Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Budowa drogi gminnej Nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski


Numer ogłoszenia: 36903 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej Nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Budowa drogi gminnej nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski 1.Zakres robót do wykonania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy drogi gminnej nr 111391L na odcinku długości 743 mb w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w Horoszczycach. Zadanie obejmuje: a) roboty przygotowawcze: -roboty pomiarowe - 0,743 km, -rozebranie podbudowy z gruntu - 224,3 m2, -rozebranie przepustów O60 - 9 mb, b) roboty ziemne - 571 m3, c) obiekty: -wykopy pod przepusty - 14 m3, -zasypanie wnęk - 9 m3, -wykonanie przepustów drogowych rurowych O60 na ławie z kruszywa łamanego - 11 mb, -wykonanie obudów wlotów przepustów drogowych rurowych - 3 m3, d) wykonanie podbudów: -warstwy odsączające o średniej grubości 8,8 cm - 2382 m2, -warstwy odsączające o grubości 20 cm - 300 m2, -podbudowy z piasku (kruszywa) stabilizowanego cementem - 3954,9 m2, -podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 300 m2, -skropienie emulsją podbudowy - 3954,9 m2, e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grubości po zagęszczeniu 6 cm - 3814,72 m2, f) roboty wykończeniowe: -obsianie skarp - 3413 m2, -umocnienie dna rowów korytkami betonowymi - 174,5 mb, -wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi 11,16 m2, -przepusty rurowe pod zjazdami O50 na ławach żwirowych - 17 mb, -przepusty rurowe pod zjazdami O50 na ławach żwirowych, zakończenia kołnierzowe - 9,6 mb, g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu: -pionowe znaki drogowe - 5szt. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.10.00-5, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2.Wadium wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie Nr 50 9603 0006 2001 0000 0433 0001 w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 7.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez Wykonawcę. 8.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy załączyć w oryginale do oferty. 9.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy składa następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. b)oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykonawca składa: wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym Wykonawca składa: wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, złożony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa: wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności złożony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. Przedłożony wykaz powinien zawierać osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,-pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5a wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokumenty potwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty Wykonawca składa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Budowa drogi gminnej nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski


Numer ogłoszenia: 89298 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 36903 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski 1.Zakres robót do wykonania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy drogi gminnej nr 111391L na odcinku długości 743 mb w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w Horoszczycach. Zadanie obejmuje: a) roboty przygotowawcze: -roboty pomiarowe - 0,743 km, -rozebranie podbudowy z gruntu - 224,3 m2, -rozebranie przepustów O60 - 9 mb, b) roboty ziemne - 571 m3, c) obiekty: -wykopy pod przepusty - 14 m3, -zasypanie wnęk - 9 m3, -wykonanie przepustów drogowych rurowych O60 na ławie z kruszywa łamanego - 11 mb, -wykonanie obudów wlotów przepustów drogowych rurowych - 3 m3, d) wykonanie podbudów: -warstwy odsączające o średniej grubości 8,8 cm - 2382 m2, -warstwy odsączające o grubości 20 cm - 300 m2, -podbudowy z piasku (kruszywa) stabilizowanego cementem - 3954,9 m2, -podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 300 m2, -skropienie emulsją podbudowy - 3954,9 m2, e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grubości po zagęszczeniu 6 cm - 3814,72 m2, f) roboty wykończeniowe: -obsianie skarp - 3413 m2, -umocnienie dna rowów korytkami betonowymi - 174,5 mb, -wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi 11,16 m2, -przepusty rurowe pod zjazdami O50 na ławach żwirowych - 17 mb, -przepusty rurowe pod zjazdami O50 na ławach żwirowych, zakończenia kołnierzowe - 9,6 mb, g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu: -pionowe znaki drogowe - 5szt. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.10.00-5, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o., ul. Grabowiecka 18 B, 22-500 Hrubieszów, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 434319,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  343643,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  343643,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  373728,48


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3690320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 199 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi gminnej nr 111391L w miejscowości Horoszczyce w km 0+980.00-1+200.00 i 1+300.00-1+822.60 w gminie Dołhobyczów, powiat hrubieszowski Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o.
ul. Grabowiecka 18 B, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
2010-03-28 343 643,00