Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

Ogłoszenie nr 367895 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.
Jabłonna: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
1) Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-260-96-41, REGON 431159959,
2) Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-26-11-460, REGON 431160017,,
3) Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 ,
4) Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000,
5) Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000,
6) Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965,
7) Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy pzp Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2016 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1)Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-260-96-41, REGON 431159959 2)Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-26-11-460, REGON 431160017, 3)Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 4)Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 5)Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 6)Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 7)Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971, Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia.

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz dla pełnomocnictwa.
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny:
FPW.271.8.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pn: dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1,2,3 do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne. Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy pzp Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2016 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1)Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-260-96-41, REGON 431159959 2)Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-26-11-460, REGON 431160017, 3)Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 4)Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 5)Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 6)Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 7)Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971, Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wersja dla umowy z Gminą Jabłonna: Wynagrodzeniem dla Wykonawcy w umowie zawieranej z Gminą Jabłonna jest suma cen zadania I, zadana II i zadania III. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, dla zadania nr I, która wynosi ……………..zł/kWh, dla zadania nr II, która wynosi ……………..zł/kWh i dla zadania nr III, która wynosi ……………..zł/kWh. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi: brutto: ………………………….. zł (słownie …………………………………………………….); netto: ……………………… zł podatek VAT …………….....% ………………………………..zł Cena określona powyżej, ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian., Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w formularzu ofertowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę upustów od cen obowiązujących w aktualnych Taryfach lub cennikach sprzedawców. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania trzech zadań: I zadanie : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – dotyczy punktów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 466 125 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 1. II zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 99 085 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 2. III zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię dla punktów odbioru wyszczególnionych w załączniku nr 3 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 235 827 kWh. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna dla zadania I, II, III wynosi 801 037 kWh (na dwa lata). Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla zadania I, II i III ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania energii w większej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić sprzedawcy u OSD w terminie do 31.12.2016 r. Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 30 ust. 9 Pzp – ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest prąd (energia elektryczna) nie opisuje cech produktu (dostawy).


II.5) Główny kod CPV:
65310000-9

Dodatkowe kody CPV:
09000000-3, 09310000-5, 09300000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 171062.46
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualną (ważną na dzień upływu terminu składania ofert) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualną (ważną na dzień upływu terminu składania ofert) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 ppkt. 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - przepis §7 ust.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126) stosuje się. 8.5 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 8.2 1) oraz 8.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt. 8.1 2) SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt. 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa; Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 8.6 Poleganie na potencjale innych podmiotów: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1 1) oraz pkt 8.2 SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować przedmiot dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia odbywa się zgodnie z art. 36 b ustawy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i rozdziale VII niniejszej SIWZ. Propozycję treści dokumentu (zobowiązania), z którego powyższe musi wynikać jednoznacznie i bezspornie, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11). UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 8.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksów do umów w ramach niniejszego postępowania na podstawie art. 144 ust.1 pkt 6) nie przekraczających 10% wartości zamówienia określonej w umowie w zakresie dostawy prądu po cenach jednostkowych za kWh obowiązujących w umowie podstawowej. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej, b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy c) zmiany stawki podatku VAT – zgodnie z art. 142. ust.5 Pzp. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 23528 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.
Jabłonna: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 367895 - 2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
1) Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-260-96-41, REGON 431159959, 2) Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-26-11-460, REGON 431160017,, 3) Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 , 4) Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 5) Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 6) Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 7) Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 815 610 577, faks 815 610 065, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl
Adres strony internetowej (URL): https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy pzp Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2016 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1)Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-260-96-41, REGON 431159959 2)Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-26-11-460, REGON 431160017, 3)Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 4)Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 5)Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 6)Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 7)Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971, Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

FPW.271.8.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pn: dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1,2,3 do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne. Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy pzp Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2016 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1)Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-260-96-41, REGON 431159959 2)Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-26-11-460, REGON 431160017, 3)Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 4)Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 5)Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 6)Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 7)Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971, Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wersja dla umowy z Gminą Jabłonna: Wynagrodzeniem dla Wykonawcy w umowie zawieranej z Gminą Jabłonna jest suma cen zadania I, zadana II i zadania III. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, dla zadania nr I, która wynosi ……………..zł/kWh, dla zadania nr II, która wynosi ……………..zł/kWh i dla zadania nr III, która wynosi ……………..zł/kWh. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi: brutto: ………………………….. zł (słownie …………………………………………………….); netto: ……………………… zł podatek VAT …………….....% ………………………………..zł Cena określona powyżej, ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian., Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w formularzu ofertowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę upustów od cen obowiązujących w aktualnych Taryfach lub cennikach sprzedawców. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania trzech zadań: I zadanie : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – dotyczy punktów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 466 125 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 1. II zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 99 085 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 2. III zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię dla punktów odbioru wyszczególnionych w załączniku nr 3 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 235 827 kWh. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna dla zadania I, II, III wynosi 801 037 kWh (na dwa lata). Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla zadania I, II i III ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania energii w większej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić sprzedawcy u OSD w terminie do 31.12.2016 r. Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 30 ust. 9 Pzp – ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest prąd (energia elektryczna) nie opisuje cech produktu (dostawy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9
Dodatkowe kody CPV: 09000000-3, 09310000-5, 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
177429.70

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Barton Energia Sp. z o.o.,  obsluga.klienta@bartonenergia.pl,  al. Kakowska 48,  05-090,  Janki,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
218238.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem
218238.50
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
22342.18

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-12-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36789520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84
Informacja dostępna pod: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych Barton Energia Sp. z o.o.
al. Kakowska 48, 05-090 Janki, woj. mazowieckie
2017-02-10 218 238,00