Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 370618 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupbialapodlaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Netbook -szt. 1. CZĘŚĆ II.Drukarka laserowa - szt. 4. CZĘŚĆ III.System do prezentacji ofert pracy - kpl. 1. CZĘŚĆ IV.Drukarka laserowa z duplexem - szt. 3. CZĘŚĆ V. Drukarka laserowa kolorowa - szt. 1. CZĘŚĆ VI.Elementy do modernizacji serwerowni.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.31.00-6, 48.62.40.00-8, 30.23.21.10-8, 32.30.00.00-6, 30.20.00.00-1, 72.00.00.00-5, 30.23.41.00-9, 30.23.61.10-6, 31.34.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od określania tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizować co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w zakresie części zamówienia będącej przedmiotem oferty


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od określania tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od określania tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od określania tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1. Specyfikacji technicznych producenta sprzętu wskazanego w ofercie. 2. Deklaracja zgodności CE dla części I - V zamówienia. 3. Certyfikaty Energy Star dla części II, IV i V zamówienia. 4. Certyfikaty: ISO 9001:2000 dla producenta lub równoważny ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny - dotyczy części III zamówienia 2. Odtwarzacz IP/Serwer.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V ust 1 pkt 1 SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (zał. Nr 3 do SIWZ). 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Niniejsze zobowiązanie musi być złożone w oryginale. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VI ust. 2. Inne dokumenty: 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez podmioty gospodarcze (konsorcjum/spółki cywilne), dokumenty określone w specyfikacji w Rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 2, winne być złożone odrębnie przez każdego członka, pozostałe dokumenty, załączniki i inne wymienione w Rozdziale VI składane są wspólnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez danego wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wydłużenia terminów dostaw przez producentów lub dystrybutorów sprzętów/ urządzeń, działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie), b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT), c) zmiany dotyczące przedmiotu umowy w przypadku zakończenia produkcji określonego sprzętu/ urządzenia lub wycofania go z produkcji (lub obrotu na terytorium RP) lub braku dostępności sprzętu/ urządzenia w momencie realizacji dostaw niezawinionego przez Wykonawcę i wprowadzenia przez producenta lub wykonawcę nowego sprzętu/ urządzenia odpowiadającego sprzętowi będącemu przedmiotem zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój 17 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Netbook - szt. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Czas pracy na baterii dla komputera typu netbook - 20
  • 3. Waga komputera typu netbook - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Drukarka laserowa - szt. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Okres gwarancji - 20
  • 3. Poziom hałasu w trybie praca (drukowanie) - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
System do prezentacji ofert pracy wraz z instalacją i uruchomieniem w oddziale zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim - 1 komplet.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.30.00.00-6, 30.20.00.00-1, 72.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Drukarka laserowa z duplexem - szt. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Okres gwarancji - 20
  • 3. Poziom hałasu w trybie praca (drukowanie) - 10


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Drukarka laserowa kolorowa - szt. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Okres gwarancji - 20
  • 3. Poziom hałasu w trybie praca (drukowanie) - 10


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Elementy do modernizacji serwerowni.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.41.00-9, 30.23.61.10-6, 31.34.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 15.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 440122 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 370618 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ II.Drukarka laserowa - szt. 4. CZĘŚĆ IV.Drukarka laserowa z duplexem- szt. 3. CZĘŚĆ V. Drukarka laserowa kolorowa - szt. 1..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Drukarka laserowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Hajbos Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KSEMAR, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19820,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6691,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  5006,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Drukarka laserowa z duplexem


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Hajbos Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KSEMAR, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13668,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16807,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  12640,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23031,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Drukarka laserowa kolorowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.11.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Hajbos Przedsiebiorstwo Handlowo - Usługowe KSEMAR, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10923,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21771,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21771,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44390,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37061820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 15 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 45%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213100-6 Komputery przenośne
30232110-8 Drukarki laserowe
30234100-9 Dysk magnetyczny
30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Drukarka laserowa Andrzej Hajbos Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KSEMAR
Biała Podlaska
2012-11-08 6 691,00
Drukarka laserowa z duplexem Andrzej Hajbos Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KSEMAR
Biała Podlaska
2012-11-08 16 807,00
Drukarka laserowa kolorowa Andrzej Hajbos Przedsiebiorstwo Handlowo - Usługowe KSEMAR
Biała Podlaska
2012-11-08 21 771,00