Poznań: Swiadczenie usług pocztowych zastrzeżonych (do 50 g)


Numer ogłoszenia: 368497 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Swiadczenie usług pocztowych zastrzeżonych (do 50 g).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych powszechnych usług pocztowych w ramach opłat w formie z dołu: 1) w obrocie krajowym i zagranicznym ekonomicznych i priorytetowych: a) przesyłek listowych nierejestrowanych do 50 g, b) przesyłek listowych rejestrowanych do 50g,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiotem zamówienia są powszechne usługi pocztowe świadczone przez publicznego operatora Poczta Polska S.A., któremu na podstawie art. 47 ustawy z dnia 12.6.2003 r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 189 poz. 1159) przysługuje wyłączność na świadczenie usług pocztowych zastrzeżonych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przesyłek o gramaturze nieprzekraczającej granicy wagowej 50 gram. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę lub z przyczyn wynikających z innych przepisów. W rejestrze operatorów pocztowych, prowadzonym przez Prezesa UKE, w części o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1 dotyczącej rejestru zezwoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, na chwilę obecną znajduje się 5 przedsiębiorców, w tym Poczta Polska S.A., która jako jedyna spełnia łącznie warunki określone w ustawie dla świadczenia usług powszechnych, bowiem zakres działalności innych nie obejmuje wszystkich usług pocztowych lub działalność ta nie obejmuje całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego został powierzony Poczcie Polskiej i w myśl art. 46 ust. 1 jest ona zobowiązana do m.in. świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób ciągły, umożliwiający traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej. Poczta Polska jest jedynym operatorem publicznym, który gwarantuje Zamawiającemu dochowania przesłanki wynikającej z art. 45 ustawy Prawo pocztowe tj. że przez potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora publicznego ma moc dokumentu urzędowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Centrum Poczty Region Handlowy w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, 60-942 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


Poznań: Świadczenie w 2011 r. powszechnych usług pocztowych zastrzeżonych


Numer ogłoszenia: 7583 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 368497 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8509470, faks 0-61 8509492.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie w 2011 r. powszechnych usług pocztowych zastrzeżonych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niżej wymienionych powszechnych usług pocztowych w ramach opłat w formie z dołu: 1) w obrocie krajowym i zagranicznym ekonomicznych i priorytetowych: a) przesyłek listowych nierejestrowanych do 50 g, b) przesyłek listowych rejestrowanych do 50g,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A. zs. w Warszawie Centum Poczty Region Handlowy w Poznaniu zs. w Poznaniu, {Dane ukryte}, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 276548,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  276548,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  276548,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  276548,95


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są powszechne usługi pocztowe świadczone przez publicznego operatora Poczta Polska S.A., któremu na podstawie art. 47 ustawy z dnia 12.6.2003 r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 189 poz. 1159) przysługuje wyłączność na świadczenie usług pocztowych zastrzeżonych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przesyłek o gramaturze nieprzekraczającej granicy wagowej 50 gram. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę lub z przyczyn wynikających z innych przepisów. W rejestrze operatorów pocztowych, prowadzonym przez Prezesa UKE, w części o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1 dotyczącej rejestru zezwoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, na chwilę obecną znajduje się 5 przedsiębiorców, w tym Poczta Polska S.A., która jako jedyna spełnia łącznie warunki określone w ustawie dla świadczenia usług powszechnych, bowiem zakres działalności innych nie obejmuje wszystkich usług pocztowych lub działalność ta nie obejmuje całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego został powierzony Poczcie Polskiej i w myśl art. 46 ust. 1 jest ona zobowiązana do m.in. świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób ciągły, umożliwiający traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej. Poczta Polska jest jedynym operatorem publicznym, który gwarantuje Zamawiającemu dochowania przesłanki wynikającej z art. 45 ustawy Prawo pocztowe tj. że przez potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora publicznego ma moc dokumentu urzędowego.

Adres: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: pwus@wp.mofnet.gov.pl
tel: 0-61 8509470
fax: 0-61 8509492
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36849720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie w 2011 r. powszechnych usług pocztowych zastrzeżonych Poczta Polska S.A. zs. w Warszawie Centum Poczty Region Handlowy w Poznaniu zs. w Poznaniu
Warszawa
2011-01-07 276 548,00