 80% ceny brutto zamówienia. • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa powinna zawierać klauzulę ubezpieczenia od ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych. Dopuszcza się złożenie zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia w pow. zakresie w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty z tym jednak zastrzeżeniem, że złożenie aktualnej polisy warunkuje zawarcie umowy. Zamawiający przypomina o obowiązku dołączenia dowodów potwierdzających opłacenie składek (np. potwierdzeń przelewów). Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia dotyczącej tych podmiotów informacji, o której mowa w ust. 4.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ oraz: • Wykaz 3 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . W treści wykazu Wykonawca oświadcza, iż osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – są przeszkolone w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, posiadają ważne badania i szczepienia ochronne oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, w szczególności zostały przeszkolone w zakresie pracy w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. zagadnienia dezynfekcji sprzętu medycznego, dezynfekcji pomieszczeń o wysokim zagrożeniu sanitarnym, postępowania z materiałem skażonym itp.). W odniesieniu do osób wykazanych w części 2 wykazu osób należy złożyć pisemne zapewnienie podmiotów wykazanych w tej samej tabeli o udostępnieniu tych osób do wykonania zamówienia - udostępnienie takie powinno wyraźnie wskazywać nazwę Zamawiającego, tytuł zamówienia podany w siwz oraz potwierdzać bez wątpliwości imię i nazwisko osób udostępnionych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zgodnie z SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zgodnie z SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa90.00
Jakość środków10.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy złożyć w osobnej części i odpowiednio je oznaczyć np. dokumenty poufne.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22/12/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 9884 - 2017 z dnia 2017-01-18 r.
Oświęcim: Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 367205-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 35713847200000, ul. ul. Garbarska  1, 32600   Oświęcim, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 033 8444295, 8430006, faks 338 444 295, e-mail janbea@interia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zlaoswiecim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku: 2. Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego: a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim, b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim, c) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim, d) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim. 2) Łączna powierzchnia do utrzymania czystości – ok. 5.180 m2 (bez obmiaru terenów zewnętrznych). 3) Środowisko do utrzymania w czystości zostanie podzielone na cztery strefy higieniczne: a) Obszar ścisłej czystości medycznej (ok. 70%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej. Wymagana będzie dezynfekcja ciągła powierzchni dotykowych (w każdym dniu sprzątania) oraz dezynfekcja pozostałych powierzchni czyszczenia okresowo 1 razy na tydzień. Jako powierzchnię dotykową Zamawiający rozumie powierzchnię czyszczenia w pomieszczeniu narażoną na fizyczny kontakt z elementem skażonym (materiał potencjalnie zakaźny, zużyte opatrunki, odpady medyczne itp.), tj. łóżka, kozetki, krzesła, blaty, umywalki, pojemniki na odpady, podłogi, drzwi (klamki i powierzchnia okołoklamkowa), powierzchnie pokryte flizami itp. (do 2 m wysokości) itp. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izolatki, separatki, magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, brudowniki oraz inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne do użytku medycznego. Pomieszczenia do magazynowania niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być poddane dezynfekcji, a następnie umyte po każdym usunięciu odpadów. b) Obszar zwykłej czystości medycznej (ok. 20%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej oraz średniego standardu czystości bakteriologicznej; wymagana będzie dezynfekcja okresowa całości powierzchni do czyszczenia nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, toalety - codziennie (o wymaganiach odnośnie każdego z pomieszczeń Wykonawca będzie informowany przy realizacji usługi). Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz łazienki i sanitariaty. c) Obszar ścisłej czystości fizycznej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego standardu czystości fizycznej przy zachowaniu czystości bakteriologicznej. Dezynfekcja w odniesieniu do wybranych pomieszczeń i powierzchni nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się pomieszczenia administracyjne, biura, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, składy niemedyczne i inne podobne stale użytkowane. d) Obszar czystości ogólnej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem podstawowego standardu czystości przy zachowaniu czystości bakteriologicznej tylko w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach; dezynfekcja wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na pisemne żądanie zamawiającego i tylko w odniesieniu do wybranych powierzchni i pomieszczeń - do obszaru zalicza się pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia strychowe, pomieszczenia nieużywane i inne podobne. Zakłada się sprzątanie obszaru czystości ogólnej minimum dwa razy w miesiącu w odstępie ok. dwutygodniowym. Powyższy podział nie uwzględnia terenów zewnętrznych; specyfikę utrzymania czystości terenów zewnętrznych określa ppkt 4. Szczegółowo sposób utrzymania wybranych elementów powierzchni czyszczenia określa pkt 5 siwz. 4) W ramach sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących robót: a) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków, b) zamiatanie chodników i dróg dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień (z wyłączeniem okresu zimowego), c) odchwaszczanie chodników 2 razy w roku w okresie wegetacji (1 x czerwiec; 1 x wrzesień), d) koszenie trawy 6 razy do roku w okresie wegetacji (maj – 1x; czerwiec – 2x; lipiec – 1x; sierpień – 1x; wrzesień – 1x; za wyjątkiem m-ca czerwca odstępy między koszeniami nie krótsze niż 21 dni), wraz z zapewnieniem niezwłocznego wywozu skoszonej trawy, e) usuwanie opadłych liści (w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) z zapewnieniem ich niezwłocznego wywozu, f) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów komunikacyjnych – codziennie przed otwarciem przychodni, a razie konieczności kilka razy w ciągu dnia (wyposażenie w środki antypoślizgowe jak piasek, sól lub mieszanki leży po stronie Wykonawcy), g) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń Przychodni (na bieżąco w zależności od potrzeb), h) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 jeden raz w roku, i) porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego dezynfekcją min. raz w miesiącu (dla Przychodni nr 3 oraz nr 4). 5) Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Sprzątanie należy przeprowadzać po godzinach pracy placówek, aby nie zakłócać ustalonego porządku pracy w przychodniach. Wykonawca z chwilą wejścia do każdej z placówek przejmuję pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Zamawiający zobowiązany jest umożliwić dokonania wizji placówek, jeśli zostanie wcześniej poinformowany o terminie wizji, a sama wizja nastąpi w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego. W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii zamawiającego wszelkie roszczenia wykonawców uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie będą uznawane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90900000-6
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
187566.83

Waluta
złoty


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
ERA sp. z o.o; Novia sp. z o.o.,  ,  {Dane ukryte},  41-500,  Chorzów,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
230707.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem
230707.20
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
230707.20

Waluta:
złoty


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zlaoswiecim.pl
tel: 33 844 42 95, 33 843 00 06
fax: 33 843 00 68
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36720520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: http://zlaoswiecim.pl/
Informacja dostępna pod: http://zlaoswiecim.pl/
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
90900000-6 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 r. ERA sp. z o.o; Novia sp. z o.o.
Chorzów
2017-01-18 230 707,00