Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117


Numer ogłoszenia: 371006 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117 Podstawą opracowania dokumentacji projektowej będzie koncepcja architektoniczna, będąca w posiadaniu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, decyzja o warunkach zabudowy z lipca 2008 r. oraz aktualne pozwolenie na budowę z dnia 28.09.2009 r. W ramach zamówienia należy wykonać: 1.projekt budowlany zamienny do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę - projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę i modernizację części administracyjno-socjalnej kompleksu. Całkowita powierzchnia modernizowanego kompleksu do 2.600 m2. Układ drogowy, parkingi, place manewrowe i inne elementy zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu będą podlegały niewielkim zmianom jedynie w zakresie chodników. Projekt zawierać będzie niezbędne uzgodnienia i będzie podstawą do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę i umożliwi objęcie pracami budowlanymi całego kompleksu. 2.Audyt energetyczny wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu PFRON-u oraz FOŚ. 2.projekt wykonawczy - projekt wykonawczy zawierać będzie wszystkie informacje i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych we wszystkich branżach. 3.kosztorysy inwestorskie i nakłady rzeczowe wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. 5.Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem obsługi komunikacyjnej zjazdu z Alei Mickiewicza i tymczasowych miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu hali kortów tenisowych wraz z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. Opracowania winny stanowić materiał niezbędny do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Zakres tematyczny dokumentacji projektowej 1.Architektura. 2.Konstrukcja. 3.Plan zagospodarowania terenu - chodniki i oświetlenie terenu, ogrodzenie na odcinku pomiędzy bramami wjazdowymi i furtkami, z wyłączeniem ogrodzenia wokół kortów ziemnych. 4.Instalacje wewnętrzne: -elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych. -instalacja co i c.w.u. -instalacja wentylacji mechanicznej szatni, węzłów sanitarnych, sali gimnastycznej, siłowni oraz bufetu. -projekt technologii bufetu. -instalacja wod - kan wraz z instalacją hydrantową p.poż. -instalacja komputerowa i sali audiowizualnej. 5.Projekt ogrodzenia wokół nowej hali kortów i dwie nowe bramy wjazdowe. 6.Projekt oświetlenia terenu wokół nowej hali i budynku administracyjnego. 7.Audyt energetyczny. 8.Koncepcja zagospodarowania terenu pod kątem obsługi komunikacyjnej zjazdu z Alei Mickiewicza i tymczasowych miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu hali kortów tenisowych wraz z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. Wszystkie opracowania i dokumentacje winny być wykonane zgodnie z przepisami znajdującymi się w projekcie umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żada wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 1 dokumentację projektową polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego obiektu budowlanego opisanego w PKOB w sekcji 1 dziale 12 o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: - architektonicznej - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.) W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujący dokument: a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 20.000 PLN, W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości, co najmniej 20.000 PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej wartości, co najmniej 20.000 PLN. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: a)jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: - od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2010 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem obsługi komunikacyjnej zjazdu z Alei Mickiewicza i tymczasowych miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu hali kortów tenisowych wraz z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. - pozostałe elementy zamówienia 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 376618 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
371006 - 2010 data 16.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat..


Numer ogłoszenia: 378266 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
371006 - 2010 data 16.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin wykonania zamówienia: - od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2010 opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem obsługi komunikacyjnej zjazdu z Alei Mickiewicza i tymczasowych miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu hali kortów tenisowych wraz z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. - pozostałe elementy zamówienia 3 miesiące od dnia zawarcia umowy..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117.


Numer ogłoszenia: 9372 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 371006 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117 Podstawą opracowania dokumentacji projektowej będzie koncepcja architektoniczna, będąca w posiadaniu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, decyzja o warunkach zabudowy z lipca 2008 r. oraz aktualne pozwolenie na budowę z dnia 28.09.2009 r. W ramach zamówienia należy wykonać: 1.projekt budowlany zamienny do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę - projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę i modernizację części administracyjno-socjalnej kompleksu. Całkowita powierzchnia modernizowanego kompleksu do 2.600 m2. Układ drogowy, parkingi, place manewrowe i inne elementy zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu będą podlegały niewielkim zmianom jedynie w zakresie chodników. Projekt zawierać będzie niezbędne uzgodnienia i będzie podstawą do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę i umożliwi objęcie pracami budowlanymi całego kompleksu. 2.Audyt energetyczny wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu PFRON-u oraz FOŚ. 2.projekt wykonawczy - projekt wykonawczy zawierać będzie wszystkie informacje i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych we wszystkich branżach. 3.kosztorysy inwestorskie i nakłady rzeczowe wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę. 5.Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem obsługi komunikacyjnej zjazdu z Alei Mickiewicza i tymczasowych miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu hali kortów tenisowych wraz z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. Opracowania winny stanowić materiał niezbędny do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Zakres tematyczny dokumentacji projektowej 1.Architektura. 2.Konstrukcja. 3.Plan zagospodarowania terenu - chodniki i oświetlenie terenu, ogrodzenie na odcinku pomiędzy bramami wjazdowymi i furtkami, z wyłączeniem ogrodzenia wokół kortów ziemnych. 4.Instalacje wewnętrzne: - elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych. - instalacja co i c.w.u. - instalacja wentylacji mechanicznej szatni, węzłów sanitarnych, sali gimnastycznej, siłowni oraz bufetu. - projekt technologii bufetu. - instalacja wod - kan wraz z instalacją hydrantową p.poż. - instalacja komputerowa i sali audiowizualnej. 5. Projekt ogrodzenia wokół nowej hali kortów i dwie nowe bramy wjazdowe. 6. Projekt oświetlenia terenu wokół nowej hali i budynku administracyjnego. 7. Audyt energetyczny. 8. Koncepcja zagospodarowania terenu pod kątem obsługi komunikacyjnej zjazdu z Alei Mickiewicza i tymczasowych miejsc postojowych w sąsiedztwie obiektu hali kortów tenisowych wraz z obsługą komunikacyjną istniejących obiektów. Wszystkie opracowania i dokumentacje winny być wykonane zgodnie z przepisami znajdującymi się w projekcie umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maciej Kneblewski Biuro Architektoniczne Macieja Kneblowskiego, ul. Tuwima 97, 90-035 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 185333,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  78324,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  268400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37100620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok. 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno - socjalnego w obiekcie użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117. Maciej Kneblewski Biuro Architektoniczne Macieja Kneblowskiego
ul. Tuwima 97, 90-035 Łódź, woj. łódzkie
2011-01-20 115 900,00