Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Numer ogłoszenia: 369404 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek na potrzeby realizacji projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb Podręczniki/książki - dział mechaniczny Podręczniki/książki - dział gastronomiczny Podręczniki/książki - dział usługowy Podręczniki/książki - dział mechatroniczny CZĘŚĆ II Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Kompetencje dla przyszłości Podręczniki/książki - dział mechaniczny Podręczniki/książki - dział gastronomiczny Podręczniki/książki - dział hotelarski Podręczniki/książki - dział informatyczny CZĘŚĆ III Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb Podręczniki/książki - dział mechaniczny Podręczniki/książki - dział produkcji żywności CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Kompetencje dla przyszłości Podręczniki/książki - dział języka polskiego Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego Podręczniki/książki - dział języka angielskiego Podręczniki/książki - dział języka rosyjskiego Podręczniki/książki - dział matematyczny 2. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. 3. Zamawiający wymaga, aby podręczniki/książki każdego działu w każdej z części były zapakowane oddzielnie. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na bloki stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1, 22.11.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ 2) Stosowne pełnomocnictwa w przypadkach wskazanych w SIWZ 3) Wypełniony formularz cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ 4) Parafowany projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w granicach unormowań ustawowych, gdy Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści wzoru umowy, będącej integralną częścią SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany, a także w przypadku zmiany danych podmiotowych stron umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmian przepisów prawa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekty Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowane w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 537428 - 2013; data zamieszczenia: 28.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 369404 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek na potrzeby realizacji projektów Dobry zawód to skarb i Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje: CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb Podręczniki/książki - dział mechaniczny Podręczniki/książki - dział gastronomiczny Podręczniki/książki - dział usługowy Podręczniki/książki - dział mechatroniczny CZĘŚĆ II Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Kompetencje dla przyszłości Podręczniki/książki - dział mechaniczny Podręczniki/książki - dział gastronomiczny Podręczniki/książki - dział hotelarski Podręczniki/książki - dział informatyczny CZĘŚĆ III Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb Podręczniki/książki - dział mechaniczny Podręczniki/książki - dział produkcji żywności CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Kompetencje dla przyszłości Podręczniki/książki - dział języka polskiego Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego Podręczniki/książki - dział języka angielskiego Podręczniki/książki - dział języka rosyjskiego Podręczniki/książki - dział matematyczny 2. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. 3. Zamawiający wymaga, aby podręczniki/książki każdego działu w każdej z części były zapakowane oddzielnie. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na bloki stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1, 22.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekty: Dobry zawód to skarb o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 oraz Kompetencje dla przyszłości o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11 współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL Działanie 9.2 Priorytet IX realizowane przez Zespół Szkół-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6911,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5720,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  5720,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5832,37


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Kompetencje dla przyszłości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9862,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7747,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  7747,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8269,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2916,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2773,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  2773,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3039,46


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Kompetencje dla przyszłości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6922,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5770,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  5770,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6048,86


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 36940420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 10 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22110000-4 Drukowane książki
22111000-1 Podręczniki szkolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna
ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-12-28 5 720,00
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Kompetencje dla przyszłości WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna
ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-12-28 7 747,00
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb WIKR, P. Kryst, R. Witon Spółka Jawna
ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-12-28 2 773,00
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Kompetencje dla przyszłości Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-12-28 5 770,00