Ogłoszenie nr 373160 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.
Olszówka: Oświetlenie ulic, dróg i placów na terenie Gminy Olszówka
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu:Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olszówka, krajowy numer identyfikacyjny 54932900000, ul. Olszówka  15, 62641   Olszówka, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 632 739 010, faks 632 739 030, e-mail rlawniczak@olszowka.org.pl Adres strony internetowej (URL): www.bip.net.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Oświetlenie ulic, dróg i placów na terenie Gminy Olszówka

Numer referencyjny 
271.2.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Utrzymanie infrastruktury oświetleniowej ( w zakresie 46 punktów poboru energii). 2. Zapewnienie dopływu energii elektrycznej. 3. Czynności eksploatacyjno-konserwacyjne.


II.5) Główny kod CPV):
50232100-1,
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pt.1 lit.a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm) obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic ,placów i dróg znajdujących się na ich terenie. W chwili obecnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest jedynym posiadaczem infrastruktury oświetleniowej (sieci ) na terenie Gminy Olszówka. Wobec powyższego usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Gminie Olszówka jako podmiotowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego pozostaje zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia Wykonawcy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  ,  Wrocławska 71A,  6-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie nr 219 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.
Olszówka: Oświetlenie ulic, dróg i placów na terenie Gminy Olszówka.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 373160-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olszówka, krajowy numer identyfikacyjny 54932900000, ul. Olszówka  15, 62641   Olszówka, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 632 739 010, faks 632 739 030, e-mail rlawniczak@olszowka.org.pl
Adres strony internetowej (URL): www.olszowa.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Oświetlenie ulic, dróg i placów na terenie Gminy Olszówka.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.2.2.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic ,placów i dróg znajdujących się na ich terenie. W chwili obecnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest jedynym posiadaczem infrastruktury oświetleniowej (sieci ) na terenie Gminy Olszówka. Wobec powyższego usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.Gminie Olszówka jako podmiotowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego pozostaje zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
140650.41

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o. ,  zarzad@oswielenie.klisz.pl,  {Dane ukryte},  62-800,  Kalisz,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
173000,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
173000,00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit a  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic ,placów i dróg znajdujących się na ich terenie. W chwili obecnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jest jedynym posiadaczem infrastruktury oświetleniowej (sieci ) na terenie Gminy Olszówka. Wobec powyższego usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,. Gminie Olszówka jako podmiotowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego pozostaje zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia Wykonawcy.
Adres: Olszówka 15, 62-641 Olszówka
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: rlawniczak@olszowka.org.pl
tel: 632 739 010
fax: 632 739 030
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 37316020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-12-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.net.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Oświetlenie ulic, dróg i placów na terenie Gminy Olszówka. OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.
Kalisz
2017-01-02 173 000,00