Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Roboty budowlane w zakresie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Lucjana Rydla, ul. Beskidzkiej, ul.Cyganka/Rowerowa w Łodzi


Numer ogłoszenia: 372972 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Lucjana Rydla, ul. Beskidzkiej, ul.Cyganka/Rowerowa w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wyposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjno-zabawowe, wykonanie nawierzchni, rekultywacja trawników.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od żądania wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ma doświadczenie w wykonaniu: dla części 1 - Przebudowa placu zabaw przy ul. Lucjana Rydla w Łodzi - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie placu zabaw o wartości robót brutto nie mniejszej niż 15.000,00 PLN dla części 2 - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Beskidzkiej 172 w Łodzi - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie placu zabaw o wartości robót brutto nie mniejszej niż 15.000,00 PLN dla części 3 - Utwardzenie części placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Cyganka i Rowerowa w Łodzi - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub ścieżek rowerowych o wartości robót brutto nie mniejszej niż 7.000,00 PLN Przez budowę Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego, odbudowę, rozbudowę. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać się doświadczeniem w robotach budowlanych wynikającym z sumy doświadczeń wymaganych w tych częściach na które złoży ofertę, np. składając ofertę na 2 i 3 część Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie placu zabaw o wartości brutto nie mniejszej niż 15.000,00 PLN i co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub ścieżek rowerowych o wartości brutto nie mniejszej niż 7.000,00 PLN, składając ofertę na 1 i 2 część Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie placu zabaw o wartości brutto, każdej z tych robót, nie mniejszej niż 15.000,00 PLN. Uwaga: 1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej; 2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, funkcję kierownika budowy może pełnić ta sama osoba. Uwaga: 1)Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2)W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63 poz. 394).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: 1)określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej robót budowlanych, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ; 2)wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej roboty, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ. Uwaga: 1)Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu. 2)Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane . 3)W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczeń). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć: Karty katalogowe oferowanych urządzeń zabawowych: a) zestaw rekreacyjny, b) stół do ping-ponga, c) kasz do koszykówki, d) steper, e) urządzenie do kształtowania mięśni grzbietu i klatki piersiowej, f) biegacz.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, októrych mowa w pkt.III.4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem terminu ich wystawienia, o którym mowa w pkt.III.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody, c)charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiacym załącznik nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. nr 8, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie przewiduje: 1)zawarcia umowy ramowej, 2)składania ofert wariantowych, 3)rozliczania w walutach obcych, 4)aukcji elektronicznej, 5)zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6)możliwości udzielenia zamówień uzupełniających 2. Wykonawca, na cały okres wykonywania umowy, winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN). 3. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przebudowa placu zabaw przy ul. Lucjana Rydla w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie placu zabaw przy ul. Rydla 7 w Łodzi (działka o nr ewid. 54/76 w obrębie G-17) obejmujące: a) wyposażenie placu zabaw w zestaw rekreacyjny jednowieżowy ze zjeżdżalnią. Zestaw winien być wyposażony w wieżę z daszkiem, zjeżdżalnię, schody, ściankę wspinaczkową z guzami i ściankę wspinaczkową ze szczebelkami; b) wymianę jednego fotelika w istniejącej huśtawce wahadłowej ze zwykłej deski gumowej na fotelik z gumową poręczą stałą, dostosowany dla najmłodszych dzieci; c) wykonanie przy projektowanym zestawie rekreacyjnym nawierzchni bezpiecznej z piasku sortowanego o ziarnie od 0,2 do 2 mm o grubości 30 cm. Łączna powierzchnia stref bezpiecznych z piasku wynosi 43 m2, łączna długość obrzeży wynosi 30 mb..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Beskidzkiej w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie placu zabaw przy ul. Beskidzkiej 172 w Łodzi (działki o nr ewid. 7/20 i 7/21 w obrębie W-3) obejmujące: a) wyposażenie placu zabaw w betonowy stół do gry w ping-ponga; b) wyposażenie placu zabaw w kosz do koszykówki ze stalową tablicą pełną; c) wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej: steper, urządzenie do kształtowania mięśni grzbietu i klatki piersiowej, biegacz; d) wyposażenie placu zabaw w tablicę informacyjną zawierającą regulamin siłowni zewnętrznej; e) demontaż istniejącego ogrodzenia od strony ul. Beskidzkiej i montaż nowego ogrodzenia panelowego wraz z dwoma bramami i dwoma furtkami. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi utwardzenie terenu pod projektowanym koszem do gry w koszykówkę..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Utwardzenie części placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Cyganka i Rowerowa w Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzeniu części placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Cyganka i ul. Rowerową w Łodzi (działka o nr ewid. 521/7 w obrębie P-5) obejmujące: a) wykonanie utwardzenia z czerwonej kostki betonowej o powierzchni 57,15 m2 wokół urządzeń siłowniczych; b) wykonanie pola piaskowego o powierzchni 20,42 m2 wokół drążka do ćwiczeń; c) rekultywację trawników na szerokości od 1 do 3 metrów wzdłuż projektowanego utwardzenia i pola piaskowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Roboty budowlane w zakresie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Lucjana Rydla, ul. Beskidzkiej, ul.Cyganka/Rowerowa w Łodzi.


Numer ogłoszenia: 462912 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 372972 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Lucjana Rydla, ul. Beskidzkiej, ul.Cyganka/Rowerowa w Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wyposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjno-zabawowe, wykonanie nawierzchni, rekultywacja trawników..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przebudowa placu zabaw przy ul. Lucjana Rydla w Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TICET Usługi Komunalne Jacek Czach, ul. Harcerska 4 m 10, 91-710 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14227,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17343,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17343,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21853,53


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Beskidzkiej w Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TICET Usługi Komunalne Jacek Czach, ul. Harcerska 4 m 10, 91-710 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34062,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37207,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  37207,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  43941,75


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Roboty budowlane w zakresie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Lucjana Rydla, ul. Beskidzkiej, ul. Cyganka/Rowerowa w Łodzi


Numer ogłoszenia: 466814 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 372972 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Lucjana Rydla, ul. Beskidzkiej, ul. Cyganka/Rowerowa w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wyposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjno-zabawowe, wykonanie nawierzchni, rekultywacja trawników.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.23-9, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Utwardzenie części placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Cyganka i ul. Rowerową w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Komunalne TICET Jacek Czach, ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8618,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10578,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10578,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37297220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. nr 8, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa placu zabaw przy ul. Lucjana Rydla w Łodzi. TICET Usługi Komunalne Jacek Czach
ul. Harcerska 4 m 10, 91-710 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-14 17 343,00
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Beskidzkiej w Łodzi. TICET Usługi Komunalne Jacek Czach
ul. Harcerska 4 m 10, 91-710 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-14 37 207,00
Utwardzenie części placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Cyganka i ul. Rowerową w Łodzi Usługi Komunalne TICET Jacek Czach
ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, woj. łódzkie
2013-11-15 10 578,00